Let op. Deze wet is vervallen op 17 februari 2011. U leest nu de tekst die gold op 16 februari 2011.

Leerplichtwet BES

Uitgebreide informatie
Leerplichtwet BES
Artikel 1
In deze wet en de uit kracht daarvan gegeven voorschriften wordt verstaan onder:
a. Onze minister: Onze Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap;
b. school:
een school voor primair onderwijs als bedoeld in de Wet primair onderwijs BES , of
een school voor voortgezet onderwijs als bedoeld in de Wet voortgezet onderwijs BES , of
een instelling voor secundair beroepsonderwijs als bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs BES , voorzover het betreft een erkende opleiding.
c. hoofd: hij die met de leiding van de school is belast.
d. toezichthoudende instantie: de krachtens artikel 6 bij eilandsverordening met het toezicht op de naleving van deze wet en de uit kracht daarvan gegeven voorschriften belaste instantie.
Artikel 1a
Indien een leerplichtige jongere meerderjarig is rusten de verplichtingen en bevoegdheden die in deze wet zijn toebedeeld aan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen op de jongere zelf.
1.
Degene die het gezag over een in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba woonachtige minderjarige uitoefent, en degene die met de feitelijke verzorging van een zodanige jongere is belast, zijn verplicht zorg te dragen voor:
a. de inschrijving van die minderjarige als leerling van een school, en
b. het door die minderjarige bijwonen van de voor die minderjarige bestemde lessen op de school, bedoeld in onderdeel a.
2.
De in het eerste lid bedoelde verplichtingen gelden niet voor zover de in dat lid bedoelde personen kunnen aantonen dat zij voor die zorg niet verantwoordelijk kunnen worden geacht.
3.
De jongere die de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt is verplicht overeenkomstig de bepalingen van deze wet de lessen te volgen aan de school waaraan hij als leerling is ingeschreven, onverminderd het bepaalde in het eerste lid.
1.
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde verplichtingen gelden met ingang van het eerste schooljaar dat aanvangt op of na de datum waarop de jongere vier jaar oud is geworden.
2.
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde verplichtingen gelden tot en met het eind van het schooljaar:
a. waarin de jongere achttien jaren oud is geworden, of
b. waarin de jongere een diploma heeft behaald in het beroepsvoorbereidend onderwijs (b.v.o.) variant B of D, een diploma voorbereidend secundair beroeps-onderwijs (v.s.b.o.) theoretisch kadergerichte leerweg of praktisch kadergerichte leerweg, middelbaar algemeen voortgezet onderwijs (m.a.v.o.), hoger algemeen voortgezet onderwijs (h.a.v.o.) voorbereidend wetenschappelijk onderwijs (v.w.o.) dan wel een diploma van een door Onze minister aangewezen gelijkwaardige, erkende opleiding.
1.
De toezichthoudende instantie is bevoegd op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen voor een door haar te bepalen duur ontheffing te verlenen:
a. van de in dat lid bedoelde verplichtingen, indien de jongere op grond van langdurige geestelijke of lichamelijke onbekwaamheid niet in staat zal zijn lessen bij te wonen;
b. van de in dat lid, onderdeel b, bedoelde verplichting, voor zover de jongere op grond van langdurige geestelijke of lichamelijke onbekwaamheid niet in staat zal zijn bepaalde lessen bij te wonen.
2.
Het bestuurscollege verleent op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen ontheffing van de in dat lid bedoelde verplichtingen, indien die personen overwegende bezwaren hebben tegen de richting van alle in het desbetreffende openbaar lichaam aanwezige scholen waarop de jongere de lessen zou kunnen bijwonen en zij aantonen dat de jongere op een andere wijze voldoende onderwijs geniet.
3.
Bij of krachtens eilandsverordening worden regels gegeven met betrekking tot onder meer:
a. het tijdstip en de wijze waarop een verzoek als bedoeld in het eerste of tweede lid, moet worden ingediend,
b. de termijn waarbinnen en de wijze waarop de toezichthoudende instantie dan wel het bestuurscollege de beslissing op een verzoek als bedoeld in het eerste lid onderscheidenlijk het tweede lid, aan de verzoeker dient mede te delen,
c. de procedure die dient te worden gevolgd alvorens een beslissing als bedoeld in onderdeel b, te nemen, waaronder begrepen de wijze waarop wordt bepaald hoeveel en welke deskundigen over de mate van de onbekwaamheid dienen te adviseren en welke wetenschappelijke disciplines door die deskundigen moeten worden vertegenwoordigd,
d. de instantie waarbij, de termijn waarbinnen en de wijze waarop de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen tegen de beslissing, bedoeld in onderdeel b, beroep kunnen instellen,
e. de termijn waarbinnen en de wijze waarop de instantie, bedoeld in onderdeel d, de beslissing omtrent een beroep als bedoeld in dat onderdeel, aan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen dient mede te delen, en
f. de procedure die dient te worden gevolgd alvorens een beslissing als bedoeld in onderdeel e, te nemen.
4.
De kosten, verband houdende met een procedure als bedoeld in het derde lid, onderdeel c of f, zijn voor rekening van het openbaar lichaam.
Artikel 4a
[vervallen]
1.
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn vrijgesteld van de in dat lid, onderdeel b, bedoelde verplichting:
a. zolang de jongere wegens ziekte verhinderd is de lessen bij te wonen, indien daarvan op de eerste dag van de verhindering aan het hoofd kennis is gegeven, zo mogelijk met opgave van de aard van de ziekte;
b. zolang van de jongere wegens onvoorzienbare bijzondere omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de lessen bijwoont, indien daarvan, met opgave van de aard van de omstandigheden, op de eerste dag van de verhindering aan het hoofd kennis is gegeven;
c. zolang van de jongere wegens bijzondere omstandigheden in redelijkheid niet kan worden gevergd dat hij de lessen bijwoont, indien het hoofd vóór de eerste dag van verhindering toestemming heeft gegeven;
d. zolang de jongere wegens een disciplinaire maatregel de toegang tot de school is ontzegd;
e. zolang de jongere werkelijke dienst vervult, bedoeld in artikel 1 van de Dienstplichtwet BES.
2.
Indien een vrijstelling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, b of c, langer dan een bij eilandsverordening te bepalen periode duurt, deelt het hoofd der school die vrijstelling, met opgave van de reden en de verwachte duur, onverwijld mede aan de toezichthoudende instantie.
3.
In geval van een vrijstelling op grond van het eerste lid, onderdeel d, deelt het hoofd die vrijstelling, met opgave van de reden en de duur, onverwijld mede aan de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen en aan de toezichthoudende instantie.
1.
De in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen zijn met betrekking tot de leerling die nog niet de leeftijd van zes jaar heeft bereikt, voor ten hoogste 5 uren per week vrijgesteld van de verplichting om te zorgen dat deze de school waarop hij is ingeschreven, geregeld bezoekt. Van een beroep op deze vrijstelling wordt mededeling gedaan aan het hoofd.
2.
Naast deze vrijstelling, genoemd in het eerste lid, kan het hoofd op verzoek van de in artikel 2, eerste lid, bedoelde personen ten behoeve van de leerling, bedoeld in het eerste lid, tot ten hoogste 5 uren per week vrijstelling verlenen van de verplichting om te zorgen dat deze school waarop hij is ingeschreven, geregeld bezoekt.
Artikel 6
Bij eilandsverordening wordt geregeld op welke wijze het toezicht op de naleving van deze wet en de uit kracht daarvan gegeven voorschriften geschiedt. Hierbij wordt in elk geval bepaald welke instantie met dat toezicht is belast en op welke wijze in- en uitschrijving van een jongere als leerling op een school en het verzuim van lessen mét en het verzuim van lessen zonder een ontheffing als bedoeld in artikel 4, eerste of tweede lid, of een vrijstelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, wordt geregistreerd.
1.
Onverminderd het bepaalde in artikel 6 geeft Onze Minister van Justitie ambtenaren van de vreemdelingendienst aanwijzingen om, bij vertrek uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba van een jongere op wie artikel 2 van toepassing is, te eisen dat hij beschikt over de bescheiden waaruit blijkt dat:
a. hem vrijstelling, ontheffing of verlof is verleend als bedoeld in deze wet, of
b. hij zich heeft uitgeschreven uit het bevolkingsregister teneinde zich in een ander land te vestigen.
2.
De ambtenaar verschaft de jongere die niet over de in het eerste lid bedoelde bescheiden beschikt geen toegang tot luchtvaartuigen en schepen.
3.
De ambtenaar stelt de toezichthoudende instantie zo spoedig mogelijk in kennis van een beslissing als bedoeld in het tweede lid.
Artikel 6b
Ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, zijn bevoegd een jongere die zij onder schooltijd op een voor het publiek toegankelijke plaats aantreffen, te brengen naar het hoofd van de school waaraan de jongere als leerling is ingeschreven.
Artikel 7
Bij eilandsverordening worden regels gegeven met betrekking tot het verstrekken van voeding of kleding aan onderscheidenlijk het mogelijk maken van vervoer naar en van school voor jongeren die zonder een dergelijke steun redelijkerwijs niet in staat zouden zijn de lessen, bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, naar behoren bij te wonen onderscheidenlijk die lessen bij te wonen.
1.
Elk bestuurscollege brengt jaarlijks vóór 1 oktober verslag uit aan de eilandsraad over het in het afgelopen school- of cursusjaar gevoerde leerplichtbeleid in het desbetreffende openbaar lichaam.
2.
Elk bestuurscollege doet jaarlijks vóór 1 oktober een opgave aan Onze minister van de omvang en de behandeling van het aan hem gemelde schoolverzuim in het afgelopen school- of cursusjaar in het desbetreffende openbaar lichaam.
3.
Het hoofd doet jaarlijks vóór 1 oktober een opgave aan Onze minister van de omvang van het schoolverzuim in het afgelopen school- of cursusjaar aan zijn school.
4.
De aard van de in het tweede en derde lid bedoelde informatie en de wijze waarop deze wordt verstrekt worden vastgesteld bij ministeriële regeling.
5.
Onze minister zendt onmiddellijk een afschrift van de opgaven, bedoeld in het tweede en derde lid, aan de Staten-Generaal.
Artikel 9
Een ieder is verplicht de bij of krachtens eilandsverordening aangewezen ambtenaren van de toezichthoudende instantie medewerking te verlenen door hun aanwijzingen te volgen, de door hun gevraagde inlichtingen volledig en naar waarheid te verstrekken en de benodigde bijstand te verstrekken, een en ander voor zover die medewerking redelijkerwijs nodig is bij de uitvoering van hun toezichthoudende taak.
Artikel 10
Met de opsporing van de feiten, strafbaar gesteld bij artikel 12, zijn, behalve de bij artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering BES aangewezen ambtenaren, tevens belast bij de toezichthoudende instantie werkzame, bij of krachtens eilandsverordening aangewezen ambtenaren.
1.
Ambtenaren als bedoeld in de artikelen 9 en 10, tonen bij de uitvoering van hun taak op verzoek van belanghebbenden hun legitimatiebewijs.
2.
Ambtenaren als bedoeld in de artikelen 9 en 10, hebben toegang tot scholen en tot andere plaatsen, niet zijnde woningen, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de uitvoering van hun taak, en kunnen zich indien nodig met behulp van de sterke arm toegang verschaffen. Bedoelde ambtenaren kunnen zich doen vergezellen van door hen aangewezen personen.
1.
Het bestuurscollege kan de in de artikel 1a en artikel 2, eerste lid, bedoelde personen die een verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet nakomen, alsmede de in artikel 2, derde lid, bedoelde personen die een verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel b, of artikel 3, tweede lid, niet nakomen, een administratieve boete opleggen.
2.
De hoogte van de boete wordt afgestemd op de ernst van het feit, de omstandigheden waarin de betrokkene verkeert en de mate van verwijtbaarheid.
3.
De boete kan voorwaardelijk of onvoorwaardelijk worden opgelegd.
4.
Het opleggen van een voorwaardelijke boete geschiedt steeds onder de algemene voorwaarde dat de betrokkene zich voor het einde van de proeftijd, die op ten hoogste twee jaar gesteld kan worden, niet gedraagt op de in het eerste dan wel het tweede lid bedoelde wijze.
5.
Bij het opleggen van een voorwaardelijke boete kunnen voorts bijzondere voorwaarden worden gesteld, onder meer inzake het tijdstip van het zich alsnog melden bij de school, het gedrag van betrokkene gedurende de proeftijd en storting door betrokkene van een waarborgsom.
6.
De bevoegdheid tot het opleggen van een boete vervalt twee maanden nadat de overtreding is begaan.
7.
De hoogte van de administratieve boete, bedoeld in het eerste lid, is:
a. indien het feit, bedoeld in het eerste lid, voor de eerste keer wordt gepleegd: ten minste USD 14 en ten hoogste USD 280;
b. in geval van het herhaald plegen van het feit, bedoeld in het eerste lid: ten minste USD 56 en ten hoogste USD 1400.
8.
De administratieve boeten komen ten goede van de uitvoering van deze wet.
1.
Indien het bestuurscollege voornemens is een administratieve boete op te leggen, geeft hij daarvan kennis aan de betrokkene, onder vermelding van het feit ter zake waarvan het voornemen bestaat en van de gronden waarop het voornemen berust.
2.
Voordat de boete wordt opgelegd, stelt het bestuurscollege de betrokkene in de gelegenheid om naar keuze schriftelijk of mondeling zijn zienswijze naar voren te brengen. Hij kan zich daarbij doen bijstaan door een raadspersoon.
1.
Met hechtenis van ten hoogste tien dagen of een geldboete van ten hoogste USD 560 worden gestraft:
a. de in artikel 1a en artikel 2, eerste lid, bedoelde personen die een verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid, niet nakomen, alsmede de in artikel 2, derde lid, bedoelde personen die een verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid onderdeel b, of artikel 3, tweede lid niet nakomen;
b. personen die door handelen of nalaten veroorzaken dat een verplichting als bedoeld in artikel 2, eerste lid of derde lid, niet wordt nagekomen of die niet voldoen aan een verplichting als bedoeld in artikel 9;
c. personen, bij of krachtens deze wet betrokken bij de uitvoering van deze wet of bij het toezicht op de naleving van de in artikel 2, eerste lid of derde lid, bedoelde verplichtingen, die in strijd handelen met de in bedoelde regelen voor hun geldende verplichtingen.
2.
Personen die binnen een jaar na het tijdstip waarop hun veroordeling wegens overtreding van een onderdeel van het eerste lid onherroepelijk is geworden, wederom een strafbaar feit als bedoeld in dat onderdeel plegen, worden gestraft met hechtenis van ten hoogste twee maanden of een geldboete van ten hoogste USD 2800.
3.
De in deze wet strafbaar gestelde feiten zijn overtredingen.
Artikel 13
[vervallen]
Artikel 14
[wijzigt artikel 28 van de Landsverordening basisonderwijs]
Artikel 15
[vervallen]
Artikel 16
Deze wet wordt aangehaald als: Leerplichtwet BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 4a
Artikel 5
Artikel 5a
Artikel 6
Artikel 6a
Artikel 6b
Artikel 7
Artikel 8
Artikel 9
Artikel 10
Artikel 11
Artikel 11a
Artikel 11b
Artikel 12
Artikel 13
Artikel 14
Artikel 15
Artikel 16
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht