Let op. Deze wet is vervallen op 1 december 2010. U leest nu de tekst die gold op 30 november 2010.

Instellingsbesluit staatscommissie Grondwet

Uitgebreide informatie
Besluit van 8 juli 2009 houdende instelling van een staatscommissie voor de herziening van de Grondwet (Instellingsbesluit staatscommissie Grondwet)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, mede namens Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, en Onze Minister van Justitie van 3 juli 2009, CZW; 2009-0000363615
Gelet op artikel 6, eerste lid, van de Kaderwet adviescolleges;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1
Er is een staatscommissie voor de herziening van de Grondwet , hierna te noemen de staatscommissie.
Artikel 2
De staatscommissie heeft tot taak de regering te adviseren over de noodzaak tot wijziging van de Grondwet in verband met de hierna volgende onderwerpen:
a. de toegankelijkheid en de betekenis van de Grondwet voor burgers;
b. de opneming van een preambule, waarin begrepen een concreet tekstvoorstel, tenzij de staatscommissie zou willen adviseren hiertoe niet over te gaan;
c. de verhouding tussen de opgenomen grondrechten en de uit internationale verdragen voortvloeiende rechten, zoals het recht op een eerlijke procesgang en het recht op leven;
d. de grondrechten in het digitale tijdperk;
e. de invloed van de internationale rechtsorde op de nationale rechtsorde;
f. de verhouding tussen wezenlijke Nederlandse constitutionele waarden en besluiten van volkenrechtelijke organisaties of verdragsbepalingen;
g. de beperkingsystematiek van grondrechten.
Artikel 3
De staatscommissie bestaat uit ten minste zeven en ten hoogste elf leden.
1.
De staatscommissie brengt haar advies uit voor 15 november 2010 aan Onze Minister-President, Minister van Algemene Zaken, Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Onze Minister van Justitie.
2.
Na het uitbrengen van het advies is de staatscommissie opgeheven.
Artikel 5
De archiefbescheiden worden na de opheffing van de staatscommissie, of indien de omstandigheden daartoe eerder aanleiding geven, zoveel eerder, overgedragen aan het archief van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.
Artikel 6
Dit besluit treedt in werking met ingang van 9 juli 2009 en vervalt met ingang van 1 december 2010.
Artikel 7
Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit staatscommissie Grondwet.
Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast met de uitvoering van dit besluit dat met de nota van toelichting in de Staatscourant zal worden geplaatst.
Den Haag, 8 juli 2009
De
Minister-President
Minister
De
Minister
De
Minister
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht