Let op. Deze wet is vervallen op 20 december 2009. U leest nu de tekst die gold op 19 december 2009.

Interim-Besluit bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009

Uitgebreide informatie
Besluit van het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren van 29 oktober 2009 houdende bestrijdingsmaatregelen tegen de uitbraak van infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (Interim-Besluit bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009)
Het bestuur van het Productschap Pluimvee en Eieren;
Gelet op artikel 8 van de Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003;
Gehoord het advies van de Adviescommissie pluimveegezondheidszorg,
Besluit:
Artikel 1
Dit besluit hanteert de begripsbepalingen zoals vastgesteld in artikel 1 van de Verordening productie van en handel in broedeieren en levend pluimvee 2003 en verstaat voorts onder: artikel 3, eerste lid, van de Regeling identificatie en registratie dieren
a. UBN : uniek bedrijfsnummer als bedoeld in (Stcrt. 2004, 242);
b. KIPnummer : registratienummer zoals opgenomen in het Koppel Identificatie systeem zoals gehanteerd door het productschap;
c. infectieuze coryza : acute, vervolgens chronische, sterk infectieuze aandoening bij pluimvee, die kan leiden tot verhoogde sterfte en productiedaling, veroorzaakt door de bacterie Avibacterium paragallinarum, ook bekend als acute snot;
d. Salmonella Gallinarum : bacteriƫle besmetting bij pluimvee, ook bekend als Kleinse ziekte, veroorzaakt door de bacterie Salmonella Gallinarum.
1.
De voorzitter stelt, namens het bestuur, bij besluit vast in welk gebied de aanwezigheid van infectieuze coryza of Salmonella Gallinarum is vastgesteld en waarvoor specifieke bestrijdingsmaatregelen als bedoeld in dit besluit gelden. Dit besluit wordt gepubliceerd in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
2.
In het besluit bedoeld in het eerste lid wordt een kaart van het gebied opgenomen waaruit blijkt voor welk gebied dan wel welke gebieden in Nederland de bestrijdingsmaatregelen gelden (en welke ondernemingen hierdoor geraakt kunnen worden).
3.
Aan de ondernemer die kippen, kalkoenen of eenden houdt binnen het vastgestelde gebied kunnen aan de hand van het geregistreerde UBN of KIPnummer, door de voorzitter, namens het bestuur, bestrijdingsmaatregelen als bedoeld in de artikelen 3 en 4 worden opgelegd.
1.
De voorzitter kan, namens het bestuur, een ondernemer die kippen, kalkoenen of eenden houdt binnen een straal van drie kilometer rondom een onderneming waar de aanwezigheid van infectieuze coryza of Salmonella Gallinarum is vastgesteld, gelasten voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf weken zijn kippen, kalkoenen of eenden te houden in een ruimte, die zodanig is afgeschermd dat wordt voorkomen dat andere vogels of hun uitwerpselen in deze ruimte kunnen doordringen.
2.
In afwijking van het eerste lid kan de voorzitter de ondernemer die kippen, kalkoenen of eenden volgens de biologische productiemethode, als bedoeld in Verordening (EG) nr. 834/2007 van de Raad van 28 juni 2007 inzake de biologische productie en de etikettering van biologische producten en tot intrekking van Verordening (EEG) nr. 2092/91, houdt binnen een straal van drie kilometer rondom een onderneming waar de aanwezigheid van infectieuze coryza of Salmonella Gallinarum is vastgesteld, adviseren voor een aaneengesloten periode van ten hoogste twaalf weken zijn kippen, kalkoenen of eenden te houden in een ruimte, die zodanig is afgeschermd dat wordt voorkomen dat andere vogels of hun uitwerpselen in deze ruimte kunnen doordringen. De voorzitter kan, namens het bestuur, deze ondernemer verplichten diens pluimvee intensief door een dierenarts te laten monitoren en door een laboratorium te laten onderzoeken op de aanwezigheid van infectieuze coryza of Salmonella Gallinarum.
3.
De voorzitter kan namens het bestuur, in het geval de aanwezigheid van Salmonella Gallinarum of infectieuze coryza op de onderneming is vastgesteld, de ondernemer gelasten het protocol na te leven dat is opgenomen in de bijlage bij dit besluit, waarin werkvoorschriften zijn gegeven ten aanzien van de wijze en frequentie van vaccinatie, hygiƫne-, reinigings- en ontsmettingsmaatregelen en ongediertebestrijding.
4.
De voorzitter kan namens het bestuur aan de ondernemer gelasten dat zijn kippen, kalkoenen of eenden worden gevaccineerd tegen Salmonella Gallinarum.
Artikel 4
De voorzitter kan de ondernemer adviseren tot vaccinatie tegen infectieuze coryza van door hem gehouden kippen, kalkoenen of eenden.
Artikel 5
De voorzitter kan ondernemers adviseren bij het vervoer van kippen, kalkoenen, eenden of mest maatregelen toe te passen ter preventie en bestrijding van Salmonella Gallinarum of infectieuze coryza.
Artikel 6
Dit besluit kan worden aangehaald als: Interim-Besluit bestrijding infectieuze coryza en Salmonella Gallinarum bij pluimvee (PPE) 2009).
Artikel 7
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na publicatie in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Zoetermeer, 29 oktober 2009
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht