Let op. Deze wet is vervallen op 1 juni 2011. U leest nu de tekst die gold op 31 mei 2011.

Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van 17 februari 2006 tot instelling van een Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006 (Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 31 januari 2006, nr. BJZ 2006, 0027M, gedaan mede namens Onze Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties;
Gelet op artikel 5, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Hebben goedgevonden en verstaan:
1.
Er is een Adviescollege toetsing administratieve lasten, hierna te noemen: het college.
2.
Het college bestaat uit een voorzitter en maximaal drie andere leden.
1.
Het college heeft tot taak de regering of beide Kamers der Staten-Generaal te adviseren:
a. over administratieve lasten voor bedrijfsleven en burgers als gevolg van voorgenomen wetten, algemene maatregelen van bestuur en ministeriële regelingen;
b. over programma’s en maatregelen inzake de reductie van administratieve lasten voor bedrijfsleven en burgers als gevolg van bestaande regelgeving;
c. over strategische vraagstukken op het terrein van regeldruk, waaronder mede begrepen advisering over de ontwikkeling en de toepassing van het integraal afwegingskader bij de voorbereiding van beleid en regelgeving.
2.
Het college heeft voorts tot taak op schriftelijk verzoek van mede-overheden hen te adviseren op het terrein van regeldruk.
1.
Bij het uitoefenen van de taak, bedoeld in artikel 2, aanhef en onder a, brengt het college zijn advies uit binnen vier weken na ontvangst van de relevante stukken.
2.
Indien de regelgeving inhoudelijk zodanig complex is dat het college zich niet in redelijkheid binnen de termijn van het eerste lid een afgewogen oordeel kan vormen, kan het college besluiten zijn advies ten hoogste vier weken later uit te brengen.
Artikel 4
Na beëindiging van de werkzaamheden draagt het college het archief over aan Onze Minster van Financiën.
Artikel 5
Dit besluit treedt in werking met ingang van 21 april 2006 en vervalt met ingang van 1 juni 2011.
Artikel 6
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescollege toetsing administratieve lasten 2006.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 17 februari 2006
De Minister van Financiën ,
De Minister voor Bestuurlijke Vernieuwing en Koninkrijksrelaties ,
Uitgegeven de zestiende maart 2006
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht