Besluit van de Toezichtkamer van de Sociaal-Economische Raad van 8 februari 2013, houdende mandatering) van enkele bevoegdheden van de Toezichtkamer (Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2013)
De Toezichtkamer;
Gelet op de Verordening bestuurlijke taken SER;
Besluit:
Artikel 1
In dit besluit wordt verstaan onder secretaris: de secretaris van de Toezichtkamer.
1.
De secretaris kan namens de Toezichtkamer een besluit nemen:
a. op grond van artikel 10:31 Algemene wet bestuursrecht voor zover het de verdaging van een besluit omtrent goedkeuring betreft;
b. op grond van artikel 120, tweede lid, van de Wet op de bedrijfsorganisatie .
2.
De secretaris kan ondermandaat verlenen.
Artikel 3
Het Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2008 wordt ingetrokken.
Artikel 4
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dag van bekendmaking in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie.
Artikel 5
Dit besluit wordt aangehaald als: Mandaatverleningsbesluit Toezichtkamer 2013.
Deze verordening zal met de toelichting in het Verordeningenblad Bedrijfsorganisatie worden geplaatst.
Den Haag, 8 februari 2013
voorzitter
secretaris
Inhoudsopgave
+ § 1. Begripsbepaling
+ § 2. Mandaatverlening
+ § 3. Slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht