Artikel 1. Begripsbepalingen
In dit besluit en de daarop rustende bepalingen wordt verstaan onder:
bedrijfsvoorraad: te verhandelen, bewaren of bewerken voertuigen waarvan een erkend bedrijf bedrijfsvoorraad de eigendom heeft verkregen;
bedrijfsvoorraad deel I B: deel I B van een kentekenbewijs van een bij ministeriële regeling vastgesteld model, afgegeven door een erkend bedrijf bedrijfsvoorraad, ten behoeve van voertuigen die in de bedrijfsvoorraad zijn opgenomen;
bedrijfsvoorraadpas: pas als bedoeld in artikel 48, eerste lid;
bijzonder kenteken: kenteken als bedoeld in artikel 38 van de wet;
erkend bedrijf bedrijfsvoorraad: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 62 van de wet is verleend;
erkend bedrijf exportdienstverlening: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 66a van de wet is verleend;
erkend bedrijf tenaamstelling: natuurlijk persoon of rechtspersoon aan wie een erkenning overeenkomstig artikel 61a van de wet is verleend;
handelaarskenteken: kenteken als bedoeld in artikel 3;
kentekenbewijs deel II: deel II van een tweedelig kentekenbewijs;
kentekencard: deel I van een tweedelig kentekenbewijs afgegeven na 31 december 2013;
schorsingsverslag: uittreksel uit het kentekenregister waaruit blijkt dat een voertuig is geschorst;
tenaamstellingsverslag: uittreksel uit het kentekenregister waaruit blijkt dat een voertuig is tenaamgesteld;
voertuig: motorrijtuig of aanhangwagen als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdelen c en d, van de wet;
vrijwaringsbewijs: bewijs van beëindiging van tenaamstelling in het kentekenregister;
wet: Wegenverkeerswet 1994 ;
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Kentekens
+ Hoofdstuk 3. Registratie van kentekens
+ Hoofdstuk 4. Inschrijven in het kentekenregister en tenaamstelling
+ Hoofdstuk 5. Handelaarskentekenbewijzen
+ Hoofdstuk 5a. Erkenningsregeling tenaamstelling
+ Hoofdstuk 6. Erkenningsregeling bedrijfsvoorraad
+ Hoofdstuk 6a. Erkenningsregeling exportdienstverlening
+ Hoofdstuk 7. Schorsing
+ Hoofdstuk 8. Strafbepalingen
+ Hoofdstuk 9. Overgangsbepalingen
+ Hoofdstuk 9A. Overgangsbepalingen in verband met de implementatie van richtlijn nr. 1999/37/eg
+ Hoofdstuk 9b. Overgangsbepalingen in verband met de wijziging van de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de modernisering van de wijze van tenaamstelling van kentekenbewijzen en enkele andere wijzigingen van uiteenlopende aard
+ Hoofdstuk 10. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht