Let op. Deze wet is vervallen op 1 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 juni 2010.

Instellingsbesluit Commissie Budget 40+ wijken

Uitgebreide informatie
Besluit van 24 februari 2009, houdende de instelling en de bezoldiging van de Commissie Budget 40+ wijken (Instellingsbesluit Commissie Budget 40+ wijken)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 11 februari 2009, nr. BJZ2009001052, Directie Bestuurlijke en Juridische Zaken;
Gelet op artikel 3 van het Vacatiegeldenbesluit 1988;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. commissie: Commissie Budget 40+ wijken;
b. Onze Minister: Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie.
Artikel 2
Er is een Commissie Budget 40+ wijken.
1.
De commissie heeft tot taak om een rangorde te maken van de ingediende plannen van gemeenten die in aanmerking komen voor gelden uit het Budget 40+ wijken. Hiertoe zal de commissie Onze Minister adviseren over welke ingediende plannen naar haar oordeel kunnen worden gehonoreerd met een bijdrage.
2.
Onze Minister kan de commissie ten aanzien van de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid, bijzondere aanwijzingen geven.
1.
In de commissie hebben zitting:
a. als voorzitter, tevens lid, de heer D. Terpstra;
b. als leden:
1. mevrouw M. van Veen;
2. de heer S. van Bodegraven;
3. de heer L. Pouw.
1.
De commissie kan, met inachtneming van dit besluit, haar werkwijze regelen.
2.
De leden onthouden zich van een oordeel over zaken waarbij zij uit anderen hoofde betrokken zijn.
1.
De voorzitter van de commissie ontvangt een vaste vergoeding. De salarisschaal van de voorzitter wordt vastgesteld op schaal 18 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1984 , uitgaande van een totale arbeidsduur van maximaal 160 uur.
2.
De overige leden van de commissie ontvangen een vaste vergoeding. De salarisschaal van de overige leden wordt vastgesteld op schaal 16 van bijlage B van het Bezoldigingsbesluit Rijksambtenaren 1984 , uitgaande van een totale arbeidsduur van maximaal 160 uur.
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 november 2008. Dit besluit vervalt met ingang van 1 juli 2010.
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie Budget 40+ wijken.
Onze Minister voor Wonen, Wijken en Integratie is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
’s-Gravenhage, 24 februari 2009
De Minister voor Wonen, Wijken en Integratie ,
Uitgegeven de zeventiende maart 2009
De Minister van Justitie ,
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht