Let op. Deze wet is vervallen op 13 december 2007. U leest nu de tekst die gold op 12 december 2007.

Mandaatregister OPTA 2006

Uitgebreide informatie
Besluit van het college, onderscheidenlijk de voorzitter van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, onderscheidenlijk de afdelingshoofden van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, houdende mandatering, ondermandatering, volmacht en machtiging van bevoegdheden van het college aan de voorzitter van het college en de ambtenaren in dienst van het college
Het college, onderscheidenlijk de voorzitter van het college van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit, onderscheidenlijk de hoofden van de afdelingen van de Onafhankelijke Post en Telecommunicatie Autoriteit,
Overwegende dat het wenselijk is voor de uitvoering van de hun wettelijk opgedragen taken de bevoegdheid tot het nemen van besluiten en de bevoegdheid om privaatrechtelijke rechtshandelingen dan wel andere handelingen te verrichten, neer te leggen bij de voorzitter van het college alsmede bij functionarissen in dienst van de OPTA;
Besluiten:
1.
Het benoemen van geassocieerde leden van het college als bedoeld in artikel 7 van de wet OPTA;
2.
Het vaststellen van een reglement als bedoeld in artikel 8 van de wet OPTA;
3.
Het vaststellen van de begroting en de meerjarenraming als bedoeld in artikel 10 van de wet OPTA;
4.
Het vaststellen van het jaarverslag van OPTA als bedoeld in artikel 17 van de wet OPTA;
5.
Het vaststellen van de jaarrekening van OPTA, as bedoeld in artikel 20 van de wet OPTA;
6.
Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een besluit in mandaat genomen door de Voorzitter van het college van OPTA.
Artikel 2. Mandatering aan de Voorzitter van het college van OPTA
hoofdstuk 6a van de Telecommunicatiewet artikel 1
  Omschrijving bevoegdheid Mandaatgever Gemandateerde
1. Aanstelling en ontslag van medewerkers in schaal 13 en hoger College Voorzitter
2. Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van de afdelingshoofden en plaatsvervangend afdelingshoofden alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers College Voorzitter
3. Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een besluit in mandaat genomen door een afdelingshoofd College Voorzitter
4. Het nemen van besluiten op grond van College Voorzitter
5. Het nemen en intrekken van boetebesluiten College Voorzitter
6. Het opleggen en intrekken van een last onder dwangsom of het nemen of intrekken van een bestuursdwangbeschikking College Voorzitter
7. De bevoegdheid om ondermandaat te verlenen bij aan hem gemandateerde besluiten College Voorzitter
8. De bevoegdheid om door het college genomen besluiten te ondertekenen College Voorzitter
9. Het nemen van besluiten die niet elders in dit mandaatregister aan anderen zijn gemandateerd, met uitzondering van de besluiten genoemd in . College Voorzitter
Artikel 3. Mandateringen aan de afdelingshoofden van OPTA
artikel 5.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet artikel 12.5, tweede lid, van de Telecommunicatiewet Wet openbaarheid van bestuur artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  Omschrijving bevoegdheid Mandaatgever Gemandateerde
1. Aanstelling en ontslag van medewerkers tot en met schaal 12 College Afdelingshoofd
2. Vaststellen van de beoordeling van het functioneren van medewerkers, uitgezonderd de plaatsvervangend afdelingshoofden, alsmede overige rechtspositionele beslissingen ten aanzien van deze medewerkers College Afdelingshoofd
3. Het nemen van factuurbesluiten 1 College Afdelingshoofd
4. Het nemen van tariefbesluiten College Afdelingshoofd
5. Het toekennen, reserveren, overdragen en intrekken van nummers uit door de Minister vastgestelde nummerplannen College Afdelingshoofd
6. Het nemen van besluiten tot het registreren van marktpartijen 2 College Afdelingshoofd
7. Het nemen van een beschikking als bedoeld in College Afdelingshoofd
8. Het nemen van een geschilbesluit als bedoeld in College Afdelingshoofd
9. Het nemen van een voorlopig besluit als bedoeld in College Afdelingshoofd
10. Het nemen van een beslissing op bezwaar ten aanzien van een in mandaat door een plaatsvervangend afdelingshoofd genomen besluit College Afdelingshoofd
11. Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de , voor zover de gevraagde gegevens berusten bij de eigen afdeling College Afdelingshoofd
12. De bevoegdheid om ondermandaat te verlenen bij aan hen gemandateerde besluiten College Afdelingshoofd
13. Het nemen van een besluit als bedoeld in College Afdelingshoofd

1 Dit betreft degenen die openbare elektronische communicatiediensten of een openbaar elektronisch communicatienetwerk aanbieden of degenen die bijbehorende faciliteiten aanleggen of aanbieden, uitgezonderd de aanbieders van een elektronische programmagids.
2 Zie noot 1.
Artikel 4. Ondermandateringen aan medewerkers van de afdelingen van OPTA
artikel 12.2 van de Telecommunicatiewet artikel 5.3, tweede lid, van de Telecommunicatiewet Wet openbaarheid van bestuur artikel 4:5, vierde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
  Omschrijving bevoegdheid Mandaatgever Ondergemandateerde
1. Het opleggen en intrekken van een last onder dwangsom of het nemen of intrekken van een bestuursdwangbeschikking Voorzitter Afdelingshoofd
2. Het nemen van factuurbesluiten 3 Afdelingshoofd Sectorleider
3. Het nemen van tariefbesluiten Afdelingshoofd Sectorleider
4. Het nemen van besluiten tot het registreren van marktpartijen 4 Afdelingshoofd Sectorleider
5. Het nemen van een geschilbesluit als bedoeld in Afdelingshoofd Sectorleider
6. Het nemen van een beschikking als bedoeld in Afdelingshoofd Sectorleider
7. Het beslissen op verzoeken om informatie of het actief openbaar maken van informatie op grond van de Afdelingshoofd Sectorleider
8. Het toekennen, reserveren en intrekken van nummers uit door de Minister vastgestelde nummerplannen met uitzondering van besluiten genoemd onder 8 Afdelingshoofd Sectorleider
9. Het nemen van besluiten die inhouden de toekenning, reservering of intrekking van niet meer dan 30 elfcijferige informatienummers en/of niet meer dan 100 bedrijfsnummers als bedoeld in het Nummerplan telefoon- en ISDN-diensten Afdelingshoofd Sectorleider en medewerker N&R 5
10. Het nemen van een besluit als bedoeld in Afdelingshoofd Sectorleider

3 Zie noot 1.
4 Zie noot 1.
5 Hiermee wordt bedoeld de medewerker Nummers en Registraties.
Artikel 5. Volmachten
  Omschrijving bevoegdheid Volmachtgever Gevolmachtigde
1. Het doen van uitgaven binnen het voor het Managementteam van OPTA vastgestelde deel van de begroting College Voorzitter
2. Het doen van uitgaven buiten de begroting College Voorzitter
3. Het doen van uitgaven binnen het voor de desbetreffende afdeling vastgestelde deel van de begroting College Afdelingshoofd
4. Het doen van uitgaven binnen het voor de desbetreffende sector vastgestelde deel van de begroting Afdelingshoofd Sectorleider
Artikel 6. Machtigingen
artikel 4:4 van de Algemene wet bestuursrecht artikel 18.7 van de Telecommunicatiewet artikel 18.7 van de Telecommunicatiewet artikel 4:14 van de Algemene wet bestuursrecht artikelen 2:3 6:15 Algemene wet bestuursrecht
  Omschrijving bevoegdheid Verlener van de machtiging Gemachtigde
1. Vertegenwoordiging in rechte Voorzitter (senior) Juridisch toezichtmedewerker
2. Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of sector, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking College Afdelingshoofd
3. Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of sector, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking Afdelingshoofd Sectorleider
4. Het afdoen van brieven van feitelijke aard en het voeren van correspondentie voor zover betrekking hebbend op de eigen afdeling of sector, zoals het toezenden van stukken en informatieverstrekking Sectorleider Medewerker 6
5. Het vaststellen van aanvraagformulieren als bedoeld in College Sectorleider
6. Het doen van een informatievordering als bedoeld in College Afdelingshoofd
7. Het doen van een informatievordering als bedoeld in Afdelingshoofd Sectorleider
8. Het doen van een kennisgeving van verdaging als bedoeld in College Medewerker 7
9. Het voldoen aan de doorzendplicht c.q. terugzendplicht als bedoeld in de en College Medewerker 8
10. Het stellen van een termijn om een aanvraag met gegevens en bescheiden, dan wel met een vertaling of een samenvatting aan te vullen College Medewerker 9

6 Hiermee wordt iedere medewerker van het College bedoeld, met uitzondering van afdelingshoofd en sectorleider.
7 Hiermee wordt iedere medewerker van het college bedoeld.
8 Idem.
9 Idem.
Artikel 7. Slotbepaling
Het Besluit tijdelijk mandaat, volmacht en machtiging OPTA 2005 alsmede het Besluit tijdelijk mandaat, volmacht en machtiging OPTA 2005 -I worden ingetrokken.
Artikel 8. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de tweede dag na dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst.
Artikel 9
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatregister OPTA 2006.
Inhoudsopgave
Artikel 1. Besluiten die voorbehouden blijven aan het college van OPTA
Artikel 2. Mandatering aan de Voorzitter van het college van OPTA
Artikel 3. Mandateringen aan de afdelingshoofden van OPTA
Artikel 4. Ondermandateringen aan medewerkers van de afdelingen van OPTA
Artikel 5. Volmachten
Artikel 6. Machtigingen
Artikel 7. Slotbepaling
Artikel 8. Inwerkingtreding
Artikel 9
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht