Let op. Deze wet is vervallen op 12 mei 2018. U leest nu de tekst die gold op 11 mei 2018.

Artikel 2 Instelbesluit Coördinatiegroep Verrekenprijzen

Uitgebreide informatie
2. Werkwijze van de CGVP
De CGVP is verantwoordelijk voor de uitvoeringscoördinatie op het terrein van de verrekenprijzen en moet waarborgen dat er sprake is van eenheid van beleid met betrekking tot de uitvoering op het gebied van verrekenprijzen. Om te komen tot eenheid van de uitvoering van het fiscale beleid is het noodzakelijk dat de CGVP in een zo vroeg mogelijk stadium inzicht verkrijgt in zowel de omvang als de aanpak van verrekenprijsproblematiek in de Belastingdienst. De kantoren worden dan ook verzocht de in hun praktijk voorkomende gevallen aan te melden bij de CGVP. Naast de gevallen waarbij een standpuntbepaling precedentwerking zou kunnen hebben en daarom opgevat zou kunnen worden als (een begin van) beleid, gaat het in het bijzonder om de volgende gevallen:
transacties met verbonden lichamen die gevestigd zijn in tax havens;
voorgenomen onderzoeken naar verrekenprijzen;
grensoverschrijdende transacties die in het kader van een brancheonderzoek zijn, dan wel worden beoordeeld;
een verzoek van een belastingplichtige om een corresponderende correctie (corresponding adjustment) op het gebied van verrekenprijzen aan te brengen naar aanleiding van een (voorgenomen) correctie die aangebracht is bij een verbonden lichaam in een andere Staat;
indien het aannemelijk is dat een overleg- dan wel een arbitrageprocedure zal worden opgestart;
een grensoverschrijdende overdracht van immateriële activa binnen concernverband;
verzoeken om zekerheid vooraf over de omvang van de documentatieverplichting van art. 8b, derde lid Wet Vpb 1969.
Uitgezonderd zijn echter de gevallen waarin het APA-/ATR-team van de Belastingdienst/Rijnmond op grond van het besluit van 11 augustus 2004, nr. DGB2004/1338M een bindend advies geeft aan de competente inspecteur inzake een standpuntbepaling vooraf over een te hanteren verrekenprijs. Het APA-/ATR-team stemt de mogelijke beleidsmatige aspecten die samenhangen met het verzoek en die nog niet eerder als beleid zijn gepubliceerd af met de CGVP teneinde de eenheid van beleid en uitvoering te waarborgen. De CGVP is hiermee verantwoordelijk voor de eenheid van beleid en uitvoering op het gebied van verrekenprijzen binnen de gehele Belastingdienst. Eén van de medewerkers van het APA-/ATR-team van de Belastingdienst/Rijnmond/kantoor Rotterdam is tevens lid van de CGVP.
De CGVP voert zijn werkzaamheden uit in nauwe samenwerking met de kantoren van de Belastingdienst. De bepaling van de aanpak van een verrekenprijsprobleem is een gezamenlijke verantwoordelijkheid van de CGVP en de bevoegde inspecteur. De CGVP beoordeelt (tussen) rapportages en geeft bindende adviezen ter zake van verrekenprijzen. Naast de zaken waarin bindend advies wordt gegeven, zal de CGVP ook als helpdesk fungeren door op verzoek gerichte praktische adviezen te geven aan medewerkers van de Belastingdienst.
De CGVP brengt door tussenkomst van de vakbaas Zeer Grote Organisaties van de Belastingdienst/Rijnmond regelmatig verslag uit van zijn werkzaamheden aan de directeur-generaal Belastingdienst en de directeur-generaal voor Fiscale Zaken. Tevens informeert de CGVP de kantoren van de Belastingdienst actief over de voortgang van zijn werkzaamheden.
Voor de uitvoering van zijn taakopdracht beschikt de CGVP over vier regionale coördinatoren en over een coördinator bij het APA-/ATR-team. De CGVP beschikt over een netwerk van leden op de kantoren; de leden van de CGVP richten zich met name op verrekenprijszaken van de kantoren waarop zij werkzaam zijn.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Werkwijze van de CGVP
3. Samenstelling van de CGVP
4. Inwerkingtreding
5. Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht