Leerlingentelling voor groeiformatie basisscholen
1. Inleiding
In verband met wijziging van het Formatiebesluit WPO per 1 augustus 2000 is er met ingang van het schooljaar 2000-2001 een nieuw telformulier beschikbaar voor het melden van groeiformatie bij toename van het aantal leerlingen. Groeiformatie wordt toegekend als het aantal leerlingen van een school fors gegroeid is ten opzichte van het leerlingenaantal op de teldatum.
Om voor groeiformatie in aanmerking te komen moet de school een leerlingentelling laten plaatsvinden. Deze publicatie geeft informatie over de te houden telling, alsmede de overige voorwaarden om voor groeiformatie in aanmerking te komen.
2. Doelgroep
Deze publicatie is bedoeld voor basisscholen die op basis van artikelen 15c en 15c2 van het Formatiebesluit WPO, zoals dat is gepubliceerd in het Staatsblad 2000 nr. 179, aanspraak willen maken op (bijzondere) groeiformatie. Om dit te bereiken moet voor de school een zogeheten ’telformulier voor groeiformatie van basisscholen bij toename van het aantal leerlingen’ worden ingediend.
3. Procedure
Hieronder wordt de procedure van de leerlingentelling voor (bijzondere) groeiformatie geschetst met daarbij per stap enkele belangrijke aandachtspunten.
3.1. Indienen telformulier
Als in de periode 1 augustus tot en met 31 maart van het schooljaar het aantal leerlingen (fors) is gestegen, kan de school mogelijk aanspraak maken op groeiformatie. Indien in de periode 1 april tot en met 31 mei van het schooljaar het aantal leerlingen (extreem) is toegenomen kan mogelijk aanspraak worden gemaakt op bijzondere groeiformatie.
Groeiformatie in de periode 1 augustus tot en met 31 maart
Een school heeft recht op groeiformatie als het aantal leerlingen tenminste 13 leerlingen hoger is dan het aantal leerlingen op de teldatum verhoogd met drie procent, welk getal naar beneden wordt afgerond op een geheel getal. Dit betekent dat een school die op de teldatum 200 leerlingen telde, in aanmerking komt voor groeiformatie op het moment dat de school (200 x 1,03 +13=) 219 leerlingen telt. Bij een tweede en volgende toekenning van groeiformatie wordt het nieuwe aantal leerlingen vergeleken met het aantal leerlingen op het vorige groeimoment. Zodra het aantal leerlingen opnieuw met 13 is toegenomen, kan opnieuw groeiformatie aangevraagd worden. Bij de school in dit rekenvoorbeeld is dat dus bij (219 + 13=) 232 leerlingen.
In het geval dat de aanspraak op groeiformatie, in verband met ’groei op de eerste schooldag’, reeds per 1 augustus in moet gaan, kan dat op het telformulier worden aangegeven (zie ook onder punt 3.5).
Bijzondere groeiformatie na 31 maart
Voor extreme groei ná 31 maart van het schooljaar kan de school (uiterlijk tot en met 31 mei) aanspraak maken op bijzondere groeiformatie. Deze aanspraak ontstaat indien het aantal leerlingen van 1 april tot en met 31 mei is toegenomen met minimaal 26 leerlingen ten opzichte van het aantal leerlingen op 31 maart. Een dergelijke situatie doet zich soms voor bij oplevering van een nieuwbouwwijk. Bijzondere groeiformatie kan per schooljaar slechts eenmaal worden toegekend.
De groeiformatie respectievelijk de bijzondere groeiformatie bedraagt 8,72 fre per extra leerling, bestaande uit 8,28 fre extra groepsformatie en een verhoging van 0,44 fre voor het formatieve deel van de toeslag voor de schoolleiding. Voor een school die in aanmerking komt voor de kleine scholen toeslag wordt deze toeslag verminderd met 2,5 fre per extra leerling.
De extra groeiformatie, de verhoging van het formatieve deel van de toeslag voor de schoolleiding en de vermindering van de kleine scholen toeslag worden ieder afzonderlijk afgerond tot een geheel getal.
Voor die scholen, waarvan de formatie is aangevuld met een ’zeer kleine scholen toeslag’ tot een totale formatie van 530 fre’s, wordt de zeer kleine scholen toeslag evenredig verminderd met de berekende groeiformatie.
Voor de leerlingentelling moet gebruik worden gemaakt van het formulier CFI 50074 (zie ook onder punt 4.2). Het telformulier moet binnen twee weken na de gekozen teldatum worden ingediend. Doorslaggevend bij de beoordeling of het telformulier tijdig is ingezonden zal de datum van het poststempel zijn of, wanneer een poststempel ontbreekt, de datum van binnenkomst bij Cƒi.
Het formulier moet ondertekend worden door het bevoegd gezag en gestuurd worden naar:
Centrale Financiën Instellingen
Team IGP/GGF
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer.
Indien uw telformulier niet tijdig is ingezonden wordt geen groeiformatie toegekend. Wel kunt u in een dergelijk geval een nieuwe telling houden. Hiervoor gelden dezelfde voorwaarden. Binnen 14 dagen vanaf deze nieuwe teldatum dient de telling bij Cfi te zijn ingediend. Wanneer hierdoor de teldatum in een nieuwe maand komt te vallen, derft de school inkomsten: de aanspraak op de groeiformatie gaat immers pas een maand later in.
Het formulier maakt deel uit van de jaarlijkse controle door de instellingsaccountant, departementale accountant en de inspecteur.
3.2. Ontvangst bevestigen
Na ontvangst van het telformulier verstuurt Cƒi binnen twee werkdagen een ontvangstbevestiging aan het bevoegd gezag van de school. Hiermee kan het bevoegd gezag bewaken dat een ingediend telformulier tijdig Cfi heeft bereikt.
3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
Na verwerking van het telformulier worden de geregistreerde telgegevens via het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT) aan het bevoegd gezag van de school teruggemeld. Dit overzicht dient door het bevoegd gezag gecontroleerd te worden op de juiste verwerking van de telopgave. Als de gegevens op het overzicht juist zijn moet dit overzicht worden opgeslagen in de administratie van de school.
3.4. Correcties op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
Eventuele correcties moeten duidelijk herkenbaar worden aangegeven op (een afschrift van) het OGT en binnen 14 dagen na de verzenddatum aan Cƒi worden verzonden. Bedoelde verzenddatum is vermeld op het OGT.
3.5. Toekenning
Na verwerking van (een correctie op) een groeitelling wordt automatisch groeiformatie toegekend als het aantal leerlingen leidt tot een verhoging van de formatie. Als dit het geval is, ontvangt het bevoegd gezag van de school na de verwerking van de groeitelling een formatieoverzicht waarop de toename van de formatie zichtbaar is. Wanneer op het telformulier is aangekruist dat het gaat om een aanspraak op groeiformatie in verband met ’groei op de eerste schooldag’, dan zal de aanspraak op groeiformatie gelden met ingang van 1 augustus. Is dit niet aangekruist op het telformulier, dan zal de aanspraak op groeiformatie ingaan op de eerste dag van de maand volgend op de maand waarin de teldatum valt.
Leidt de toename van het aantal leerlingen echter niet tot verhoging van de formatie, dan stuurt Cƒi hierover een brief aan het bevoegd gezag.
Toepassing
Op het formulier aankruisen waar de aanvraag betrekking op heeft:
groei eerste schooldag van het schooljaar;
groei in de periode 1 augustus tot en met 31 maart van het schooljaar;
groei in de periode 1 april tot en met 31 mei van het schooljaar.
Teldatum
De door de school gekozen teldatum invullen. Ingeval het groei eerste schooldag betreft dient de teldatum de (officiële) eerste schooldag van de regio te zijn:
Aantal leerlingen op de teldatum.
Het totaal aantal leerlingen dat op de gekozen teldatum op de school was ingeschreven invullen.
Aantal leerlingen op 31 maart.
Alleen indien de aanvraag bijzondere groei in de periode 1 april tot en met 31 mei betreft, moet het aantal leerlingen dat op 31 maart van het betreffende schooljaar op de school was ingeschreven worden ingevuld.
4.2. Bestellen
Het formulier dat voor de groeitelling moet worden gebruikt heeft het formuliernummer CFI 50074 en is, door middel van een plaketiket, aan te vragen bij:
Centrale Financiën Instellingen
Team IGP/GVZ
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer.
De van onderwijs, cultuur en wetenschappen ,
staatssecretaris
namens deze,
hoofddirecteur centrale financiën instellingen
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Doelgroep
3. Procedure
3.1. Indienen telformulier
Groeiformatie in de periode 1 augustus tot en met 31 maart
Bijzondere groeiformatie na 31 maart
3.2. Ontvangst bevestigen
3.3. Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
3.4. Correcties op het Overzicht Geregistreerde Telgegevens (OGT)
3.5. Toekenning
4. Het formulier
4.1. Toelichting
Toepassing
Teldatum
4.2. Bestellen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht