Artikel 47
Het is verboden terzake van een aanvrage om een vergunning of een ontheffing onjuiste of onvolledige gegevens te verstrekken.
Artikel 48
Indien aan een vergunning of een ontheffing, krachtens de bepalingen van deze wet verleend, voorwaarden zijn verbonden, wordt degene, die de voorwaarden niet nakomt, in zoverre geacht zonder vergunning of ontheffing te handelen.
1.
Onze Minister wijst in overeenstemming met Onze bij algemene maatregel van bestuur aangewezen Ministers ambtenaren aan, belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens deze wet gestelde regelen.
2.
Van een besluit als bedoeld in het eerste lid wordt mededeling gedaan door plaatsing in de Staatscourant.
1.
Hetgeen krachtens artikel 13 is verschuldigd, kan door de Staat bij dwangbevel worden ingevorderd.
2.
Verzet tegen de executie geschiedt door dagvaarding van de Staat voor de rechtbank van het arrondissement, binnen hetwelk zijn woonplaats is gelegen.
1.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regelen worden gesteld ter bevordering van een goede uitvoering van deze wet.
2.
Een gedraging in strijd met een dergelijke regel is een strafbaar feit, voorzover uitdrukkelijk als zodanig aangeduid.
Artikel 52
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
1.
[Bevat wijzigingen in andere regelgeving.]
2.
De rechten, lasten, verplichtingen en bezittingen van de Stichting "Voedselvoorziening Import Bureau" gaan bij haar opheffing over op het voedselvoorzieningsin- en verkoopbureau.
1.
De Landbouw-Crisiswet 1933 wordt ingetrokken.
2.
Het Voedselvoorzieningsbesluit en alle op grond van, ter uitvoering van of krachtens dit besluit uitgevaardigde voorschriften vervallen.
1.
Deze wet kan worden aangehaald als "Landbouwwet".
2.
Zij treedt in werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsomschrijvingen
+ Hoofdstuk II. Het Landbouw-Egalisatiefonds
+ Hoofdstuk III. Regelen ten aanzien van de binnenlandse markt
+ Hoofdstuk IV. Het in- en verkoopbureau
+ Hoofdstuk V. De in- en uitvoer
+ Hoofdstuk VI
- Hoofdstuk VII. Overige bepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht