Artikel i via 2Artikel 27b Loodsenwet

Uitgebreide informatie
1.
De ledenvergadering van de corporatie stelt in het belang van een op de kosten gebaseerde tariefstelling een toerekeningssysteem vast voor de kosten van de diensten en taken, bedoeld in artikel 27a, en de verplichtingen, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onder a.
2.
Het toerekeningssysteem bevat een omschrijving van:
a. de wijze waarop de kosten van de diensten en taken, bedoeld in artikel 27a, in de tarieven worden doorberekend, en,
b. de wijze waarop en de frequentie waarmee reserveringen ten behoeve van de financiering van de verplichtingen, bedoeld in artikel 26, tweede lid, onder a, worden gedaan.
3.
Het toerekeningssysteem wordt opgesteld met inachtneming van het bepaalde bij en krachtens artikel 15ba, derde lid, van de Scheepvaartverkeerswet.
4.
Het toerekeningssysteem behoeft de instemming van de Autoriteit Consument en Markt. Afdeling 10.2.1 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing op de instemming.
5.
Voorafgaand aan de vaststelling van het toerekeningssysteem stelt de algemene raad vertegenwoordigers van bij ministeriële regeling aan te wijzen openbare lichamen, betrokken bij het bestuur van een of meer zeehavens en representatieve organisaties van ondernemers in het scheepvaart- en havenbedrijf in staat hun zienswijze over een ontwerp voor een toerekeningssysteem naar voren te brengen. De ledenvergadering stelt de Autoriteit Consument en Markt in kennis van de door hem ontvangen zienswijze. De ledenvergadering motiveert zijn overwegingen omtrent de ingebrachte zienswijzen.
6.
De Autoriteit Consument en Markt kan de ledenvergadering opdragen een vastgesteld toerekeningssysteem te wijzigen. De ledenvergadering is verplicht aan een opdracht gevolg te geven. Het derde, vierde en vijfde lid zijn van toepassing.
7.
Onverminderd het zesde lid, wordt het toerekeningssysteem uiterlijk vijf jaar na de datum van inwerkingtreding herzien.
Inhoudsopgave
- Artikel I
+ Artikel II
+ Artikel III
+ Artikel IV
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht