1.
Indien van het opzettelijk handelen in strijd met het bij of krachtens de artikelen 15, 21, 26, of 76a, voor zover betrekking hebbend op een vergunning als bedoeld in artikel 15, bepaalde gevaar voor ernstig lichamelijk letsel voor een ander of aanzienlijke schade aan goederen of het milieu te duchten is, wordt de schuldige gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twaalf jaren of geldboete van de vijfde categorie.
2.
Indien van het opzettelijk handelen in strijd met het bij of krachtens de artikelen 15, 21, 26 of 76a, voor zover betrekking hebbend op een vergunning als bedoeld in artikel 15, bepaalde levensgevaar voor een ander te duchten is en het feit iemands dood ten gevolge heeft, wordt de schuldige gestraft met levenslange gevangenisstraf of tijdelijke van ten hoogste dertig jaren of geldboete van de vijfde categorie.
3.
De samenspanning tot de in het eerste en tweede lid omschreven misdrijven, te begaan met een terroristisch oogmerk als bedoeld in artikel 83a van het Wetboek van Strafrecht, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste tien jaren of geldboete van de vijfde categorie. Artikel 96, tweede lid, van het Wetboek van Strafrecht is van overeenkomstige toepassing.
Inhoudsopgave
- Hoofdstuk I. Begripsbepalingen en werkingssfeer
+ Hoofdstuk II. De Commissie Reactorveiligheid
+ Hoofdstuk III. Splijtstoffen, ertsen en inrichtingen
+ Hoofdstuk IV. Radioactieve stoffen en toestellen
+ Hoofdstuk V. Maatregelen met betrekking tot werkzaamheden of verblijf in ruimten
+ Hoofdstuk Va. Metingen radioactiviteit en bedrijfsvoering
+ Hoofdstuk VI. Bepalingen met betrekking tot interventie bij ongevallen of langdurige blootstellingen alsmede de voorbereiding daarop
+ Hoofdstuk VII. Beroep
+ Hoofdstuk VIII. Ambtelijke bevoegdheden
+ Hoofdstuk IX. Algemene bepalingen
- Hoofdstuk X. Handhaving
+ Hoofdstuk XI. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht