Luchtvaartwet BES
1.
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. luchtvaart: het gebruik van luchtvaartuigen;
b. luchtvaartuigen: toestellen, die in de dampkring kunnen worden gehouden tengevolge van krachten, die de lucht daarop uitoefent, met inbegrip of met uitzondering van bij of krachtens algemene maatregel van bestuur aan te wijzen toestellen;
c. vliegtuigen: gemotoriseerd luchtvaartuig met vaste vleugels, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht gehouden kan worden door aerodynamische reactiekrachten op zijn vleugels;
d. helikopter: gemotoriseerd luchtvaartuig met rotorbladen, zwaarder dan lucht, dat hoofdzakelijk in de lucht kan worden gehouden door de aerodynamische reactiekrachten op zijn rotorbladen;
e. Nederlands luchtvaartuigen: in Nederland geregistreerde luchtvaartuigen;
f. buitenlandse luchtvaartuigen: luchtvaartuigen, ingeschreven in een buitenlands nationaliteitsregister;
g. luchtvaartterrein: delen van het territoir van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba te land of te water ingevolge deze wet aangewezen voor het landen en opstijgen van luchtvaartuigen, alsmede voor de bewegingen op de grond, die daarmee verband houden.
h. exploitant van een luchtvaartterrein: de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of de rechtspersoon te wiens naam ingevolge deze wet een luchtvaartterrein wordt aangewezen;
i. luchtvaartmaatschappijen: ondernemingen, die geheel of gedeeltelijk hun bedrijf maken van het vervoer van personen, dieren of goederen met luchtvaartuigen;
j. beroepsvervoer: vervoer met een luchtvaartuig van personen of goederen, niet zijnde eigen vervoer, luchtwerk of particulier vervoer;
k. eigen vervoer: vervoer niet tegen vergoeding en uitsluitend ten behoeve van een eigen onderneming of bedrijf, van werknemers met een dienstverband van tenminste drie maanden bij die onderneming of dat bedrijf of van goederen;
l. geregeld luchtvervoer: een reeks van verkeersvluchten, waaraan het publiek kan deelnemen en welke worden uitgevoerd ten behoeve van het verkeer tussen twee of meer plaatsen, hetzij in overeenstemming met een gepubliceerde dienstregeling hetzij met een zodanige regelmaat of frequentie, dat zij een duidelijk herkenbare systematische reeks vormen;
m. ongeregeld luchtvervoer: vluchten uitgevoerd anders dan in geregeld luchtvervoer;
n. luchtwerk: een beroepsmatig of in eigen beheer uitgevoerde activiteit, welke is gericht op het uitvoeren van een niet-vervoersvlucht, zoals nader omschreven krachtens deze wet;
o. rondvlucht: een verkeersvlucht die aanvangt en eindigt op hetzelfde terrein en welke een tijdsduur heeft van ten hoogste 60 minuten;
p. particulier vervoer: het vervoer uitsluitend gericht op recreatie, zoals nader beperkt bij of krachtens deze wet;
q. luchtverkeer: alle luchtvaartuigen die zich in de lucht bevinden of op een terrein ingericht voor het opstijgen en landen en de daarmede verband houdende bewegingen op de grond van luchtvaartuigen;
r. lid van het stuurhutpersoneel: een ieder die, officieel daartoe bevoegd zijnde, aan boord van een luchtvaartuig handelingen heeft te verrichten die van direct belang zijn voor de bediening van het luchtvaartuig tijdens de vlucht;
s. gezagvoerder: degene aan boord van een luchtvaartuig die de leiding heeft en verantwoordelijk is voor de veilige uitvoering van de vlucht;
t. bouwwerken: elke constructie van hout, steen, metaal of ander materiaal die op de plaats waarvoor zij is bedoeld, hetzij direct of indirect met de grond verbonden is hetzij direct of indirect steun vindt in of op de grond;
u. luchtverkeersdienstverlening: vluchtinlichtingendiensten, alarmeringsdiensten, adviesdiensten voor het luchtverkeer, en luchtverkeersleiding, zijnde algemene luchtverkeersleiding, naderingsluchtverkeersleiding en plaatselijke luchtverkeersleiding;
v. verkeersvlucht: een vervoersvlucht uit commerciële doeleinden uitgevoerd door een onderneming die geheel of gedeeltelijk haar bedrijf maakt van het vervoer van personen of goederen met luchtvaartuigen;
w. de Minister: Onze Minister van Verkeer en Waterstaat;
x. Vluchtinformatiegebied Curaçao: gebied begrensd door de posities met de hierna genoemde coördinaten alsmede het luchtruim daarboven:
1230N07030W-1230N07125W-1420N07400W
1600N07400W-1700N07300W-1700N07140W
1600N07140W-1600N06800W-1541N06704W
1124N06758W-1230N07030W;
y. Vluchtinformatiegebied San Juan: gebied begrensd door de posities met de hierna genoemde coördinaten alsmede het luchtruim daarboven:
2330N6000W-20000N60000W-1800N6130W-
1800N6200W-1722N6300W- 1520N6300W-
1500N6315W- 1500N6500W- 1541N6704W-
1600N6800W-1900N6800W- 1930N6853W-
2045N6734W- 2245N6828N-2330N6814W;
z. luchtverkeersdienstverlener: bij of krachtens artikel 22 aangewezen rechtspersoon belast met het geven van luchtverkeersdienstverlening.
2.
Deze wet is van toepassing op luchtvaartterreinen en het luchtverkeer, de luchtverkeersdienstverlening en het luchtvervoer binnen de delen van het Vluchtinformatiegebied Curaçao en het Vluchtinformatiegebied San Juan dat zich boven het territoir van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba bevindt dan wel die delen waarvoor de Minister de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van luchtverkeersdienstverlening heeft aanvaard.
Artikel 2
Een luchtvaartmaatschappij is verplicht ervoor zorg te dragen, dat:
a. de door haar geëxploiteerde luchtvaartuigen in een zodanige staat zijn, dat daarmee veilig gevlogen en vervoerd kan worden;
b. het boordpersoneel van de door haar geëxploiteerde luchtvaartuigen over voldoende, kennis, bedrevenheid en ervaring beschikt.
Artikel 3
Het is verboden op zodanige wijze aan het luchtverkeer deel te nemen dan wel luchtverkeersleidingsdiensten te verlenen dat daardoor personen of zaken in gevaar gebracht worden of kunnen worden.
Artikel 4 t/m 7
[vervallen]
1.
Voor zover bij internationale overeenkomst niet anders is bepaald mag het beroepsvervoer met luchtvaartuigen binnen, naar of uit de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba, of met een binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba gelegen punt als tussenstation, slechts geschieden door luchtvaartmaatschappijen aan wie daartoe bij algemene maatregel van bestuur respectievelijk door de Minister vergunning is verleend.
2.
Een luchtvaartmaatschappij als bedoeld in het eerste lid is een rechtspersoon opgericht volgens het Burgerlijk Wetboek BES , waarvan de hoofdzetel is gevestigd in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba alwaar zij haar voornaamste plaats van bedrijvigheid heeft en waarvan het overwegend deel van het aandelenkapitaal in handen is van ingezetenen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba van Nederlandse nationaliteit en waarvan de daadwerkelijke zeggenschap in en de leiding van de onderneming berusten bij deze ingezetenen.
3.
Een vergunning kan op aanvraag worden verleend voor een termijn van ten hoogste vijf jaar en wordt verleend voor geregeld of ongeregeld vervoer. De vergunning voor geregeld vervoer wordt verleend bij algemene maatregel van bestuur, de vergunning voor ongeregeld vervoer door de Minister.
4.
Aanvragen om vergunning worden beoordeeld met inachtneming van de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgestelde regels.
5.
Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
6.
Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend.
7.
Van een vergunning wordt mededeling gedaan in de Staatscourant.
Artikel 9
Het is verboden beroepsvervoer te verrichten indien degene die dat vervoer verricht, niet te allen tijde volgens goed koopmansgebruik rechtsgeldig verzekerd is tegen schade waarvoor hij wettelijk aansprakelijk kan worden gesteld, met inbegrip van de risico’s voor de uit te voeren operaties. In ieder geval dient degene die dit vervoer verricht verzekerd te zijn tegen de burgerrechtelijke aansprakelijkheid voor:
a. dood of ernstig letsel van vervoerde passagiers;
b. verlies of ernstige beschadiging van vervoerde goederen;
c. dood of ernstig letsel van derden of schade toegebracht aan derden op het aardoppervlak of op/onder het wateroppervlak.

Afdeling 2

[vervallen]
1.
Door de Minister kan uitsluitend ten behoeve van het eigen bedrijf of de eigen onderneming vergunning worden verleend voor het niet tegen vergoeding vervoeren van bedrijfswerknemers en bedrijfsgoederen.
2.
Een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is een rechtspersoon opgericht volgens het Burgerlijk Wetboek BES , waarvan de hoofdzetel is gevestigd in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba alwaar zij haar voornaamste plaats van bedrijvigheid heeft en waarvan het overwegend deel van het aandelenkapitaal in handen is van ingezetenen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van Nederlandse nationaliteit en waarvan de daadwerkelijke zeggenschap in en de leiding van de onderneming berusten bij deze ingezetenen.
3.
Door de Minister kan van het vereiste ten aanzien van de nationaliteit, zoals bepaald in het tweede lid, worden afgeweken.
4.
De vergunning wordt verleend telkens voor ten hoogste vijf jaar.
5.
Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
6.
Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend.
7.
Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.
1.
Het is verboden met een luchtvaartuig particulier vervoer te verrichten, wanneer de houder of de gezagvoerder van het betrokken luchtvaartuig niet aannemelijk kan maken, dat het betreffende vervoer niet als beroepsvervoer, eigen vervoer, luchtwerk, of de activiteit beoogd door artikel 14 kan worden aangemerkt.
2.
Het is verboden particulier vervoer te verrichten met een luchtvaartuig met een toegelaten startmassa van meer dan 2000 kg.
3.
Door de Minister kan ontheffing worden verleend van het tweede lid, indien de aanvrager aantoont dat met het luchtvaartuig, waarvoor de ontheffing is gevraagd, geen beroepsvervoer, eigen vervoer, luchtwerk, of de activiteit beoogd door artikel 14, zal worden verricht en dat het vervoer veilig kan plaatsvinden.
4.
De in het derde lid bedoelde ontheffing wordt telkens verleend voor ten hoogste vijf jaar.
5.
Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
6.
Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend.
7.
Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.
8.
Door de Minister wordt de verleende ontheffing ingetrokken wanneer:
a. de redenen, waarom de ontheffing is verleend, zijn komen te vervallen;
b. de houder van de ontheffing de daaraan verbonden voorschriften en beperkingen niet naleeft.
c. in strijd wordt gehandeld met de wettelijke bepalingen.
1.
Door de Minister kan ten behoeve van het verrichten van luchtwerk vergunning worden verleend.
2.
In het geval dat een bedrijf de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aanvraagt dient zij een rechtspersoon te zijn, opgericht volgens het Burgerlijk Wetboek BES , waarvan de hoofdzetel is gevestigd in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alwaar zij haar voornaamste plaats van bedrijvigheid heeft en waarvan een overwegend deel der aandelen in handen is van ingezetenen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van Nederlandse nationaliteit en waarvan de daadwerkelijke zeggenschap in en de leiding van de onderneming berusten bij deze ingezetenen.
3.
In de vergunning wordt aangegeven welke werkzaamheden de houder van de vergunning gerechtigd is als luchtwerk te verrichten en met welk luchtvaartuig of welke luchtvaartuigen dit luchtwerk wordt verricht.
4.
De vergunning wordt telkens verleend voor ten hoogste vijf jaar.
5.
Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
6.
Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend.
7.
Door de Minister kan van het vereiste ten aanzien van de nationaliteit, zoals bepaald in het tweede lid, worden afgeweken.
8.
Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.
1.
Door de Minister kan ten behoeve van het verrichten van een bijzondere activiteit in de lucht welke hetzij als een vervoersvlucht hetzij als een niet-vervoersvlucht is aan te merken doch van commerciële aard is, vergunning worden verleend.
2.
In het geval dat een bedrijf de vergunning, bedoeld in het eerste lid, aanvraagt dient zij een rechtspersoon te zijn, opgericht volgens het Burgerlijk Wetboek BES , waarvan de hoofdzetel is gevestigd in de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba, alwaar zij haar voornaamste plaats van bedrijvigheid heeft en waarvan een overwegend deel der aandelen in handen is van ingezetenen van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba van Nederlandse nationaliteit en waarvan de daadwerkelijke zeggenschap in en de leiding van de onderneming berusten bij deze ingezetenen.
3.
In de vergunning wordt aangegeven welke werkzaamheden de houder van de vergunning gerechtigd is te verrichten en met welk luchtvaartuig of welke luchtvaartuigen deze activiteit wordt verricht.
4.
De vergunning wordt telkens verleend voor ten hoogste vijf jaar.
5.
Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
6.
Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend.
7.
Door de Minister kan van het vereiste ten aanzien van de nationaliteit zoals bepaald in het tweede lid, worden afgeweken.
8.
Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.

§ 5. Rondvluchten

[vervallen]
1.
Het is zonder een door de Minister verleende vergunning verboden in een luchtvaartuig ontplofbare stoffen of andere gevaarlijke stoffen, radioactieve stoffen, vuurwapens of oorlogsmateriaal te vervoeren of te doen vervoeren.
2.
Door de Minister worden regels gesteld waaraan bij het vervoer van gevaarlijke stoffen moet worden voldaan.
3.
Aan een vergunning kunnen voorschriften worden verbonden.
4.
Een vergunning kan onder beperkingen worden verleend.
5.
Artikel 9 is van overeenkomstige toepassing.
1.
Een vergunning wordt geschorst:
a. wanneer niet wordt voldaan aan het bepaalde in artikel 8, vierde lid.
b. wegens uitoefening van het vervoer of de betreffende activiteit in strijd met bij of krachtens deze wet gegeven regels;
c. wegens niet-inachtneming van de aan de vergunning verbonden voorschriften en beperkingen;
d. wegens strijd anderszins met wettelijke bepalingen.
2.
De schorsing wordt opgeheven zodra de redenen van de schorsing zijn komen te vervallen.
1.
De vergunning wordt ingetrokken:
a. op schriftelijk verzoek van de vergunninghouder;
b. indien ter verkrijging van de vergunning onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt;
c. indien de vergunninghouder tenminste drie maanden in het geheel of gedeeltelijk het vervoer of de betreffende activiteit niet heeft uitgeoefend;
d. indien de vergunning tenminste drie maanden is geschorst;
e. om redenen ontleend aan het algemeen belang;
f. wegens strijd anderszins met wettelijke bepalingen.
2.
Een besluit tot intrekking van een vergunning of een ontheffing wordt met redenen omkleed aan de vergunninghouder bij aangetekende brief meegedeeld en bekendgemaakt in de Staatscourant.
3.
Het bepaalde in dit artikel is tevens van toepassing op een ontheffing.
1.
Een vergunning kan worden verlengd. Hiertoe dient de vergunninghouder een aanvraag in bij de Minister.
2.
Een vergunning wordt niet verlengd indien:
a. daarvan in de periode dat de vergunning geldig is geen of niet op voldoende wijze gebruik is gemaakt;
b. bij herhaling of in ernstige mate van gebreken bij de uitvoering der vluchten is gebleken;
c. een van de redenen van intrekking als bedoeld in artikel 18, eerste lid, van toepassing is.
3.
Voor de publicatie van de verlenging is het bepaalde in artikel 18, tweede lid, van overeenkomstige toepassing.
4.
Het bepaalde in dit artikel is tevens van toepassing op een ontheffing.
1.
Een vergunning kan worden gewijzigd op verzoek van de houder.
2.
Een vergunning kan ambtshalve worden gewijzigd wanneer:
a. onjuiste gegevens zijn verstrekt;
b. het vervoer of de activiteit, waarvoor de vergunning is verleend, tijdens de duur van de vergunning veranderingen heeft ondergaan
c. redenen van nationaal of internationaal (vervoer) beleid zulks vereisen.
3.
Het bepaalde in dit artikel is tevens van toepassing op een ontheffing.
1.
Wanneer naar het oordeel van de Minister de situatie op de luchtvervoersmarkt of delen daarvan zodanig is, dat het verlenen van vergunningen als bedoeld in het Hoofdstuk Vergunningen voor luchtoperaties en het aanpassen van bestaande vergunningen, uit economisch oogpunt onwenselijk is, kan door de Minister een periode worden afgekondigd gedurende welke geen verzoeken terzake in behandeling worden genomen.
2.
De in het eerste lid bedoelde periode kan beperkt worden tot bepaalde soorten van vergunningen.
3.
Van de afkondiging van bedoelde periode wordt mededeling gedaan door middel van de Staatscourant.
1.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, worden, onder vastlegging van de begrenzing van de gedeelten van het luchtruim die zich bevinden boven het territoir van de openbare lichamen dan wel die delen waarbinnen de Minister de verantwoordelijkheid voor het verzorgen van de luchtverkeersdienstverlening heeft aanvaard, regels gesteld:
a. terzake de luchtverkeerdienstverlening in genoemd gebied, de doeleinden hiervan en de toepassing van deze regels;
b. met betrekking tot de uitvoering van de luchtverkeersdienstverlening;
c. ter bevordering van de veiligheid en de regelmaat van het luchtverkeer.
2.
Het bepaalde bij of krachtens afdeling 3A van Hoofdstuk IV van de Luchtvaartwet is met uitzondering van § 4 van overeenkomstige toepassing op de beveiliging van de burgerluchtvaart, met dien verstande dat in de artikelen 37ab, 37ae, eerste en tweede lid, en 37t de verwijzing naar ‘een EG-verordening voor zover deze betrekking heeft op de beveiliging van de burgerluchtvaart’ buiten beschouwing blijft. Titel 5.2 van de Algemene wet bestuursrecht is van overeenkomstige toepassing.
3.
De luchtvaartmaatschappij draagt zorg voor de controle van vracht op de aanwezigheid van gevaarlijke goederen als bedoeld in artikel 37a, eerste lid, onderdeel d, van de Luchtvaartwet en is gehouden te voldoen aan door Onze Minister van Justitie of namens deze door de Commandant van de Koninklijke marechaussee gegeven aanwijzingen ter zake. Onze Minister van Justitie kan nadere regels stellen over de controle van vracht.
4.
Bij regeling van Onze Minister van Veiligheid en Justitie kan ten aanzien van bepaalde luchthavens vrijstelling worden verleend van een of meer van de beveiligingsmaatregelen die bij of krachtens afdeling 3A van Hoofdstuk IV van de Luchtvaartwet zijn vastgesteld. Indien een vrijstelling is verleend, kan Onze Minister van Veiligheid en Justitie met het oog op een adequate beveiliging aanwijzingen geven over vervangende maatregelen.
1.
De natuurlijke of rechtspersoon die een luchtvaartuig ter beschikking heeft, dit onder zijn verantwoordelijkheid laat deelnemen aan het luchtverkeer, en daarbij gebruik maakt van luchtverkeersdienstverlening is een vergoeding verschuldigd ter dekking van de kosten van de luchtverkeersdienstverlening.
2.
De eigenaar van het luchtvaartuig, bedoeld in het eerste lid, is hoofdelijk aansprakelijk voor de vergoeding tenzij hij op de eerste vordering de natuurlijke persoon of rechtspersoon aanwijst die het luchtvaartuig te zijner beschikking heeft en dit onder zijn verantwoordelijkheid laat deelnemen aan het luchtverkeer.
3.
De hoogte van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid, wordt vastgesteld door de luchtverkeersdienstverlener onder goedkeuring door de Minister.
4.
Bij ministeriële regeling worden regels gesteld ten aanzien van de hoogte, de berekening, de vaststelling, de inning en de bekendmaking van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.
5.
Bij ministeriële regeling kan vrijstelling worden verleend van betaling van de vergoeding, bedoeld in het eerste lid.
6.
Bij ministeriële regeling kunnen regels gesteld worden omtrent de raadpleging van vertegenwoordigers van luchtruimgebruikers over het vergoedingenbeleid.
1.
Voor zover bij internationale overeenkomst niet anders is bepaald kan de Minister om redenen van openbare veiligheid of militaire noodzaak de uitoefening van de burgerlijke luchtvaart boven de het territoir van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba beperken of verbieden.
2.
Beschikkingen houdende een beperking of verbod als bedoeld in het eerste lid, dan wel opheffing van een dergelijke beperking of verbod, worden bekend gemaakt door middel van de Staatscourant.
Artikel 24
Voor zover bij internationale overeenkomst niet anders is bepaald, kan in buitengewone omstandigheden door de Minister de uitoefening van de burgerlijke luchtvaart boven het territoir van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba of een gedeelte daarvan worden beperkt of verboden.
Artikel 25
Het is verboden de luchtvaart uit te oefenen:
a. op zodanige wijze, dat de openbare orde of veiligheid wordt verstoord of in gevaar gebracht;
b. in strijd met door de Minister gegeven voorschriften als bedoeld in artikel 23 of 24.
1.
Het is verboden binnen de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba:
a. met een luchtvaartuig op te stijgen of een luchtvaartuig te doen opstijgen anders dan van een luchtvaartterrein;
b. met een luchtvaartuig te landen of een luchtvaartuig te doen landen anders dan op een luchtvaartterrein;
c. een niet als luchtvaartterrein aangewezen terrein in te richten voor het opstijgen en landen van luchtvaartuigen.
2.
Het eerste lid geldt niet:
a. in de gevallen, aangegeven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;
b. indien en voor zover door de Minister ontheffing is verleend.
1.
Het is verboden boven het territoir van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba luchtvaartvertoningen of luchtvaartwedstrijden te houden.
2.
Het is verboden boven het territoir van de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba deel te nemen aan een vertoning of een wedstrijd als bedoeld in het eerste lid.
3.
Door de Minister kan met inachtneming van regels vast te stellen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur, na overleg met het betrokken Bestuurscollege, ontheffing worden verleend van het in het eerste en tweede lid bedoelde verbod.
4.
Aan een ontheffing kunnen voorschriften worden verbonden.
5.
Een ontheffing kan onder beperkingen worden verleend.

Hoofdstuk VI

[vervallen]
1.
De Minister kan ambtshalve of op verzoek van het betrokken Bestuurscollege luchtvaartterreinen aanwijzen.
2.
De Minister kan te allen tijde na overleg met het betrokken Bestuurscollege een aanwijzing bij een met redenen omklede beschikking wijzigen.
3.
De Minister neemt daarbij in acht de bij of krachtens eilandsverordening gestelde regels met betrekking tot de aanwijzing van de luchtvaartterreinen in het betrokken onderdeel van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
4.
Onder een wijziging van een aanwijzing in de zin van deze wet wordt verstaan:
a. een vergroting van het luchtvaartterrein;
b. een wijziging in de ligging van banen, een vergroting van lengte of breedte van bestaande banen of een verharding van banen, indien zulks een wijziging van de grenzen van de geluidszone, bedoeld in artikel 31, eerste lid, ten gevolge kan hebben;
c. een wijziging van de grenzen van de geluidszone, bedoeld in artikel 31, eerste lid, om andere dan de onder b genoemde redenen.
5.
De Minister kan een verzoek tot aanwijzing of wijziging van een aanwijzing na overleg met het betrokken Bestuurscollege om redenen ontleend aan het algemeen belang afwijzen.
6.
Voor de toepassing van deze afdeling wordt onder een aanwijzing mede verstaan een wijziging van een aanwijzing.
1.
De bestemming van het luchtvaartterrein kan bij de aanwijzing worden beperkt tot het gebruik door:
a. bepaalde soorten van luchtvaartuigen;
b. bepaalde vormen van luchtvaart.
2.
Bij de aanwijzing kunnen door de Minister voorwaarden en voorschriften worden gesteld. Deze kunnen beperkingen inhouden ten aanzien van het gebruik van het luchtvaartterrein.
3.
Het verzoek tot aanwijzing en de beschikking betreffende een aanwijzing worden bekend gemaakt door middel van de Staatscourant.
Artikel 32
De eilandsraden zijn gehouden, binnen een jaar te rekenen vanaf de dag waarop de aanwijzing van het Luchtvaartterrein is geschied, het als luchtvaartterrein aangewezen terrein met een dienovereenkomstige bestemming op te nemen in het ontwikkelingsplan.
1.
Bij de aanwijzing van het luchtvaartterrein wordt een geluidszone rond het luchtvaartterrein vastgesteld, waarbuiten de geluidsbelasting door landende en opstijgende luchtvaartuigen een vastgestelde grenswaarde niet mag overschrijden, tenzij in de aanwijzing van het luchtvaartterrein het gebruik door van een voortstuwingsinstallatie voorziene luchtvaartuigen wordt uitgesloten.
2.
Na overleg met het betrokken Bestuurscollege, wordt met inachtneming van de internationale voorschriften, bij of krachtens algemene maatregel van bestuur vastgesteld:
a. de in het eerste lid bedoelde grenswaarde voor de toegelaten geluidsbelasting;
b. de maximale waarde van geluidsbelasting boven de onder a bedoelde grenswaarde ter bepaling van de toelaatbaarheid van bepaalde bestemmingen op gronden gelegen binnen de geluidszone.
3.
De Minister stelt na overleg met het betrokken Bestuurscollege regels vast omtrent de wijze van meten, berekenen en registreren van de geluidsbelasting binnen en buiten de geluidszone.
4.
Door de Minister worden personen aangewezen belast met het toezicht op de naleving van de regels welke krachtens deze wet zijn vastgesteld om een overschrijding van de grenswaarde van de toegelaten geluidsbelasting binnen en buiten de geluidszone te voorkomen.
5.
Alle gegevens, welke ingevolge het derde lid zijn verzameld met betrekking tot de geluidsbelasting, zijn openbaar, tenzij het belang van de veiligheid van het land zich daartegen verzet.
1.
Bij de vaststelling van de geluidszone houdt de Minister rekening met de ontwikkelingsplannen, bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Wet Ruimtelijke Ontwikkelingsplannen BES.
2.
De Minister kan daarbij aan de eilandsraden aanwijzingen geven met betrekking tot de door de betrokken eilandsraad in een ontwikkelingsplan op te nemen bestemmingsvoorschriften als bedoeld in artikel 9 van de de Wet Ruimtelijke Ontwikkelingsplannen BES, zulks met het oog op de eventuele beëindiging van het gebruik of de bewoning van daarin begrepen bestaande bebouwing, dan wel in voorkomend geval de afbraak daarvan.
3.
De kosten, die het gevolg zijn van de uitvoering van de aanwijzingen en voorschriften, bedoeld in het eerste lid, komen ten laste van het betrokken onderdeel van het openbaar lichaam Bonaire, Sint Eustatius of Saba.
1.
De Minister kan na overleg met het betrokken Bestuurscollege een aanwijzing intrekken:
a. op schriftelijk verzoek van de exploitant van het luchtvaartterrein;
b. indien het gebruik van het luchtvaartterrein dermate ten achter blijft bij de beoogde ontwikkeling dat de aanwijzing niet langer gerechtvaardigd kan worden geacht;
c. indien de bij de aanwijzing gestelde bepalingen of voorschriften niet worden nageleefd;
d. wegens strijd anderszins met wettelijke bepalingen.
1.
De Minister geeft kennis van het voornemen tot intrekking van een aanwijzing door publicatie in de Staatscourant en in een of meer door hem aan te wijzen nieuwsbladen. In het geval, bedoeld in het eerste lid, onder a, geschiedt zulks binnen drie weken na ontvangst van het verzoek.
2.
De intrekking gebeurt niet eerder dan zes weken, doch uiterlijk binnen zes maanden na de dag van publicatie.
3.
In het geval, bedoeld in het eerste lid, onderdelen c en d, kan de intrekking van de aanwijzing onmiddellijk geschieden.
1.
Het is verboden:
a. op een luchtvaartterrein bouwwerken, masten of andere opstallen op te richten of te hebben dan wel gewassen te planten of te hebben;
b. op een luchtvaartterrein roerende zaken te hebben of graafwerk te verrichten, anders dan in verband met de dagelijkse exploitatie of het periodiek onderhoud van het luchtvaartterrein.
2.
Het bepaalde in het eerste lid geldt niet:
a. in de gevallen aangegeven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur;
b. indien en voor zover door de Minister in overleg met het betrokken Bestuurscollege ontheffing is verleend.
Artikel 38
De exploitant van een voor het openbaar luchtverkeer aangewezen luchtvaartterrein is, met inachtneming van de bij of krachtens deze wet gestelde bepalingen, verplicht dit luchtverkeer op het luchtvaartterrein toe te laten.
1.
Het is de exploitant van een luchtvaartterrein verboden een luchtvaartterrein te gebruiken of te doen of te laten gebruiken:
a. in strijd met de voorschriften en beperkingen bij de aanwijzing gesteld;
b. in strijd met de door de Minister genomen maatregel, bedoeld in artikel 41;
c. voor andere doeleinden, dan die, welke verband houden met de exploitatie van het luchtvaartterrein.
2.
Het eerste lid geldt niet, indien en voor zover door de Minister ontheffing is verleend.
1.
Het is de gezagvoerder van een luchtvaartuig verboden een luchtvaartterrein te gebruiken of te doen gebruiken:
a. in strijd met de voorschriften en beperkingen bij de aanwijzing gesteld;
b. in strijd met de door de Minister genomen maatregel, bedoeld in artikel 41.
2.
Het eerste lid geldt niet, indien en voor zover door de Minister ontheffing is verleend.
1.
Door de Minister kan, in verband met de gesteldheid van het luchtvaartterrein of om andere redenen de veiligheid van de luchtvaart betreffende dan wel op grond van de omstandigheid, dat de bij de aanwijzing gestelde voorschriften en beperkingen niet worden nageleefd, een luchtvaartterrein gesloten worden verklaard.
2.
De sluiting kan, met inachtneming van hetgeen daaromtrent bij internationale overeenkomst is bepaald worden beperkt tot:
a. bepaalde soorten luchtvaartuigen;
b. bepaalde vormen van luchtvaart.
Artikel 42
Indien de exploitant van een luchtvaartterrein tarieven en voorwaarden vaststelt voor het gebruik van het luchtvaartterrein zijn deze non-discriminatoir.
1.
De Minister stelt regels voor de rond een luchtvaartterrein gelegen terreinen ten aanzien van het hebben van roerende zaken, het oprichten of het hebben van bouwwerken en andere opstallen dan wel het planten of hebben van gewassen op die terreinen, in overeenstemming met wat bij of krachtens internationale overeenkomst is bepaald.
2.
Het is verboden roerende zaken te hebben, bouwwerken of andere opstallen op te richten of te hebben dan wel gewassen te planten of te hebben in strijd met de krachtens het eerste lid gestelde regels.
Artikel 44
In bijzondere omstandigheden in geval van ernstige verstoring van de binnenlandse openbare orde of veiligheid is artikel 9.1 van de Wet luchtvaart van overeenkomstige toepassing op het geven van aanwijzingen met betrekking tot het verzorgen van luchtverkeersdiensten.
Artikel 45 t/m 49
[vervallen]
1.
Handelen in strijd met de voorschriften, gesteld bij of krachtens deze wet in de artikelen 2, 3, 8, eerste lid, 9, 11, eerste lid, 12, eerste lid, 13, eerste lid, 14, eerste lid, 16, eerste lid, 22, 25, 26, eerste lid, 28, eerste en tweede lid, 37, 38, 39, 40 of 43, tweede lid, wordt, voor zover opzettelijk begaan, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste de vijfde categorie, hetzij met beide straffen.
2.
De eigenaar of houder van een luchtvaartuig, die in strijd met een van de artikelen 2, 3, 8, eerste lid, 11, eerste lid, 12, eerste lid, 13, eerste lid, 14, eerste lid, of 16, eerste lid, de luchtvaart doet of laat uitoefenen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste de vierde categorie, hetzij met beide straffen.
3.
Met dezelfde straf wordt gestraft de gezagvoerder, die één van de artikelen 2, 3, 25, onderdelen a en b of 28, eerste en tweede lid, overtreedt.
4.
Op overtreding van een voorschrift, gegeven bij of krachtens algemene maatregel van bestuur ingevolge deze wet, wordt bij die algemene maatregel van bestuur geen andere of hogere hoofdstraf gesteld, dan hetzij hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste de vierde categorie, hetzij met beide straffen.
5.
De eigenaar of houder van een luchtvaartuig, die in strijd met een van de artikelen 2, 3, 8, eerste lid, 11, eerste lid, 12, eerste lid, 13, eerste lid, 14 eerste lid, en 16, eerste lid, de luchtvaart doet of laat uitoefenen, wordt gestraft met hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste de vierde categorie, hetzij met beide straffen.
Artikel 51
Overtreding van de artikelen 24 of 53 wordt, voor zover opzettelijk begaan, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste zes jaren of geldboete van ten hoogste de zesde categorie, hetzij met beide straffen. Voor zover dat niet opzettelijk is begaan wordt de overtreding gestraft met een gevangenisstraf van vier jaren en een geldboete van ten hoogste de vijfde categorie, hetzij met beide straffen.
1.
Bij veroordeling wegens overtreding van de artikelen 8, eerste lid, 11, eerste lid, 12, eerste lid, 13, eerste lid, 14, eerste lid, en 16, eerste lid, kan de schuldige de bevoegdheid om een luchtvaartuig te bedienen voor ten hoogste drie jaren worden ontzegd.
2.
Bij toepassing van het bepaalde in het eerste lid verliest een aan de veroordeelde afgegeven bewijs van bevoegdheid of van gelijkstelling zijn geldigheid voor de duur van de ontzegging, zodra de rechterlijke uitspraak, voor wat betreft deze bijkomende straf, voor ten uitvoerlegging vatbaar is geworden.
3.
Door de Minister kan, met schriftelijke opgave van redenen aan de betrokkene, een bewijs van bevoegdheid worden ingetrokken, indien de houder daarvan zich heeft schuldig gemaakt aan een strafbaar feit, bij veroordeling wegens hetwelk hem bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid daarvan kan worden ontzegd. De intrekking vervalt, zodra de rechterlijke uitspraak, bedoeld in het tweede lid, voor ten uitvoerlegging vatbaar is geworden.
4.
Indien tijdens de overtreding van de in het eerste lid genoemde artikelen nog geen vijf jaren zijn verlopen, sedert een vroegere veroordeling, kan de schuldige van de uitoefening van de bevoegdheid om een luchtvaartuig te bedienen worden ontzet.
Artikel 53
Het is degene, die weet of redelijkerwijze moet vermoeden, dat hem bij rechterlijke uitspraak de bevoegdheid een luchtvaartuig te bedienen is ontzegd, verboden gedurende de tijd dat hem die bevoegdheid ontzegd is, een luchtvaartuig te bedienen.
1.
De feiten strafbaar gesteld bij artikel 50, tweede en vijfde lid, zijn overtredingen.
2.
De feiten strafbaar gesteld bij de artikelen 50, eerste lid, en 51 zijn misdrijven.
1.
Een ieder die betrokken is bij de uitvoering van deze wet en daarbij de beschikking krijgt over gegevens waarvan hij het vertrouwelijk karakter kent of redelijkerwijs moet vermoeden, en voor wie niet reeds uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift ter zake van die gegevens een geheimhoudingsplicht geldt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens behoudens voor zover enig wettelijk voorschrift hem tot mededeling verplicht of uit zijn taak de noodzaak tot mededeling voortvloeit.
2.
Het eerste lid is niet van toepassing ten aanzien van de strafbare feiten omschreven in de artikelen 198 en 200 van het Wetboek van Strafrecht BES.
De Minister kan ontheffing verlenen van het in het eerste lid vervatte verbod.
3.
Degene die opzettelijk de hem ingevolge het eerste lid opgelegde geheimhoudingsplicht schendt, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaar of een geldboete van ten hoogste de vierde categorie, met of zonder ontzetting van het recht bepaalde ambten te bekleden.
4.
Degene aan wiens schuld schending van de geheimhouding te wijten is, wordt gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste één jaar of een geldboete van ten hoogste de vierde categorie.
6.
Vervolging inzake schending van de geheimhouding wordt slechts ingesteld op klacht van hem, te wiens aanzien de geheimhouding is geschonden.
7.
Het feit, strafbaar gesteld bij het vierde lid, wordt beschouwd als misdrijf. Het feit, strafbaar gesteld bij het vijfde lid, wordt beschouwd als overtreding.
1.
Bij overtreding van de artikelen 2, 3, 25, 26, eerste lid, en 28 kan het luchtvaartuig door de personen, bedoeld in artikel 62, tweede lid, worden aangehouden en in beslag genomen.
2.
Indien na een aanhouding en inbeslagneming op grond van een overtreding van de artikelen 25, 26, eerste lid, en 28 de gestelde boete door de bekeurde binnen een door de Minister te bepalen termijn is voldaan, kan de afgifte van het luchtvaartuig aan de rechthebbende overeenkomstig het gestelde in het tweede lid geschieden.
Artikel 61
Indien tijdens het plegen van een misdrijf nog geen jaar is verlopen, sedert een vroegere veroordeling wegens een gelijke overtreding onherroepelijk is geworden of indien niet vrijwillig is voldaan aan de voorwaarden door de bevoegde ambtenaar van het Openbaar Ministerie krachtens artikel 76 van het Wetboek van Strafrecht BES gesteld, kan de schuldige gestraft worden met een hechtenis van ten hoogste één jaar of geldboete van ten hoogste de vierde categorie.
1.
Met het opsporen van de bij deze wet strafbaar gestelde feiten zijn, naast de in artikel 184 van het Wetboek van Strafvordering BES bedoelde personen, belast de daartoe bij ministeriële regeling aangewezen ambtenaren en personen.
2.
Bij het opsporen van een bij deze wet strafbaar gesteld feit hebben de in het eerste lid bedoelde ambtenaren en personen toegang tot elke plaats, voor zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. Zij zijn bevoegd zich door bepaalde door hen aangewezen personen te laten vergezellen. Voor het betreden van woningen is artikel 155 van het Wetboek van Strafvordering BES onverkort van toepassing.
3.
Bij algemene maatregel van bestuur, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de vereisten waaraan de krachtens het eerste lid aangewezen ambtenaren en personen dienen te voldoen.
1.
Bij ministeriële regeling kunnen ambtenaren worden aangewezen, die bevoegd zijn desnoods bijgestaan door personeel van de politie en op kosten van de overtreders, weg te nemen, te doen wegnemen, te beletten, te doen beletten, te verrichten, te doen verrichten, in de vorige toestand te herstellen of te doen herstellen, hetgeen in strijd met het bij of krachtens deze wet bepaalde is of wordt gemaakt of gesteld, ondernomen of nagelaten. Dit geschiedt niet, dan nadat de overtreder schriftelijk is gewaarschuwd en hem op zijn wens inzage van de lastgeving is verstrekt.
2.
Bij ministeriële regeling kunnen personen worden aangewezen, die bevoegd zijn de opstijging van luchtvaartuigen te verbieden en te beletten.
3.
In de in artikel 65 bedoelde gebouwen en inrichtingen, fabrieken, werkplaatsen en aanhorigheden daarvan, welke tevens woningen zijn, of alleen door een woning toegankelijk zijn, treden de in het eerste lid bedoelde ambtenaren tegen de wil van de bewoner niet binnen, dan op vertoon van een schriftelijke bijzondere machtiging van de officier van justitie of een hulpofficier van justitie, dan wel in tegenwoordigheid van een van dezen.
4.
Van dit binnentreden wordt proces-verbaal opgemaakt, waarvan binnen tweemaal vier en twintig uur aan degene, in wiens woning is binnengetreden, een afschrift wordt uitgereikt.
1.
Met het toezicht op de naleving van het bij of krachtens deze wet bepaalde zijn belast de daartoe bij ministeriële regeling aangewezen personen.
2.
De krachtens het eerste lid aangewezen personen zijn, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak redelijkerwijze noodzakelijk is, bevoegd;
a. alle inlichtingen te vragen;
b. inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere informatiedragers en daarvan afschrift te nemen of deze goederen aan opneming en onderzoek te onderwerpen en deze daartoe tijdelijk mee te nemen;
c. alle plaatsen, met uitzondering van woningen zonder de uitdrukkelijke toestemming van de bewoner, te betreden, vergezeld van door hen aangewezen personen.
3.
Zo nodig wordt de toegang tot een plaats als bedoeld in het tweede lid, onderdeel c, verschaft met behulp van de sterke arm.
4.
Bij algemene maatregel van bestuur, kunnen regels worden gesteld met betrekking tot de wijze van taakuitoefening van de krachtens het eerste lid aangewezen personen.
5.
Een ieder is verplicht aan de krachtens het eerste lid aangewezen personen alle medewerking te verlenen die op grond van het tweede lid wordt gevorderd.
Artikel 65
Bij ministeriële regeling kunnen personen worden aangewezen, die bevoegd zijn de voor het burgerlijk luchtverkeer aangewezen luchtvaartterreinen en de zich daarop bevindende luchtvaartuigen, gebouwen en inrichtingen, alsmede fabrieken, werkplaatsen en aanhorigheden daarvan die naar redelijkerwijze kan worden vermoed, bestemd zijn voor de vervaardiging, het onderhoud of het herstel van luchtvaartuigen of onderdelen daarvan, binnen te treden, teneinde zich te overtuigen of de wettelijke bepalingen ter zake worden nageleefd;
1.
Bij of krachtens algemene maatregel van bestuur kunnen nadere voorschriften worden gegeven:
a. indien de in deze hoofdstukken geregelde onderwerpen in het belang van een goede uitvoering van de wet nadere regeling behoeven;
b. betreffende de aanleg, de inrichting en het gebruik van luchtvaartterreinen;
c. ter beveiliging van militaire belangen;
d. ter beperking van de geluidshinder en de emissie van gassen door luchtvaartuigen;
e. betreffende het gebruik van helikopters, raketten, valschermen en modelvliegtuigen;
f. [vervallen]
g. betreffende het oplaten en in de lucht hebben van vliegers;
h. betreffende het katapulteren van vliegtuigen;
i. betreffende het vervoer van dieren in luchtvaartuigen;
j. betreffende de door luchtvaartmaatschappijen toe te passen tarieven en andere vervoersvoorwaarden;
2.
Voorts kunnen bij of krachtens algemene maatregel van bestuur de vergoedingen worden geregeld, verschuldigd voor:
a. werkzaamheden door de Minister verricht;
b. diensten door de Minister verstrekt.
1.
Het Koninklijk Besluit van 4 juli 1935 (P.B. 1935 (P.B. 1935 no. 96), het «Curacaosch Luchtvaartbesluit 1935», zoals gewijzigd, alsmede de uitvoeringsregelingen hiervan vervallen, met dien verstande dat, zolang zij niet vervangen worden door regelgeving krachtens deze wet, van kracht blijven:
I. De artikelen 22, 23, 24, 25 en 26 van het Besluit van de 28ste februari 1938 (P.B. 1938, no. 19), ter uitvoering van de artikelen 3, 6, 10, 12, 19 en 21 van het «Curacaosch Luchtvaartbesluit 1935».
II. De Ministeriële Beschikking van de 2de november 1982 ter uitvoering van artikel 10 van het «Curacaosch Luchtvaartbesluit 1935».
III. De Ministeriële Beschikking van de 1ste december 1988, ter uitvoering van artikel 12, tweede en derde lid van het «Curacaosch Luchtvaartbesluit 1935.»
IV. De Beschikking luchtvaartbrevettering (P.B. 2000, no. 123).
V. Het Reglement luchtvaartexamens (P.B. 1995, no. 109).
VI. De Beschikking luchtwaardigheid (P.B. 1995, no. 110).
VII. De Beschikking vluchtuitvoering P.B. 1995, no. 111).
VIII. De Beschikking werk- en rusttijden luchtvaartpersoneel (P.B. 1995, no. 112).
2.
De ingevolge het Curacaosch Luchtvaartbesluit 1935 afgegeven bewijzen van inschrijving, van luchtwaardigheid, van bevoegdheid en van gelijkstelling blijven, voor zover zij hun geldigheid krachtens de bepalingen van dat besluit niet hebben verloren, hun geldigheid behouden totdat, bij algemene maatregel van bestuur een nadere regeling te dien aanzien zal zijn getroffen.
3.
De aanwijzing van luchtvaartterreinen blijft met de oude rechtsgevolgen nog drie jaren na de inwerkingtreding van deze wet van kracht, tenzij de Minister de aanwijzing op een vroeger tijdstip intrekt. Indien de intrekking geschiedt onder gelijktijdige aanwijzing ingevolge deze wet, kan artikel 30 derde lid, geheel of gedeeltelijk buiten toepassing worden gelaten, voor zover de nieuwe aanwijzing betrekking heeft op terreinen, die reeds waren aangewezen.
4.
Het voorgaande lid vindt overeenkomstige toepassing op beslissingen betreffende belemmerende werken en handelingen ingevolge het in het eerste lid bedoelde besluit genomen.
5.
De ingevolge het Reglement Luchtvaartexamens (PB 1995 no. 109) afgelegde examens blijven, voor zover zij hun geldigheid krachtens de bepalingen van dat reglement niet hebben verloren, hun geldigheid behouden totdat bij Ministeriële regeling een nadere regeling te dien aanzien zal zijn getroffen.
6.
Binnen twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet worden de alsdan van kracht zijnde vergunningen door de bevoegde autoriteiten opnieuw vastgesteld met inachtneming van de artikelen 8 tot en met 16 van deze wet.
1.
Op verzoek wordt een bewijs van inschrijving, luchtwaardigheid, bevoegdheid of gelijkstelling, of een ontheffing afgegeven bij of krachtens hoofdstuk II van de Luchtvaartlandsverordening, zoals deze gold voor de inwerkingtreding van de Aanpassingswet BES, en die haar geldigheid niet verloren heeft voor een periode van vijf jaren vanaf de datum van inwerkingtreding van de Aanpassingswet BES gelijkgesteld met een bewijs van inschrijving, luchtwaardigheid, bevoegdheid of gelijksteling, of een ontheffing afgegeven bij of krachtens hoofdstuk 2 of 3 van de Wet luchtvaart.
2.
Op verzoek wordt een vergunning of ontheffing afgegeven bij of krachtens hoofdstuk III, afdeling 2 en afdeling 3, paragraaf 5, van de Luchtvaartlandsverordening, zoals deze gold voor de inwerkingtreding van de Aanpassingswet BES, en die haar geldigheid niet heeft verloren voor een periode van vijf jaren vanaf de datum van inwerkingtreding van de Aanpassingswet BES gelijkgesteld met een vergunning afgegeven bij of krachtens hoofdstuk 4 van de Wet luchtvaart.
3.
Andere dan de in het eerste of tweede lid genoemde bij of krachtens de Luchtvaartlandsverordening, zoals deze gold voor de inwerkingtreding van de Aanpassingswet BES, afgegeven beschikkingen die hun geldigheid niet hebben verloren behouden vanaf de inwerkingtreding van de Aanpassingwet BES gedurende 5 jaren hun geldigheid voor zover gedurende die periode aan het bij of krachtens de Luchtvaartlandsverordening, zoals deze gold voor de inwerkingtreding van de Aanpassingswet BES, is voldaan.
4.
Bij ministeriële regeling kunnen regels worden gesteld omtrent de inhoud en de procedure voor de afgifte van een gelijkstelling.
Artikel 71
Deze wet wordt aangehaald als: Luchtvaartwet BES.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk 1. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Algemene beginselen
+ Hoofdstuk III. Vergunningen voor Luchtoperaties
+ Hoofdstuk IV. Luchtverkeer en veiligheid
+ Hoofdstuk V. Verboden operaties Verboden gebieden
Hoofdstuk VI
+ Hoofdstuk VII. Luchtvaartterreinen
+ Hoofdstuk VIII. Bijzondere omstandigheden
+ Hoofdstuk IX
+ Hoofdstuk X. Nadere voorschriften en Wijzigingen
+ Hoofdstuk XI. Overgangs- en Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht