Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 6 Instellingsbesluit Commissie integriteit overheid

Uitgebreide informatie
1.
De betrokkene kan het vermoeden van een misstand schriftelijk melden bij de commissie indien:
a. de betrokkene het vermoeden van een misstand heeft gemeld binnen de organisatie waar hij werkzaam is en hij zich niet kan vinden in het standpunt dat het bevoegd gezag naar aanleiding van de melding heeft ingenomen;
b. de betrokkene het vermoeden van een misstand heeft gemeld binnen de organisatie waar hij werkzaam is en hij van het bevoegd gezag geen standpunt heeft ontvangen binnen de daarvoor in de desbetreffende rechtspositionele regeling gestelde termijn of binnen de verdaagde termijn of
c. het bevoegd gezag de termijn, bedoeld in onderdeel b, onredelijk lang heeft verdaagd.
2.
De betrokkene meldt het vermoeden van een misstand schriftelijk rechtstreeks bij de commissie, indien zwaarwegende redenen in de weg staan aan een melding binnen de organisatie waar hij werkzaam is.
3.
De melding bevat ten minste:
a. naam en adres van de betrokkene;
b. de organisatie waar de betrokkene werkzaam is;
c. een omschrijving van de misstand die wordt vermoed;
d. de reden van de melding aan de commissie en de motivering daarvan.
4.
De betrokkene verschaft voorts de gegevens en bescheiden die voor het advies nodig zijn en waarover de betrokkene redelijkerwijs de beschikking kan krijgen.
5.
De commissie waarborgt de anonimiteit van de betrokkene tegenover anderen dan de commissie, indien de betrokkene daarom met vermelding van redenen heeft verzocht.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Definities
Artikel 2. Instelling en taken
Artikel 3. Samenstelling
Artikel 4. Secretariaat
Artikel 5. Besluitvorming
Artikel 6. Melding
Artikel 7. Ontvangstbevestiging
Artikel 8. Ontvankelijkheid
Artikel 9. Onderzoek en informatieplicht
Artikel 10. Advies
Artikel 11. Jaarverslag
Artikel 12. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht