Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften
Het bestuur van de Nederlandse beroepsorganisatie van accountants,
Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. bestuur: het bestuur, bedoeld in artikel 11 van de Wet op het accountantsberoep ;
b. bezwaarschrift: een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
c. commissie: de Commissie voor de bezwaarschriften, bedoeld in artikel 2, eerste lid;
d. extern lid: een lid van de commissie dat tevens lid is van één van de ledengroepen;
e. ledengroepen: de ledengroepen, bedoeld in artikel 2 van de Verordening op de ledengroepen;
f. intern lid: een medewerker van de NBA.
1.
Er is een Commissie voor de bezwaarschriften.
2.
Na ontvangst van een bezwaarschrift kan het bestuur het bezwaarschrift doorsturen naar de commissie om hieromtrent te adviseren.
3.
Het bestuur kan tijdens de behandeling van een bezwaarschrift alsnog beslissen deze door te sturen naar de commissie.
1.
De commissie heeft een voorzitter, externe leden en interne leden.
2.
Indien het bestuur dat noodzakelijk acht, kan het een plaatsvervangend voorzitter benoemen.
3.
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
4.
Het bestuur benoemt uit elk van de ledengroepen ten minste één extern lid in de commissie.
5.
Het bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de externe leden en de interne leden.
6.
De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de externe leden en de interne leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.
7.
De commissie wordt bijgestaan door een of meer secretarissen.
8.
De secretarissen worden benoemd door het bestuur.
1.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift nemen deel een voorzitter, een extern lid en een intern lid van de commissie.
2.
Bij de behandeling van een bezwaarschrift kan een intern lid zich laten vervangen.
3.
Het advies dient te worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen.
4.
Het advies wordt ondertekend door de bij de behandeling van een bezwaarschrift betrokken voorzitter en secretaris van de commissie.
Artikel 5
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bij de behandeling van een bezwaarschrift betrokken voorzitter van de commissie.
1.
Bij de inwerkingtreding van dit besluit, wordt de commissie gevormd door de leden zoals die door het bestuur per 15 december 2011, dan wel nadien zijn benoemd tot lid van de Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA, met inachtneming van het rooster van aftreden dat bij die benoemingen is vastgesteld.
2.
Bij de inwerkingtreding van dit besluit, worden tot secretarissen benoemd de personen zoals die door het bestuur per 15 december 2011 zijn benoemd tot secretaris van de Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA.
3.
Het Instellingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften van NIVRA-NOvAA (Stcrt. 2011, 22602) wordt ingetrokken.
4.
Het Benoemingsbesluit lid van de Commissie voor de bezwaarschriften en secretaris van de bezwaarschrift adviescommissie (Stcrt. 2011, 22564) wordt ingetrokken.
5.
Het Benoemingsbesluit lid van de Commissie voor de bezwaarschriften NIVRA-NOvAA (Stcrt. 2012, 21686) wordt ingetrokken.
6.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.
7.
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellings- en benoemingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften.
Amsterdam, 10 september 2013
De voorzitter van het bestuur NBA.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht