Loterijwet BES
Artikel 1
Deze wet verstaat onder loterij, elke gelegenheid, door iemand opengesteld om, tegen voldoening aan zekere voorwaarde, mede te dingen naar prijzen of premiën in geld of goed, uitgeloofd ten behoeve van de deelnemers, die als winners worden aangewezen door het lot of enige andere kansbepaling, waarop zij geen overwegende invloed kunnen oefenen.
Onder loterij in de zin dezer wet worden niet verstaan:
1°. de kansovereenkomst van levensverzekering, mits zij is aangegaan met inachtneming van de wettelijke bepalingen, op het ogenblik van het sluiten der overeenkomst op het stuk van levensverzekering bestaande;
2°. de tegen een niet hogere dan de parikoers door een publiekrechtelijk lichaam voor het publiek opengestelde werkelijke geldlening, die een jaarlijkse en jaarlijks ter beschikking te stellen rente geeft van ten minste drie ten honderd, terwijl aan de schuldbewijzen van die lening bijkomstig een kans op het winnen van premiën is verbonden.
Artikel 1a
Deze wet is niet van toepassing op loterijen welke door en ten behoeve van handelszaken of bedrijven ter stimulering van de verkoop of verhoging van de omzet worden aangelegd of gehouden, mits als voorwaarde tot deelneming niet gevraagd wordt voldoening van een geldsbedrag en mits daarbij de bij eilandsverordening te stellen voorwaarden en regelen in acht worden genomen.
Artikel 2
Het is verboden:
1°. een andere loterij aan te leggen of te houden dan de zodanige tot het aanleggen en houden waarvan de bij deze wet vereiste toestemming is verleend;
2°. aandelen in een andere loterij dan de zodanige tot het aanleggen en houden waarvan de bij deze wet vereiste toestemming is verleend, en aandelen in een loterij, die buiten het eilandgebied is aangelegd of wordt gehouden, te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, uit de delen of ten verkoop of ter uitdeling in voorraad te hebben of op enige andere wijze de deelneming in zodanige loterij open te stellen of openlijk te bevorderen;
3°. certificaten rechtgevende op de gedeeltelijke eigendom van een oorspronkelijk aandeel in een loterij of een premielening of op de aan zodanig aandeel verbonden winkans bij trekkingen, onder welke benaming ook, te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, uit te delen of ten verkoop of ter uitdeling in voorraad te hebben of op enige andere wijze de deelneming door middel van zodanige certificaten in loterijen en premieleningen open te stellen of openlijk te bevorderen.
Artikel 2bis
Het bestuurscollege kan aan een naamloze vennootschap, een coöperatieve of andere, rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of een stichting toestemming verlenen tot het openstellen van een tegen een niet hogere dan de parikoers uit te geven werkelijke geldlening, welke een jaarlijkse en jaarlijks ter beschikking te stellen rente heeft van ten minste drie ten honderd, terwijl aan de schuldbewijzen van die lening bijkomstig een kans op het winnen van premiën is verbonden.
1.
Tot het aanleggen en houden van een loterij, uitsluitend strekkende tot een liefdadig doel of ter bevordering van wetenschap, kunst of een ander algemeen belang, en waarin de prijzen of premiën niet in geld of geldswaardig papier bestaan, kan toestemming worden verleend door het bestuurscollege.
2.
Tot het aanleggen en houden van loterijen, waarin de prijzen op premiën in geld of geldswaardig papier bestaan, kan toestemming worden verleend uitsluitend aan rechtspersoonlijkheid bezittende op Bonaire, Sint Eustatius of Saba gevestigde instellingen, die ten doel hebben de bevordering van de sport op Bonaire, Sint Eustatius of Saba, voor zover deze loterijen uit sportprijsvragen bestaan. Onder sportprijsvragen worden verstaan prijsvragen, waarbij deelnemers de uitslagen van de tevoren aangekondigde sportwedstrijden moeten raden of voorspellen.
De toestemming kan door het bestuurscollege worden verleend voor een door hem te bepalen tijd aan één rechtspersoonlijkheid bezittende instelling
3.
Bij eilandsverordening worden de voorwaarden geregeld, welke zullen worden verbonden aan de in het vorige lid bedoelde toestemming.
Deze voorwaarden hebben onder meer betrekking op:
a. het aantal te houden prijsvragen, met dien verstande, dat het aantal als regel ten hoogste één per week zal bedragen;
b. de bestemming van de opbrengst van elke gehouden prijsvraag;
c. de administratie en dekking van de daaraan verbonden kosten;
d. de statuten en de reglementen van de instelling;
e. de controle van overheidswege;
f. de maximum inleggelden.
Als voorwaarde dient in ieder geval te worden opgenomen de bestemming van de opbrengst van elke gehouden loterij met dien verstande, dat de netto opbrengsten uitsluiten ten goede mogen komen aan sportorganisaties op Bonaire, Sint Eustatius en Saba.
Artikel 4
Op loterijen, tot het aanleggen en houden waarvan de toestemming van het bestuurscollege wordt vereist, wordt een vergunningsrecht geheven van tien ten honderd van het gezamenlijk bedrag der loten.
Artikel 5
Bij eilandsverordening kunnen voorschriften worden gegeven met betrekking tot de wijze waarop en de middelen waarmede prijs- en premietrekkingen van loterijen en premieleningen moeten plaats hebben, alsook ten aanzien van de hoegrootheid van de waarde der gezamenlijk uit te geven aandelen in die loterijen en premieleningen.
Aan elke toestemming, als in de art. 2bis en 3 bedoeld, is stilzwijgend de voorwaarde verbonden, dat op alle aandelen in de daarbij toegestane loterij en in alle andere aankondigingen en in andere voor openbaarmaking of verspreiding bestemde stukken, die loterij betreffende, wordt vermeld, dat het bestuurscollege toestemming heeft verleend, onder aanhaling van de dagtekening van de betrekkelijke beschikking.
Bij verlening van een toestemming, als in artikel 2 bis bedoeld, kan het bestuurscollege waarborgen van de aanleggers van zulk een loterij verlangen, welke eventueel worden gesteld en verbeurd op een wijze en om redenen bij eilandsverordening te bepalen.
Artikel 6
Het is verboden:
1°. een loterij, tot het houden en aanleggen waarvan de bij deze wet vereiste toestemming is verleend zonder inachtneming van de voorschriften van een krachtens deze wet uitgevaardigd besluit of van enige ingevolge deze wet aan die toestemming verbonden voorwaarde aan te leggen of te houden;
2°. aandelen in zodanige loterij te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, uit te delen of ten verkoop of ter uitdeling in voorraad te hebben, of door middel of met behulp van aandelen of aankondigingen en andere voor openbaarmaking en verspreiding bestemde stukken, op enige andere wijze de deelneming in zodanige loterij open te stellen of openlijk te bevorderen, zonder dat de bepaling van het tweede lid van artikel 5 ten opzichte van die aandelen, die aankondigingen en die voor openbaarmaking en verspreiding bestemde stukken, is of wordt nagekomen;
3°. aandelen in zodanige loterij te verkopen, te koop aan te bieden, af te leveren, uit te delen of ten verkoop of ter uitdeling in voorraad te hebben of op enige andere wijze de deelneming in zodanige loterij open te stellen of openlijk te bevorderen, zonder dat door hem, die een der genoemde handelingen pleegt, alle voorwaarden, waaronder de toestemming tot het houden der loterij is verleend, zijn of worden nagekomen.
Artikel 7
Overtreding van een der verbodsbepalingen van artikel 2 of van artikel 6 wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes maanden of een geldboete van de tweede categorie.
Voorwerpen de veroordeelde toebehorende, welke door middel van het strafbaar feit zijn verkregen en aandelen in de loterij en andere voorwerpen, de veroordeelde toebehorende, waarmede het feit is gepleegd, kunnen worden verbeurd verklaard.
De vernietiging van in beslag genomen aandelen in de loterij of van andere geschriften, waarmede het strafbaar feit is gepleegd, kan in het vonnis worden gelast.
Artikel 7bis
Indien een feit, bij deze wet strafbaar gesteld, wordt begaan door of vanwege een naamloze vennootschap, een coöperatieve of andere rechtspersoonlijkheid bezittende vereniging of een stichting, wordt de strafvervolging ingesteld en de straf uitgesproken tegen de leden van het bestuur of commissarissen.
Geen straf wordt uitgesproken tegen de bestuurder of commissaris, van wien blijkt, dat het feit buiten zijn toedoen is begaan.
Artikel 8
Hij die opzettelijk in strijd met de waarheid het vermoeden wekt, dat ingevolge de artikelen 2 bis en 3, toestemming tot het houden van een loterij is verleend, of dat aan de verleende toestemming geen voorwaarden of andere dan de gestelde of niet al de gestelde voorwaarden zijn verbonden, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste een jaar of geldboete van de tweede categorie.
Artikel 8bis
De in deze wet bedoelde strafbare feiten worden beschouwd als misdrijven.
Artikel 9
De ambtenaren belast met het opsporen van de feiten bij deze wet strafbaar gesteld zijn te allen tijde bevoegd in beslag te nemen en ter inbeslagneming de uitlevering te vorderen van al hetgeen kan dienen tot bewijs, van al hetgeen redelijkerwijs vermoed kan worden bestemd te zijn geweest of gediend te hebben tot het plegen van een overtreding dezer wet zijn verkregen.
Zij hebben te allen tijde vrije toegang tot alle plaatsen, waar redelijkerwijze vermoed kan worden, dat een overtreding dezer wet wordt gepleegd.
Wordt hun de toegang geweigerd, dan verschaffen zij zich die desnoods met inroeping van de sterke arm.
Is de plaats tevens een woning of alleen door een woning toegankelijk, dan treden zij deze tegen de wil der bewoners niet binnen dan met inachtneming van de artikelen 155 tot en met 163 van het Wetboek van Strafvordering BES.
Van dit binnentreden wordt door hen proces-verbaal opgemaakt, dat binnen tweemaal vierentwintig uren aan de ingezetene, wiens woning is binnengetreden, in afschrift wordt medegedeeld.
Artikel 10
Deze wet wordt aangehaald als: Loterijwet BES.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 1a
Artikel 2
Artikel 2bis
Artikel 3
Artikel 4
Artikel 5
Artikel 6
Artikel 7
Artikel 7bis
Artikel 8
Artikel 8bis
Artikel 9
Artikel 10
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht