Artikel 68
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld ter verzekering van de geheimhouding van:
a. gegevens, hulpmiddelen en materialen voor:
1°. de vrijmaking van kernenergie,
2°. de opslag, vervaardiging, bewerking of verwerking van splijtstoffen en
3°. de beveiliging van bij die maatregel aangewezen categorieën van splijtstoffen, ertsen, radioactieve stoffen en inrichtingen als bedoeld in artikel 15, onder b,
voor zover deze, hetzij rechtstreeks van de overheid, hetzij met instemming van het bevoegde gezag, onder verplichting tot geheimhouding zijn verkregen, dan wel door Onze Ministers, wie het aangaat, zijn aangewezen;
b. met behulp van zodanige gegevens, hulpmiddelen en materialen verrichte onderzoekingen en toegepaste werkmethoden, voor zover deze onderzoekingen en werkmethoden door Onze Ministers, wie het aangaat, zijn aangewezen.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en werkingssfeer
+ Hoofdstuk II. De Commissie Reactorveiligheid
+ Hoofdstuk III. Splijtstoffen, ertsen en inrichtingen
+ Hoofdstuk IV. Radioactieve stoffen en toestellen
+ Hoofdstuk V. Maatregelen met betrekking tot werkzaamheden of verblijf in ruimten
+ Hoofdstuk Va. Metingen radioactiviteit en bedrijfsvoering
+ Hoofdstuk VI. Bepalingen met betrekking tot interventie bij ongevallen of langdurige blootstellingen alsmede de voorbereiding daarop
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Ambtelijke bevoegdheden
- Hoofdstuk IX. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk X. Handhaving
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht