Loonheffingen, Verwerking teruggaaf inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet en premies werknemersverzekeringen 2008
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit bevat een goedkeuring dat werkgevers bepaalde kleine teruggaven niet in de loonadministratie hoeven te verwerken. Ook mogen werkgevers bepaalde teruggaven onder voorwaarden netto doorbetalen aan hun werknemers. Het besluit ziet op de teruggaaf van de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet 2008 en premies werknemersverzekeringen 2008. Het beleidsbesluit continueert hiermee voor 2008 de goedkeuringen voor 2007 uit het besluit van 30 juni 2008, nr. CPPP2008/1230 , Stcrt.124.
1. Inleiding
De werkgever houdt de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet (hierna: bijdrage Zvw) en het werknemersdeel van de premies werknemersverzekeringen in op het loon van de werknemer en draagt deze af. Voor de bijdrage Zvw en de premies werknemersverzekeringen gelden maximumbedragen. Als een werknemer meer dan een dienstbetrekking heeft, kan het voorkomen dat in totaal meer dan die maximumbedragen wordt ingehouden en afgedragen. De Belastingdienst betaalt teveel betaalde bedragen dan terug na afloop van het kalenderjaar (zie de paragrafen 5.6 en 6.3 van het Handboek loonheffingen).
Deze teruggaven vergen nogal wat handelingen in de loonadministratie. De teruggaaf kan zo laag zijn dat de administratieve last van de werkgever niet in verhouding staat tot het voordeel van de werknemer. Zoals aangekondigd in de brief van 18 januari 2008 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2007/08, 31 066, nr. 25) is in onderzoek of een doelmatigheidsgrens kan worden ingevoerd. Voor deze teruggaven 2006 en 2007 heb ik een eenvoudige regeling getroffen. Voor 2007 is deze neergelegd in het beleidsbesluit van 30 juni 2008 , nr. CPP2008/1230, Stcrt. nr.124. In dit beleidsbesluit geef ik een gelijke regeling voor de teruggaven 2008 om tegemoet te komen aan de administratieve laten van de werkgever.
Loonheffing: Loonbelasting/premie volksverzekeringen;
Loonheffingen: Loonheffing, premies werknemersverzekeringen en de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet
Ufo-premie: Premie Uitvoeringsfonds voor de overheid
Werkgever: Inhoudingsplichtige voor de loonheffingen
WW-Awf: Werkloosheidswet – Algemeen werkloosheidsfonds
Zvw: Zorgverzekeringswet
2. Teruggaafsituaties
Als er teveel aan bijdrage Zvw of premies werknemersverzekeringen is betaald, ontvangt de werkgever na afloop van het kalenderjaar hierover bericht van de Belastingdienst. De Belastingdienst betaalt de teveel betaalde bedragen dan automatisch terug. De werkgever moet de teruggaven over het afgelopen jaar vervolgens administratief verwerken. Volgens de huidige wettelijke regeling zijn de volgende situaties te onderscheiden.
Verwerking van teruggaaf bijdrage Zvw
Een teruggaaf bijdrage Zvw betekent dat de werkgever achteraf gezien een te hoge vergoeding aan de werknemer heeft gegeven ter grootte van het bedrag van de teruggaaf. De werkgever hoeft de te hoge vergoeding niet zelf terug te vorderen van de werknemer. Volgens de wettelijke systematiek voorkomt de Belastingdienst dat door de teruggaaf bijdrage Zvw aan de werkgever te betalen. Daarmee is de te hoge vergoeding Zvw automatisch verrekend met de achteraf gezien te hoge bijdrage Zvw. De werknemer heeft over de vergoeding Zvw dan nog wel teveel loonheffing betaald. Om dit recht te trekken boekt de werkgever de verrekende vergoeding Zvw als negatief loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen. Dat moet hij doen in het aangiftetijdvak waarin hij de terugbetaling van de Belastingdienst ontving. Hij mag dat ook in het eerstvolgende aangiftetijdvak doen als dat in hetzelfde kalenderjaar valt.
Als de werkgever in verband met de teruggaaf toch een bedrag aan de individuele werknemer doorbetaalt vormt dat loon voor alle loonheffingen. De werkgever moet de daarover verschuldigde loonheffingen op de normale wijze inhouden en afdragen.
Verwerking van teruggaaf WW-Awf
Een teruggaaf aan de werkgever van premies werknemersverzekeringen kan ook voor de werknemer van belang zijn. Dat is zo als de werkgever achteraf gezien teveel premie WW-Awf heeft ingehouden op het loon van de werknemer. De werkgever moet het teveel ingehouden bedrag dan terugbetalen aan de werknemer. Die terugbetaling is belast loon voor de loonbelasting/premie volksverzekeringen en de bijdrage Zvw. Dit moet de werkgever in de loonadministratie verwerken. Dat moet hij doen in het aangiftetijdvak waarin hij de premie terugbetaalt. Hij mag dat ook in het eerstvolgende aangiftetijdvak doen als dat in hetzelfde kalenderjaar valt.
Verwerking van teruggaaf Ufo-premie
Het voorgaande geldt bij overheidswerkgevers ook, maar dan voor teveel ingehouden Ufo-premie op het loon van een overheidswerknemer.
Doelmatigheidsgrens
Deze teruggaafsituaties vergen nogal wat handelingen in de loonadministratie. De teruggaaf kan zo laag zijn dat de administratieve last van de werkgever niet in verhouding staat tot het voordeel van de werknemer of het belang van een juiste en volledige heffing. Conform de brief van 18 januari 2008 aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2007/08, 31 066, nr. 25) is in onderzoek of een doelmatigheidsgrens kan worden ingevoerd. Voor de teruggaven 2006 en 2007 heb ik een doelmatigheidsgrens aangegeven. In dit beleidsbesluit geef ik een gelijke regeling voor de teruggaven 2008. Dit betekent dat werkgevers ervoor kunnen kiezen teruggaven tot en met € 13 van teveel ingehouden bijdrage Zvw en premie WW-Awf of Ufo-premie 2008 niet in de loonadministratie te verwerken. Zij kunnen bovendien ervoor kiezen die teruggaven tot en met € 13 netto door te betalen aan hun werknemers.
Voor de teruggaaf bijdrage Zvw is een grens van € 13 naar mijn oordeel niet nodig. De teruggaveregeling Zvw is relatief nieuw en levert een complex proces op. In de praktijk hebben de werkgevers specifieke problemen ervaren met de verwerking in hun systemen met name vanwege de benodigde negatief loon boeking. Een nieuw teruggavenproces voor de Zvw is in onderzoek. In afwachting hiervan bevat dit besluit een goedkeuring dat de werkgevers de teruggaaf bijdrage Zvw 2008, ongeacht de hoogte van het bedrag, niet in de loonadministratie hoeven te verwerken. Dit kan als zij er tegelijk voor kiezen het totale bedrag van die teruggaaf netto door te betalen aan hun werknemers. Financieel is dit nadelig voor de werkgever. De werknemer krijgt namelijk de loonheffing over de aan de werkgever terugbetaalde vergoeding niet terug via de boeking van negatief loon. De werkgever compenseert de werknemer hiervoor met de doorbetaling van de door hem ontvangen teruggaaf. De werkgever kiest hier individueel voor. Het zal hierbij gaan om een gefundeerde keuze waarbij hij de administratieve lasten van de toepassing van de wettelijke regeling af zal wegen tegen de extra kosten van de netto doorbetaling van de teruggaaf bijdrage Zvw.
? Ik keur goed dat werkgevers een teruggaaf van de bijdrage Zvw 2008 tot en met € 13 per werknemer niet verwerken in de loonadministratie.
? Ik keur daarnaast goed dat werkgevers ervoor kunnen kiezen (het bedrag van) die teruggaven tot en met € 13 per teruggaaf per werknemer netto door te betalen aan hun werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen.
? Ik keur bovendien goed dat werkgevers ervoor kunnen kiezen (het bedrag van) de teruggaaf van de bijdrage Zvw 2008 ongeacht het bedrag niet in de loonadministratie te verwerken als ze het volledige bedrag netto doorbetalen aan hun werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen.
? Ik keur goed dat werkgevers een teruggaaf van het werknemersdeel WW-Awf of Ufo premie 2008 tot en met € 13 per werknemer niet verwerken in de loonadministratie.
? Ik keur bovendien goed dat werkgevers ervoor kunnen kiezen (het bedrag van) die teruggaven tot en met € 13 per teruggaaf per werknemer netto door te betalen aan hun werknemers. Die doorbetaling heeft dan geen gevolgen voor de loonheffingen.
Toelichting
In deze goedkeuringen geldt de grens van € 13 per bericht van de Belastingdienst aan de werkgever. Hierom zijn de goedkeuringen bijvoorbeeld ook toepasbaar op aanvullende teruggaven tot en met € 13.
Deze goedkeuringen laten uiteraard onverlet dat werkgevers ervoor kunnen kiezen om de wettelijke regeling toe te passen, zoals weergegeven onder 2.
4. Naheffingen
De hiervoor genoemde doelmatigheidsgrens kan ook een rol spelen in geval van naheffingen. Het is mogelijk dat de werkgever of de inspecteur constateert dat de werkgever een te lage afdracht heeft verricht of een te hoge teruggaaf heeft ontvangen. Voor dergelijke situaties heb ik eerder goedgekeurd dat in bepaalde gevallen een correctieverplichting op werknemersniveau achterwege kan blijven (zie hiervoor mijn beleidsbesluit van 14 mei 2007, nr. CPP2007/480M, Stcrt. nr. 136, onderdeel 2). Op grond van die goedkeuring zijn correctieberichten op werknemersniveau in elk geval niet nodig voor zover het gaat om een naheffing tot en met € 13 per werknemer per kalenderjaar. Deze beoordeling vindt plaats per naheffingsaanslag. De werkgever moet dan wel de gehele naheffing voldoen aan de Belastingdienst.
5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 21 april 2009
De
staatssecetaris
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Teruggaafsituaties
Verwerking van teruggaaf bijdrage Zvw
Verwerking van teruggaaf WW-Awf
Verwerking van teruggaaf Ufo-premie
Doelmatigheidsgrens
3. Goedkeuringen
Goedkeuringen
Teruggaaf bijdrage Zvw 2008
Teruggaaf WW-Awf en teruggaaf Ufo-premie 2008
Toelichting
4. Naheffingen
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht