Jaarlijkse aanpassing tarieven reisdocumenten
Bijgaand treft u aan de regeling van 13 september 2000, waarbij de tarieven voor reisdocumenten zijn aangepast. De wijziging vloeit voort uit artikel 6, vierde lid en artikel 12, tweede lid, van het Besluit paspoortgelden, waarin indexeringsbepalingen zijn opgenomen. Voor een gedetailleerde toelichting verwijs ik u naar de toelichting bij de regeling.
De regeling treedt in werking met ingang van 1 januari 2001. In verband met het voornemen van de regering om bij de invoering van de nieuwe generatie reisdocumenten over te gaan tot een verlaging van de aan het Rijk verschuldigde paspoortgelden, zullen in de loop van het jaar door middel van een wijziging van het Besluit paspoortgelden nieuwe tarieven voor reisdocumenten worden vastgesteld. Op dat moment zal deze regeling komen te vervallen.
Gaarne maak ik van de gelegenheid gebruik om u mede te delen, dat momenteel overleg gaande is met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten om te komen tot een bandbreedte in de gemeentelijke leges voor reisdocumenten. Bij dit overleg is ook de Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken betrokken. Aanleiding hiertoe is de wens van de Tweede Kamer om te streven naar een vorm van harmonisatie van de gemeentelijke tarieven voor reisdocumenten, die thans tussen gemeenten onderling grote verschillen kunnen vertonen. Naar verwachting zal aan het einde van dit jaar meer duidelijkheid ontstaan over de wijze waarop aan de wens van de Tweede Kamer uitvoering kan worden gegeven. U zult zowel over de verlaging van de aan het Rijk verschuldigde paspoortgelden als over de vaststelling van een bandbreedte voor de gemeentelijke leges tijdig worden geïnformeerd.
De
Minister
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht