1.
Met betrekking tot de door de rijksbelastingdienst ingevorderde belastingaanslagen die zijn vastgesteld vóór de dag van de inwerkingtreding van de Wet van 26 maart 1987 (Stb. 120) tot berekening van rente inzake belastingen en premies volksverzekeringen blijft artikel 17, tweede lid, van de wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334) op de invordering van 's Rijks directe belastingen, zoals dat lid luidde vóór de inwerkingtreding van de eerstgenoemde wet, van toepassing en blijft hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 buiten toepassing.
2.
Met betrekking tot de niet door de rijksbelastingdienst ingevorderde belastingen en heffingen, andere dan gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen, ten aanzien waarvan artikel XII, derde lid, van de Wet van 26 maart 1987 (Stb. 120) toepassing heeft gevonden en nog toepassing vindt bij de inwerkingtreding van de Invorderingswet 1990 :
a. blijft artikel 17, tweede lid, van de wet van 22 mei 1845 (Stb. 1926, 334), zoals dat lid luidde vóór de inwerkingtreding van de eerstgenoemde wet, van toepassing en blijven de artikelen 28, 30 en 31 van de Invorderingswet 1990 buiten toepassing tot 1 juni 1991, tenzij de regelen, bedoeld in dat derde lid, eerder zijn ingetrokken;
b. kan de functionaris of het orgaan, bedoeld in dat derde lid, bepalen dat ook na 31 mei 1991 uitsluitend invorderingsrente in rekening wordt gebracht wegens het verlenen van uitstel van betaling en dat de artikelen 28, 30 en 31 buiten toepassing blijven.
3.
De op grond van het tweede lid, onderdeel b, gestelde regelen vervallen op 1 januari 1997, tenzij zij eerder zijn ingetrokken.
4.
Met betrekking tot gemeentelijke belastingen en waterschapsbelastingen vindt hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 inzake de berekening van invorderingsrente eerst toepassing met ingang van 1 januari 1997, met dien verstande dat wel invorderingsrente in rekening wordt gebracht in de gevallen waarin op de voet van artikel 25 van die wet uitstel van betaling is verleend. De invorderingsrente wordt berekend vanaf de dag na de vervaldag van de voor de belastingaanslag geldende enige of laatste betalingstermijn tot aan de dag van de betaling. Het percentage van de invorderingsrente is gelijk aan dat van de wettelijke rente. In de belastingverordening kan worden bepaald dat hoofdstuk V van de Invorderingswet 1990 op een eerder tijdstip dan 1 januari 1997 toepassing vindt.
Inhoudsopgave
Artikel I
Artikel II
Artikel III
Artikel IV
Artikel V
Artikel VI
Artikel VII
Artikel VIII
Artikel IX
Artikel X
Artikel XI
Artikel XII
Artikel XIII
Artikel XIV
Artikel XV
Artikel XVI
Artikel XVII
Artikel XVIII
Artikel XIX
Artikel XX
Artikel XXI
Artikel XXII
Artikel XXIII
Artikel XXIV
Artikel XXV
Artikel XXVI
Artikel XXVII
Artikel XXVIII
Artikel XXIX
Artikel XXX
Artikel XXXI
Artikel XXXII
Artikel XXXIII
Artikel XXXIV
Artikel XXXV
Artikel XXXVI
Artikel XXXVII
Artikel XXXVIII
Artikel XXXIX
Artikel XL
Artikel XLI
Artikel XLII
Artikel XLIII
Artikel XLIV
Artikel XLV
Artikel XLVI
Artikel XLVII
Artikel XLVIII
Artikel XLIX
Artikel L
Artikel LI
Artikel LII
Artikel LIII
Artikel LIV
Artikel LV
Artikel LVI
Artikel LVII
Artikel LVIII
Artikel LIX
Artikel LX
Artikel LXI
Artikel LXII
Artikel LXIII
Artikel LXIV
Artikel LXV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht
Jurisprudentie
Voorbeelden van het gebruik van deze artikel(en) in rechterlijke uitspraken