Let op. Deze wet is vervallen op 12 oktober 2013. U leest nu de tekst die gold op 11 oktober 2013.

Instellingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften van NIVRA-NOvAA

Uitgebreide informatie
Instellingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften van NIVRA-NOvAA
Het bestuur van de Orde Koninklijk Nederlands Instituut van Registeraccountants en het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten;
Gelet op artikel 7:13 van de Algemene wet bestuursrecht;
Besluit:
Artikel 1
Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:
a. accountant: een registeraccountant of een Accountant-Administratieconsulent;
b. bestuur: het bestuur van het Nederlands Instituut van Registeraccountants en het bestuur van de Nederlandse Orde van Accountants-Administratieconsulenten;
c. bezwaarschrift: een bezwaarschrift als bedoeld in artikel 6:4, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht;
d. commissie: de Commissie voor de bezwaarschriften als bedoeld in artikel 2, eerste lid;
e. extern lid: een lid van de commissie dat tevens lid is van één van de ledengroepen;
f. ledengroepen: de ledengroep voor openbaar accountants, de ledengroep voor intern accountants en overheidsaccountants en de ledengroep voor accountant in business;
g. intern lid: een medewerker van NIVRA of NOvAA.
1.
Er is een Commissie voor de bezwaarschriften.
2.
Na ontvangst van een bezwaarschrift kan het bestuur het bezwaarschrift doorsturen naar de commissie om hierover van advies te voorzien.
3.
Het bestuur kan tijdens de behandeling van een bezwaarschrift alsnog beslissen deze door te sturen naar de commissie.
1.
De commissie heeft een voorzitter, externe leden en interne leden.
2.
Indien het bestuur dat noodzakelijk acht, kan het een plaatsvervangend voorzitter benoemen.
3.
Het bestuur benoemt uit elk van de ledengroepen ten minste één extern lid in de commissie.
4.
De voorzitter en de plaatsvervangend voorzitter maken geen deel uit van en zijn niet werkzaam onder verantwoordelijkheid van het bestuur.
5.
Het bestuur benoemt en ontslaat de voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de externe leden en de interne leden.
6.
De voorzitter, de plaatsvervangend voorzitter, de externe leden en de interne leden worden benoemd voor een periode van ten hoogste vier jaar en zijn terstond herbenoembaar.
7.
De commissie wordt bijgestaan door een of meer secretarissen.
8.
De secretarissen worden aangewezen door het bestuur.
1.
Aan de behandeling van een bezwaarschrift nemen deel een voorzitter, een extern lid en een intern lid van de commissie.
2.
Bij de behandeling van een bezwaarschrift kan een intern lid zich laten vervangen.
3.
Het advies dient te worden vastgesteld bij meerderheid van stemmen.
4.
Het advies wordt ondertekend door de bij de behandeling van een bezwaarschrift betrokken voorzitter en secretaris van de commissie.
Artikel 5
In gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de bij de behandeling van een bezwaarschrift betrokken voorzitter van de commissie.
1.
Het Reglement van orde voor de commissie voor de bezwaarschriften van de NOvAA wordt ingetrokken.
2.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het besluit wordt geplaatst.
3.
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Commissie voor de bezwaarschriften van NIVRA-NOvAA.
De voorzitter van het bestuur NIVRA.
De voorzitter van het bestuur NOvAA.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht