Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Invoeringswet arbeid en zorg

Uitgebreide informatie
Wet van 16 november 2001 tot vaststelling van regels voor overgangs-, en invoeringsrecht voor de totstandkoming van de Wet arbeid en zorg (Invoeringswet arbeid en zorg)
Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:
Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is regels te stellen van overgangs- en invoeringsrecht in verband met de inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg alsmede in verband hiermee enige wetten aan te passen;
Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:
1.
In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg, is op de vrouw die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van die wet ziekengeld in verband met haar bevalling ontvangt op grond van artikel 29a, tweede of vijfde lid, van de Ziektewet, de Ziektewet , zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het recht op dat ziekengeld is geëindigd.
2.
Voor de toepassing van artikel 29a van de Ziektewet wordt onder uitkering op grond van artikel 3:7, eerste lid, 3:8, tweede lid, of  3:10, eerste lid, van de Wet arbeid en zorg mede verstaan ziekengeld in verband met bevalling op grond van artikel 29a van de Ziektewet, zoals dat artikel luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van deze wet.
3.
Voor de toepassing van artikel 71a van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt onder het recht op uitkering bedoeld in artikel 3:7, eerste lid, of artikel 3:8 van de Wet arbeid en zorg mede verstaan het recht op ziekengeld in verband met bevalling op grond van artikel 29a van de Ziektewet.
4.
Artikel 43, tweede lid, van de Werkloosheidswet blijft buiten toepassing voorzover de uitkering als bedoeld in artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van die wet wordt ontvangen op grond van artikel 29a, eerste lid, van de Ziektewet, zoals dat artikel luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg .
5.
Bij de toepassing van artikel 43, derde lid, van de Werkloosheidswet vormt het ontvangen van ziekengeld op grond van artikel 29a, eerste lid, van de Ziektewet, zoals dat luidde op de dag voor de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg , geen onderbreking van de periode waarover de in artikel 19, eerste lid, onderdeel a, van de Werkloosheidswet bedoelde uitkeringen worden ontvangen.
1.
In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg, blijft op de vrouw die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van die wet uitkering in verband met haar bevalling ontvangt op grond van hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 2, van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen, die wet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het recht op die uitkering is geëindigd.
2.
Voor de toepassing van de artikelen 37, tweede lid, onderdeel a, en 46, dertiende lid, onderdeel a, van de Wet op de inkomstenbelasting 1964, artikel 17, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de loonbelasting 1964 en artikel 1, tweede lid, van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen, wordt onder de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen verstaan de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen , behoudens hoofdstuk 3, afdeling 1, paragraaf 2, van die wet.
1.
Indien de datum van ingang van het verlof in verband met adoptie, bedoeld in artikel 3:2, tweede lid, van de Wet arbeid en zorg is gelegen in het tijdvak van drie weken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van die wet, meldt de werknemer, in afwijking van artikel 3:3, tweede lid, van die wet, het verlof binnen dat tijdvak van drie weken.
2.
Indien de datum van ingang van het verlof respectievelijk de gewenste datum van ingang van de uitkering, bedoeld in de artikelen 3:11, tweede lid, 3:12, tweede lid, en 3:22, tweede lid, van de Wet arbeid en zorg, gelegen is in het tijdvak van twee weken vanaf het tijdstip van inwerkingtreding van die wet, doet de werknemer, in afwijking van die artikelen, de aanvraag binnen dat tijdvak van twee weken.
Artikel IV
[Wijzigt de Algemene bijstandswet.]
Artikel V
[ Wijzigt de Algemene kinderbijslagwet.]
Artikel VI
[Wijzigt de Algemene nabestaandenwet.]
Artikel VII
[Wijzigt de Algemene Ouderdomswet.]
Artikel VIII
[Wijzigt de Beroepswet.]
Artikel IX
[Wijzigt het Burgerlijk Wetboek boek 7.]
Artikel X
[Wijzigt de Coördinatiewet Sociale Verzekering.]
Artikel XI
[Wijzigt de Organisatiewet sociale verzekeringen 1997.]
Artikel XII
[Wijzigt de Toeslagenwet.]
Artikel XIII
[Wijzigt de Werkloosheidswet.]
Artikel XIV
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekeringen zelfstandigen.]
Artikel XV
[Wijzigt de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten.]
Artikel XVA
[Wijzigt het Wetboek van Koophandel.]
Artikel XVI
[Wijzigt de Wet brutering overhevelingstoeslag lonen.]
Artikel XVII
[Wijzigt de Wet financiering volksverzekeringen.]
Artikel XVIII
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen.]
Artikel XIX
[Wijzigt de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers.]
Artikel XX
[Wijzigt de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag.]
Artikel XXI
[Wijzigt de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering.]
A.
[Wijzigt de Wet op de loonbelasting 1964.]
Artikel XXIIIA
[Wijzigt de Wet terugdringing ziekteverzuim.]
Artikel XXIV
[Wijzigt de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen.]
Artikel XXV
[Wijzigt de Ziekenfondswet.]
Artikel XXVI
[Wijzigt de Ziektewet.]
1.
De Wet op het ouderschapsverlof wordt ingetrokken.
2.
In afwijking van hoofdstuk 6 van de Wet arbeid en zorg blijft op een verzoek van de werknemer om ouderschapsverlof, dat is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg , de Wet op het ouderschapsverlof, zoals deze luidde op de dag voor die datum, van toepassing.
1.
De wet van 6 juni 1991, houdende regels betreffende de aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof van overheidspersoneel (Stb. 347) wordt ingetrokken.
2.
In afwijking van hoofdstuk 3, afdeling 1 en afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg, blijft op de vrouw, die op de dag voor de datum van inwerkingtreding van die wet zwangerschaps- of bevallingsverlof geniet op grond van de wet van 6 juni 1991, houdende regels betreffende de aanspraak op zwangerschaps- en bevallingsverlof van overheidspersoneel (Stb. 347), laatstbedoelde wet, zoals deze luidde op die dag, van toepassing tot het bevallingsverlof op grond van die wet is geëindigd.
1.
De Wet financiering loopbaanonderbreking wordt ingetrokken.
2.
In afwijking van hoofdstuk 7 van de Wet arbeid en zorg blijft op een aanvraag van de verlofganger om een financiële tegemoetkoming die is ingediend voor de datum van inwerkingtreding van de Wet arbeid en zorg , de Wet financiering loopbaanonderbreking, zoals deze luidde op de dag voor die datum van toepassing.
1.
Artikel 19a van de Ziektewet is niet van overeenkomstige toepassing op het recht op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 1, van de Wet arbeid en zorg, van de persoon, die op 31 december 1999 op grond van artikel 19 van de Ziektewet recht had op ziekengeld en die op die datum niet in Nederland woonde.
2.
De artikelen 7a, 19a en 21a van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen zijn in de jaren 2000 tot en met 2002 niet van overeenkomstige toepassing op het recht op uitkering in verband met zwangerschap en bevalling, bedoeld in hoofdstuk 3, afdeling 2, paragraaf 2, van de Wet arbeid en zorg, van de persoon, die op 31 december 1999 op grond van artikel 18 van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen recht had op arbeidsongeschiktheidsuitkering en die op die datum niet in Nederland woonde.
Artikel XXXVI
Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen verschillend kan worden vastgesteld.
Artikel XXXVII
Deze wet wordt aangehaald als: Invoeringswet arbeid en zorg.
Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's-Gravenhage, 16 november 2001
De Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid,
De Minister van Justitie,
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Uitgegeven de negenentwintigste november 2001
De Minister van Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Overgangs- en invoeringsbepalingen met betrekking tot het zwangerschaps- en bevallingsverlof, de uitkering in verband met zwangerschap en bevalling en adoptieverlof
+ Hoofdstuk 2. Wijziging van verschillende wetten
+ Hoofdstuk 3. Intrekking wetten
+ Hoofdstuk 4. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht