MG-Circulaire en Regeling Besluit beheer sociale-huursector
Geacht college / Geacht bestuur,
Als gevolg van de wijzigingen van het BBSH zijn corporaties met ingang van het verslagjaar 2001 verplicht de accountant om een mededeling inzake de gegevens in Bijlage IV bij het BBSH te verzoeken. Daarnaast zijn in het BBSH op gebied van de verantwoording met betrekking tot rechtmatigheid van handelingen enkele aanpassingen en aanvullingen doorgevoerd, zoals met name de invoering van het zesde prestatieveld 'Wonen en Zorg'. Een en ander heeft, na overleg met zowel het Centraal Fonds voor de Volkshuisvesting (CFV), als het NIVRA en enkele grote accountantskantoren, geleid tot aanpassing van het accountantsprotocol. Bijgaand gelieve u zowel de ministeriële regeling (MR) tot wijziging van de in artikel 29, derde lid, BBSH bedoelde bijlage, als het accountantsprotocol vergezeld van een korte toelichting aan te treffen. Conform de gemaakte afspraak heeft het CFV reeds medio april de accountantskantoren op de hoogte gesteld van bedoelde wijziging. De accountants konden op die wijze vooruitlopend op de inwerkingtreding van bijgevoegde MR reeds gebruik maken van het aangepaste accountantsprotocol.
Voor nadere informatie over deze circulaire kunt u terecht bij de Directie Stad en Regio van het Directoraat-Generaal Wonen van het ministerie van VROM.
Tel: 070-3393939
Postbus 30941
2500 GX Den Haag
interne postcode (IPC) 210.
Deze MG-circulaire alsmede de bijbehorende ministeriële regeling en de toelichting daarop, zullen in de Staatscourant worden geplaatst.
Hoogachtend,
De van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer ,
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht