Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2009. U leest nu de tekst die gold op -.

Artikel 71a Mediawet

Uitgebreide informatie
1.
Onverminderd het bepaalde bij of krachtens de Telecommunicatiewet , is het een commerciële omroepinstelling slechts toegestaan een door haar verzorgd programma uit te zenden of te doen uitzenden, indien zij daarvoor toestemming van het Commissariaat voor de Media heeft verkregen. De toestemming is voor ieder programma afzonderlijk vereist. In de toestemming wordt aangegeven of zij betrekking heeft op een programma voor algemene omroep dan wel op een programma voor bijzondere omroep.
2.
Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld omtrent de wijze waarop aanvragen tot het verlenen van toestemming worden ingediend en de termijn waarbinnen beslissingen daarop worden genomen.
3.
Indien toestemming is verleend voor het uitzenden of doen uitzenden van een televisieprogramma, is het de commerciële omroepinstelling tevens toegestaan:
a. een toetsbeeld uit te zenden of te doen uitzenden;
b. een teletekstprogramma uit te zenden of te doen uitzenden, indien dat op dezelfde frequentieruimte of hetzelfde kanaal tegelijkertijd met het in de aanhef bedoelde televisieprogramma of met het toetsbeeld wordt uitgezonden.
4.
De toestemming wordt verleend voor de duur van vijf jaren.
5.
De toestemming is niet overdraagbaar.
Inhoudsopgave
+ Hoofdstuk I. Begripsbepalingen
+ Hoofdstuk II. Het Commissariaat voor de Media
+ Hoofdstuk III. De publieke omroep
- HOOFDSTUK IV. DE COMMERCIËLE OMROEP
+ Hoofdstuk IVA. Evenementen van aanzienlijk belang voor de samenleving
+ Hoofdstuk V. De Wereldomroep
+ Hoofdstuk VI. Het uitzenden van programma’s
+ Hoofdstuk VII. Het Bedrijf
+ Hoofdstuk VIII. Financiering
+ Hoofdstuk IX. Steunmaatregelen voor persorganen
+ Hoofdstuk X. Bestuursrechtelijke handhaving door het commissariaat voor de media
+ Hoofdstuk XI. Overgangs- en slotbepalingen
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Parlement
Documenten bij de totstandkoming van (deze versie van) de wet.

Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht