Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2008. U leest nu de tekst die gold op -.

Kader voor sociaal flankerend beleid

Uitgebreide informatie
Kader voor sociaal flankerend beleid
1. Achtergrond en aanleiding
De komende periode zet het kabinet in op kwaliteitsverhoging van de overheid: prestatieverhoging, kritische doorlichting van de taken, vermindering van de bureaucratie en regelgeving. Deze inzet zal gepaard gaan met het vervallen van arbeidsplaatsen bij de sector Rijk. Gelet op de verwachte personele gevolgen hiervan heb ik de bonden een voorstel gedaan voor een sociaal flankerend beleid bestaande uit een pakket nieuwe instrumenten en voorzieningen ten behoeve van het personeel dat betrokken is bij reorganisaties. De voorstellen richtten zich op het maximaal voorkomen van gedwongen ontslag.
Onder meer bevatte dit pakket een vertrekregeling voor oudere werknemers, die er op was gericht het ontslag van jongere werknemers te voorkomen. Dit zogenoemde FPU-arrangement kende de volgende elementen: een ophoging bovenop de reguliere FPU uitkering tot 73% en een voortzetting van de pensioenopbouw voor 50% gedurende vier jaar, waarvan de premie voor driekwart door de werkgever wordt vergoed.
Het overleg met de bonden hierover heeft niet geleid tot een centraal akkoord. Het gevolg zal zijn dat de bonden met de afzonderlijke ministeries onderhandelen over een sociaal plan voor het betreffende ministerie. Ook in deze situatie acht ik het noodzakelijk dat de werkgevers in de sector Rijk op het punt van het sociaal flankerend beleid, en met name de inhoud van het FPU-arrangement, één lijn kiezen. Het risico is anders groot dat de verschillende ministeries tegen elkaar worden uitgespeeld. Ook wil ik voorkomen dat in de departementale onderhandelingen mijn eindbod inzake het sociaal flankerend beleid door de bonden wordt beschouwd als de bodem.
In dit verband is in de ministerraad voor het komende overleg op departementaal niveau over sociaal flankerend beleid op onderstaande punten het volgende dwingende mandaat afgesproken.
2. Fpu-arrangement
In de ministerraad op 12 december 2003 is besloten tot een nadere invulling van het eerder afgesproken kader voor FPU-arrangementen. Met deze nadere invulling door het kabinet van het eerder afgesproken kader voor FPU-arrangementen vervalt de circulaire PMR/AV 03/78802 van 17 september 2003.
De ministerraad heeft besloten dat ten aanzien van FPU-arrangementen voor één vormgeving dient te worden gekozen. Besloten is dat in de onderhandelingen op departementaal niveau alleen het volgende FPU-arrangement kan worden afgesproken:
'In de periode tot 1 januari 2005 kan de secretaris-generaal op individueel niveau een zogeheten FPU-arrangement aanbieden aan een FPU-gerechtigde ambtenaar, mits daardoor het gedwongen reorganisatie-ontslag van een niet FPU-gerechtigde ambtenaar wordt voorkomen.
Het FPU-arrangement bestaat uit de volgende onderdelen:
a. een aanvulling op de reguliere FPU-uitkering tot 70% van de FPU-berekeningsgrondslag (genoemd in artikel 1, onderdeel o, van het FPU-reglement basisuitkering en aanvullende uitkering);
b. een volledige vergoeding door de werkgever van de kosten van een 50% voortzetting van de pensioenopbouw tot 62 jaar. Als de ambtenaar aan de voorwaarden voldoet zal voor de pensioenopbouw gebruik worden gemaakt van artikel 16.5 van het Pensioenreglement van de Stichting Pensioenfonds ABP .
De looptijd van het FPU-arrangement bedraagt maximaal 8 jaar.
Bij een ontslag onder toekenning van een FPU-arrangement kan tevens een proportionele (naar rato van de diensttijd) ambtsjubileumgratificatie worden toegekend conform artikel 79 ARAR. Dit geldt ook voor de (gedeeltelijk) arbeidsongeschikten.' Deze gratificatie dient te worden toegekend op basis van artikel 69 van het ARAR.
Tevens dient een anti-cumulatiebepaling te worden afgesproken. In het geval de FPU-uitkering + de uitkering ingevolge het FPU-arrangement + de eventuele neveninkomsten tezamen meer dan 100% van het pensioengevend inkomen bedragen, ligt het in de rede dat het meerdere in de eerste plaats in mindering wordt gebracht op de aanvullende uitkering ingevolge het FPU-arrangement en vervolgens op het basisdeel van de FPU-uitkering. Ik zal hierover met het ABP overleg voeren gelet op het feit dat het ABP al een anticumulatietoets doet waarbij korting plaatsvindt op het basisdeel van de FPU-uitkering. Over de uitkomst van dit overleg zal ik u zo spoedig mogelijk berichten.
Overschrijdingen en afwijkingen van het bovenomschreven FPU-arrangement zijn niet mogelijk. Voorzover de bonden daar toch op aandringen dienen zij te worden verwezen naar het overleg met mij aan de sectortafel.
3. Overige voorzieningen
In departementale sociale plannen wordt niet afgeweken van dwingendrechtelijke bepalingen in het ARAR. Concreet gaat het om:
het eenmalige bedrag waarop een ambtenaar recht heeft bij tijdig voldoen aan de verhuisplicht;
de afbouw van de toelage onregelmatige dienst
de afkoopsom bij vertrek op eigen verzoek naar werk buiten de sector;
de stimuleringspremie bij ontslag op eigen verzoek.
4. Richtlijn bij departementale onderhandelingen
Het eindvoorstel dat ik aan de bonden heb gedaan treft u hierbij aan als bijlage 1 . De inhoud hiervan kan gebruikt worden in de onderhandelingen met hen bij uw departement. Hierbij geldt, zoals eerder aangegeven, dat de voorstellen die zouden hebben moeten leiden tot een wijziging van het ARAR uiteraard niet op departementaal niveau kunnen worden afgesproken. In bijlage 2 is aangegeven om welke punten het daarbij gaat.
5. Overgangsmaatregel voor lopende afspraken
Daar waar reeds afspraken zijn gemaakt over een FPU-arrangement en afwijkingen van het ARAR, blijven deze afspraken van kracht voor de overeengekomen duur. Voor een eventuele verlenging geldt hetgeen in deze brief is gesteld inzake de goedkeuring door de minister van BZK.
6. Procedure
Elk onderhandelaarsakkoord over een departementaal sociaal plan wordt aan mij schriftelijk ter goedkeuring voorgelegd alvorens tot formele ondertekening wordt overgegaan. Dit betekent dat aan een onderhandelaarsakkoord de voorwaarde 'behoudens goedkeuring door de minister van BZK' moet worden verbonden.
Hieraan voorafgaande is het mogelijk aan het begin van de onderhandelingen alsook tussentijds concept-vooorstellen voor een voorlopige toetsing gelijktijdig per e-mail te zenden aan:
a. A.J.M. Warnier (toon.warnier@minbzk.nl)
b. C. Terbrack (coen.terbrack@minbzk.nl
c. A.W. Spieseke (albert.spieseke@minbzk.nl)
d. J.W. van Baarle (john.baarle@minbzk.nl)
De circulaire van 17 september 2003, nr. PMR/AV 03/78802 is ingetrokken.
De van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties ,
Minister
voor deze,
de
wnd. directeur-generaal Management Openbare Dienst
Inhoudsopgave
1. Achtergrond en aanleiding
2. Fpu-arrangement
3. Overige voorzieningen
4. Richtlijn bij departementale onderhandelingen
5. Overgangsmaatregel voor lopende afspraken
6. Procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht