Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2015. U leest nu de tekst die gold op -.

Landsverordening op de Winstbelasting 1940, overgangsregeling fiscale eenheid BES

Uitgebreide informatie
Landsverordening op de Winstbelasting 1940, overgangsregeling fiscale eenheid BES
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt een overgangsregeling getroffen voor (grensoverschrijdende) fiscale eenheden tussen lichamen gevestigd op Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden.
1. Inleiding
Op 10 oktober 2010 is het land de Nederlandse Antillen opgehouden te bestaan. Vanaf dat moment zijn de voormalige eilandgebieden Curaçao en Sint Maarten landen binnen het Koninkrijk geworden. De eilandgebieden Bonaire, Sint Eustatius en Saba zijn onderdeel uit gaan maken van het land Nederland en hebben elk de status van openbaar lichaam gekregen. Voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba is een nieuw fiscaal stelsel voorzien. De voorgenomen inwerkingtredingdatum van het nieuwe fiscale stelsel is 1 januari 2011.
Om de overgang naar het nieuwe fiscale stelsel soepel te laten verlopen is voorzien in een overgangsregeling voor de periode vanaf 10 oktober 2010 tot 1 januari 2011 (de transitieperiode). In die periode zal de oorspronkelijk Antilliaanse fiscale regelgeving van toepassing blijven. Deze overgangsregeling is nader uitgewerkt in de Wet geldstelsel BES en de Uitvoeringsregeling fiscaliteit in overgangsperiode BES 1 .
De overgangsregeling strekt ertoe dat materieel de veranderingen per 1 januari 2011 ingang vinden. De overgangsregeling bevat geen specifieke regeling voor bestaande fiscale eenheden als bedoeld in artikel 14 van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 tussen lichamen gevestigd op Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden.
In overleg met de landen Curaçao en St. Maarten voorziet dit besluit in een overgangsregeling voor grensoverschrijdende fiscale eenheden.
Wellicht ten overvloede wordt hierbij vermeld dat gedurende de transitieperiode voor lichamen gevestigd op de BES eilanden winstbelasting geheven wordt overeenkomstig de bepalingen van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 2 . Vervolgens wordt op het moment direct voorafgaand aan het tijdstip van inwerkingtreding van het nieuwe stelsel voor de BES eilanden bij desbetreffende lichamen een eindafrekening geconstateerd op basis van de Landsverordening op de winstbelasting 1940. Immers, vanwege het achterwege laten van de traditionele winstbelasting in het nieuwe fiscale stelsel houden desbetreffende lichamen voor de winstbelasting op belastbare winst te genieten 3 en eindigt de belastingplicht voor de winstbelasting.
BES eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba
Grensoverschrijdende fiscale eenheid: fiscale eenheid tussen lichamen gevestigd op Curaçao, Sint Maarten of de BES eilanden.
Inspecteur: de Inspecteur in het eilandgebied waar de moedermaatschappij is gevestigd.
2. Overgangsregeling fiscale eenheid
Voor een grensoverschrijdende fiscale eenheid heeft de opheffing van het land de Nederlandse Antillen op 10 oktober 2010 tot gevolg dat niet meer aan de voorwaarde wordt voldaan dat de van de fiscale eenheid deel uitmakende lichamen gevestigd zijn binnen de Nederlandse Antillen. Zonder nadere regelgeving leidt dat er toe dat de fiscale eenheid met terugwerkende kracht wordt verbroken tot de aanvang van het jaar waarin de fiscale eenheid niet meer voldoet aan de vereisten van artikel 14 van de Landsverordening op de winstbelasting 1940 en de daarbij behorende ministeriële beschikking standaardvoorwaarden fiscale eenheid. 4 In bepaalde gevallen kan verbreking met terugwerkende kracht als gevolg van de opheffing van het land de Nederlandse Antillen voor belastingplichtigen nadelig uitwerken en tot extra administratieve lasten leiden.
Teneinde deze ongewenste en onvoorziene effecten weg te nemen is in overleg met de Directie Fiscale Zaken van Curaçao en de Afdeling Fiscale Zaken van Sint Maarten een gezamenlijke overgangsregeling getroffen die voorziet in een keuzemogelijkheid voor belastingplichtigen het splitsingstijdstip te stellen op uiterlijk 31 december 2010.
Goedkeuring
Voor op de BES eilanden gevestigde lichamen die deel uit maken van een grensoverschrijdende fiscale eenheid keur ik goed dat het splitsingstijdstip van de fiscale eenheid wordt gesteld op uiterlijk 31 december 2010.
Voor deze goedkeuring gelden de volgende voorwaarden:
behoudens de voorwaarde dat de lichamen gevestigd moeten zijn binnen de Nederlandse Antillen wordt aan de overige voorwaarden die gesteld worden aan een fiscale eenheid voldaan;
het verzoek om het splitsingstijdstip te stellen op 31 december 2010 wordt ingediend bij de Inspecteur zowel namens de moedermaatschappij als de dochtermaatschappij waarbij deze zich akkoord verklaren met de in dit besluit gestelde voorwaarden;
het splitsingstijdstip van de fiscale eenheid wordt gesteld op een ondeelbaar moment direct voorafgaand aan het tijdstip waarop voor de op de BES eilanden gevestigde lichamen de belastingplicht voor de in de overgangsperiode als wet van toepassing zijnde Landsverordening op de winstbelasting 1940 eindigt;
een herwaardering ingevolge de 16 e standaardvoorwaarde behorend bij de ministeriële beschikking standaardvoorwaarden fiscale eenheid blijft achterwege indien gedurende 5 jaar na het splitsingstijdstip geen winsten die ontstaan zijn door de besmette transactie aan de moedermaatschappij ten goede zijn gekomen.
3. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010.
Den Haag, 19 december 2010
De 1
Wet geldstelsel BES van 30 september 2010, Staatsblad 2010, 363 en Regeling van 4 oktober 2010, NR. AFP 2010/477M, Staatscourant 2010, 15646. 2
P.B. 2002, no. 54. 3
Voor een volledige toelichting aangaande de eindafrekening wordt in het bijzonder verwezen naar de artikelen XII en XIII van de Invoeringswet fiscaal stelsel BES, Kamerstukken I, 2010–2011, 32 276 A, Hoofdstuk II Overgangsrecht en invoering fiscaal stelsel BES. 4
P.B. 2002, no. 151.
staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Overgangsregeling fiscale eenheid
Goedkeuring
3. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht