Besluit houdende wijziging van het Comité Nederlandse Veteranendag in een Nationaal Comité Veteranendag
Wij Willem-Alexander, Bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van dd 30 september 2014, nr. BS/2014028286, de Hoofddirecteur Personeel;
Overwegende dat het wenselijk is de status van het Comité Nederlandse Veteranendag te wijzigen in een Nationaal Comité Veteranendag voor het organiseren van de jaarlijkse Nederlandse Veteranendag als nationaal evenement en voor de bevordering van maatschappelijke erkenning en waardering voor Nederlandse veteranen;
Besluit:
Artikel 1
Er is een Nationaal Comité Veteranendag voor de jaarlijkse viering van de Nederlandse Veteranendag, verder te noemen het Nationaal Comité, oorspronkelijk ingesteld op als Comité Nederlandse Veteranendag bij besluit van de Staatssecretaris van Defensie, nr. P/2008008354.
Artikel 2
Het Nationaal Comité heeft tot doel het bevorderen van de maatschappelijke erkenning en waardering van Nederlandse veteranen en kent de volgende taken:
a. het jaarlijks op de laatste zaterdag van juni doen organiseren van de Nederlandse Veteranendag;
b. het doen initiëren, coördineren en stimuleren van educatieve activiteiten en producten over Nederlandse veteranen;
c. het doen voeren van een publiekscampagne;
d. het doen organiseren van diverse evenementen;
e. het doen verrichten van alle overige handelingen die dienstig zijn voor het bereiken van de doelstelling, waarbij in het bijzonder het belang van de Nederlandse veteranen in het oog wordt gehouden.
a. De voorzitter en leden van het Nationaal Comité worden door Onze Minister van Defensie benoemd voor een termijn van ten hoogste vier jaar.
b. Het Nationaal Comité kan een rooster van aftreden opstellen.
c. Een volgens het rooster aftredend lid van het Nationaal Comité is onmiddellijk herbenoembaar.
d. Aftredende leden worden bij Koninklijk besluit, op voordracht van Onze Minister van Defensie, ontslagen.
Artikel 4
Het Nationaal Comité bestaat naast leden die uit hoofde van hun functie bij het Ministerie van Defensie, bij het Veteraneninstituut, of bij het Veteranenplatform worden benoemd, uit ten minste vier leden die op persoonlijke titel worden benoemd. Ook de voorzitter wordt op persoonlijke titel benoemd.
Artikel 5
De Inspecteur-Generaal der Krijgsmacht tevens Inspecteur der Veteranen is lid en vice-voorzitter van het Nationaal Comité.
Artikel 6
Het nationaal comité laat zijn taken uitvoeren door de stichting Nederlandse Veteranendag, die periodiek het comité raadpleegt met betrekking tot de wijze waarop de stichting de doelstellingen van het comité tracht te realiseren.
Militairen in werkelijke dienst en ambtenaren in dienst van het Rijk of het Ministerie van Defensie kunnen slechts uit hoofde van hun functie deel uitmaken van het Nationaal Comité en niet op persoonlijke titel.
De leden het Nationaal Comité vormen tevens het stichtingsbestuur van de stichting Nederlandse veteranendag. Ambtenaren in dienst van het Rijk zijn uitgesloten van lidmaatschap van dat stichtingsbestuur.
Artikel 7
De leden van het Nationaal Comité ontvangen een vergoeding voor reis- en verblijfskosten op de voet van het Besluit dienstreizen Defensie
Artikel 8
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Nationaal Comité Veteranendag.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot 28 juni 2014
Onze Minister van Defensie is belast met de uitvoering van dit besluit, dat in de Staatscourant zal worden geplaatst,
Wassenaar, 2 oktober 2014
Overeenkomstig het oorspronkelijke
Het hoofd van het Bureau Secretaris-generaal
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 8
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht