Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Instellingsbesluit Productschap Margarine, Vetten en Oliën

Uitgebreide informatie
1.
Het bij verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 november 1994 ingestelde Productschap Margarine, Vetten en Oliën wordt opgeheven.
2.
Verordeningen en andere besluiten die zijn vastgesteld door het bij verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 november 1994 ingestelde Productschap Margarine, Vetten en Oliën blijven van kracht tot de datum waarop de door het productschap vastgestelde verordeningen en andere besluiten terzake in werking zullen treden.
3.
Het personeel, de rechten, de verplichtingen, de vermogensbestanddelen en de archiefbescheiden van het bij verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 november 1994 ingestelde Productschap Margarine, Vetten en Oliën, gaan over naar het productschap.
4.
Wettelijke procedures en rechtsgedingen, ingesteld door of tegen het bij verordening van de Sociaal-Economische Raad van 18 november 1994 ingestelde Productschap Margarine, Vetten en Oliën worden geacht te zijn ingesteld door of tegen het productschap.
Artikel 9
De bestuursleden en hun plaatsvervangers van wie de zittingsperiode ingaat op de datum van inwerkingtreding van dit besluit, treden af op 1 januari 2004.
Artikel 10
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 11
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Productschap Margarine, Vetten en Oliën.
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepalingen
+ § 2. Het productschap
+ § 3. Bevoegdheden
- § 4. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht