Besluit van 4 september 2014 tot vaststelling van een luchthavenbesluit voor de militaire luchthaven Deelen (Luchthavenbesluit Deelen)
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.
Op de voordracht van Onze Minister van Defensie van 11 juli 2014, nr. BS2014019525, Directie Juridische Zaken, gedaan in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
Gelet op artikel 10.15 van de Wet luchtvaart;
De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van 13 augustus 2014, no. W07.14.0270/II);
Gezien het nader rapport van Onze Minister van Defensie van 1 september 2014, nr. BS2014025705, Directie Juridische Zaken, uitgebracht in overeenstemming met de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu;
Hebben goedgevonden en verstaan:
Artikel 1.1
In dit besluit wordt verstaan onder:
a. gebruiksjaar: de periode van een jaar die loopt van 1 januari tot en met 31 december;
b. recreatief burgerluchtverkeer: luchthavenluchtverkeer in de vorm van modelvliegen, motorsportvliegen, sleepvliegen, zeilvliegen en zweefvliegen als bedoeld in artikel 20 van het Besluit militaire luchthavens;
c. uniforme daglichtperiode: het gedeelte van het etmaal tussen vijftien minuten voor zonsopgang en vijftien minuten na zonsondergang zoals geldt voor de positie 52°00' N en 05°00' O op zeeniveau;
d. vliegtuigbeweging: start of landing van een vliegtuig van of op de luchthaven;
e. wet: Wet luchtvaart .
1.
Het luchthavengebied is het gebied dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit.
2.
Het beperkingengebied is het gebied dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 2 bij dit besluit.
3.
Het beperkingengebied is samengesteld uit:
a. het gebied behorende bij de in artikel 4 van het Besluit militaire luchthavens genoemde grenswaarde van de geluidsbelasting van 35 Kosteneenheden, dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit;
b. het gebied waarbinnen maximaal toelaatbare hoogten gelden voor objecten in, op of boven de grond zoals dat voortvloeit uit artikel 3.2.2, dat als zodanig is aangewezen op de kaart in bijlage 4 bij dit besluit.
Artikel 3.1.1
De gronden die zijn bestemd en worden gebruikt voor het banenstelsel van de luchthaven, de rolbanen, de vliegtuigopstelplaatsen, de hangars en de gronden die benodigd zijn voor de uitvoering van de taken en functies die zijn toegekend aan de militaire luchthaven Deelen, zijn als zodanig aangewezen op de kaart in bijlage 1 bij dit besluit.
Artikel 3.2.1
De artikelen 5 tot en met 14 van het Besluit militaire luchthavens zijn van toepassing ten aanzien van de bestemming en het gebruik van de gronden zoals aangewezen op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit. Op deze kaart zijn tevens aangewezen de gebieden behorende bij de waarden van de geluidsbelasting hoger dan 40, 45 en 55 Kosteneenheden.
Artikel 3.2.2
Artikel 16 van het Besluit militaire luchthavens is van toepassing ten aanzien van de maximaal toelaatbare hoogten van objecten in verband met de veiligheid van het luchthavenluchtverkeer op de gronden zoals aangewezen op de kaart in bijlage 4 bij dit besluit.
Artikel 4.1.1
Voor het militaire luchtverkeer geldt de in artikel 4 van het Besluit militaire luchthavens genoemde grenswaarde van de geluidsbelasting van 35 Kosteneenheden, waarvan de geografische ligging is aangewezen op de kaart in bijlage 3 bij dit besluit.
1.
De luchthaven is voor militair luchtverkeer geopend:
a. op maandag tot en met donderdag van de aanvang van de uniforme daglichtperiode tot 24.00 uur;
b. op vrijdag van de aanvang van de uniforme daglichtperiode tot 16.45 uur.
2.
In afwijking van het eerste lid kan gedurende de nachtelijke uren van maandag 00.00 uur tot vrijdag 07.00 uur door militair luchtverkeer worden gestart en geland ten behoeve van nationale of internationale oefeningen.
3.
Buiten de in het eerste lid genoemde openstellingstijden kan door militair luchtverkeer worden gestart en geland in geval van dringende operationele noodzaak.
Artikel 4.2.1
Voor het recreatief burgerluchtverkeer, met uitzondering van modelvliegen, geldt als grenswaarde een maximum van 6.500 vliegtuigbewegingen per gebruiksjaar.
1.
De luchthaven is voor recreatief burgerluchtverkeer geopend binnen de uniforme daglichtperiode, voor zover gelegen tussen 08.00 en 22.00 uur en indien geen militair luchtverkeer plaatsvindt.
2.
Op zondag en op christelijke feestdagen:
a. is sleepvliegen niet toegestaan vóór 12.00 uur;
b. vinden tussen 09.00 uur en 12.00 uur niet meer dan drie starts met een motorzweefvliegtuig plaats.
3.
In de maanden juni, juli en augustus vinden na 18.00 uur geen starts met sleepvliegtuigen en niet meer dan drie starts met motorzweefvliegtuigen plaats.
4.
De luchthaven is geopend voor het landen en starten van burgerluchtverkeer dat een algemeen maatschappelijk belang dient en dat volgens een vrijstelling als bedoeld in artikel 10.13 van de wet daartoe gerechtigd is.
1.
De Commandant van het Defensie Helikopter Commando kan ten behoeve van luchthavenluchtverkeer in het kader van een luchtvaartevenement op de luchthaven toestaan dat voor de duur van dat evenement wordt afgeweken van:
a. de dagen, genoemd in artikel 4.1.2, eerste lid, en van het eindtijdstip, genoemd in het eerste lid, onderdeel b, van dat artikel;
b. artikel 4.2.2, eerste, tweede en vierde lid, met dien verstande dat geen luchtverkeer plaatsvindt vóór de aanvang van de uniforme daglichtperiode.
2.
Ten behoeve van een evenement als bedoeld in het eerste lid staat de luchthaven binnen de voor het militair luchtverkeer geldende openstellingstijden eveneens open voor ander burgerluchtverkeer dan recreatief burgerluchtverkeer voor zover dat andere burgerluchtverkeer onderdeel uitmaakt van het betrokken evenement.
3.
Door de commandant wordt mededeling gedaan aan de Commissie Overleg en Voorlichting Milieu Luchthaven Deelen en lokale bladen van de dagen en uren waarop het luchtvaartevenement plaatsvindt.
Artikel 5.1
Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag van de kalendermaand na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin het wordt geplaatst.
Artikel 5.2
Dit besluit wordt aangehaald als: Luchthavenbesluit Deelen.
Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het Staatsblad zal worden geplaatst.
Wassenaar, 4 september 2014
De Minister van Defensie,
Uitgegeven de zestiende september 2014
De Minister van Veiligheid en Justitie,
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen
+ Hoofdstuk 2. Het luchthavengebied en het beperkingengebied
+ Hoofdstuk 3. Bestemming en gebruik van de grond
+ Hoofdstuk 4. Grenswaarden en regels voor het luchthavenluchtverkeer
+ Hoofdstuk 5. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht