Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2014. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2014.

Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening

Uitgebreide informatie
Besluit van 13 maart 2006 , nr. 06.000845, houdende instelling van een College Deskundigheid Financiële Dienstverlening
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Financiën van 7 maart 2006, nr. FM 2006-0031 M;
Gelet op artikel 3, eerste lid, van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. de wet: de Wet op het financieel toezicht ;
b. het besluit: het Besluit Gedragstoezicht financiële ondernemingen Wft ;
c. Onze Minister: Onze Minister van Financiën;
d. College: het College Deskundigheid Financiële Dienstverlening, bedoeld in artikel 2.
Artikel 2
Er is een College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.
1.
Het College adviseert of ondersteunt Onze Minister desgevraagd of uit eigen beweging met betrekking tot:
a. de vaststelling van de toetstermen als bedoeld in artikel 8, eerste lid, van het besluit;
b. de vaststelling van de wijze waarop wordt voldaan aan de eindtermen, bedoeld in bijlage 6 van het besluit , zoals voorgeschreven in artikel 171, eerste en tweede lid, van het besluit;
c. de vaststelling van de toetstermen met betrekking tot permanente educatie als bedoeld in artikel 8, tweede lid, van het besluit, alsmede de wijze waarop daaraan kan worden voldaan;
d. de toewijzing of afwijzing van een aanvraag om erkenning als bedoeld in artikel 9, eerste lid of artikel 11b, eerste lid, van het besluit;
e. het verbinden van voorschriften aan een erkenning als exameninstituut als bedoeld in artikel 9, derde lid, van het besluit;
f. het verbinden van voorschriften of voorwaarden aan een erkenning als exameninstituut als bedoeld in artikel 11b, derde lid, van het besluit;
g. het intrekken van een erkenning als bedoeld in artikel 9, vierde lid of artikel 11b, vierde lid, van het besluit;
h. het toezicht op de naleving van de van toepassing zijnde voorschriften door erkende exameninstituten of erkende instituten voor permanente educatie;
i. de aanwijzing van geldige diploma’s als bedoeld in artikel 171, vierde lid, van het besluit;
j. het verlenen van een erkenning van beroepskwalificaties als bedoeld in artikel 5 van de Algemene wet erkenning EG-beroepskwalificaties, aan houders van een diploma voor financiële dienstverlening van een andere lidstaat waarmee de vakbekwaamheid als bedoeld in artikel 6, van het besluit, kan worden aangetoond.
2.
Op verzoek van Onze Minister of de Autoriteit Financiële Markten adviseert het College over in dat verzoek nader te specificeren onderwerpen met betrekking tot de in het eerste lid genoemde onderwerpen.
1.
Het College bestaat uit een voorzitter en vijf leden.
2.
Het College kan zich bij de uitvoering van zijn taken laten ondersteunen op een door het College te bepalen wijze.
3.
Onze Minister benoemt, na voordracht van het College, de voorzitter en de leden van het College.
Artikel 5
De leden van het College worden benoemd voor een termijn van ten hoogste vijf jaar en zijn terstond herbenoembaar.
Artikel 7
Na beëindiging van de werkzaamheden draagt het College het archief over aan het Ministerie van Financiën.
1.
Het besluit van Onze Minister van 19 oktober 2005 , nr. FM 2005-02519 M tot tijdelijke instelling van het Adviescollege Deskundigheid Financiële Dienstverlening (Stcrt. 2005, 206) wordt ingetrokken.
2.
Na inwerkingtreding van dit besluit berust het besluit van Onze Minister van 25 november 2005, nr. FM 2005-02778 M, tot benoeming van de leden van het Adviescollege Deskundigheid Financiële Dienstverlening (Stcrt. 2005, 232) op artikel 4, derde lid, van dit besluit.
Artikel 9
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 10
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit College Deskundigheid Financiële Dienstverlening.
Onze Minister van Financiën is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.
‘s-Gravenhage, 13 maart 2006
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht