Mogelijkheden financiële bijdrage voor kunstprojecten in de zorg
Aanleiding vervolgcirculaire
In vervolg op mijn circulaire van 15 februari 1994 (kenmerk FBP/AFB/EP 9419), waarin ik u informeerde omtrent mijn beleid inzake de mogelijkheden van een financiële bijdrage voor kunst in de gezondheidszorg, deel ik u het volgende mede. Het in die circulaire vermelde beleid zet ik voort, zij het dat ik daarbij een aantal inhoudelijke en procedurele wijzigingen aanbreng. In het kort komen deze wijzigingen op het volgende neer.
Het blijft mogelijk dat een financiële bijdrage wordt toegekend voor kunstprojecten in verband met nieuw- of verbouwprojecten die vergunningplichtig zijn binnen het kader van de WZV . Per verklaring die aan de vergunning voorafgaat, kan in het kader van deze regeling slechts éénmaal een financiële bijdrage worden toegekend. De beslissing voor die bijdrage is afhankelijk van de hoogte van het totaal van de goedgekeurde investeringskosten, opgenomen in één of meer vergunningsbeschikkingen, deeluitmakend van dezelfde verklaring. De financiële bijdrage wordt opgenomen in de brief waarin de vergunning wordt verleend.
In de vorige circulaire had ik aan de goedgekeurde investeringskosten twee ondergrenzen verbonden van f 20 mln. en f 100 mln., waarbij maximumbijdragen konden worden toegekend van respectievelijk f 50.000,- en f 100.000,-. Ik heb thans aan de goedgekeurde investeringskosten ex WZV één ondergrens van f 20 mln. verbonden, met een bijdrage van minimaal f 50.000,- en maximaal f 100.000,-, zijnde 50% van het maximaal toe te kennen bedrag van f 200.000,-.
Thans worden de WZV-vergunningen nog verleend door mij. In het kader van de Wet uitvoeringsorganen zorginstellingen (WUV) zal de vergunningverlening worden overgedragen aan het College bouw ziekenhuisvoorzieningen (CBZ). Toekenning en verrekening van de financiële bijdrage zullen dan door het CBZ worden gedaan.
Tenslotte is de uitvoerende organisatie gewijzigd. De taken van de Mondriaanstichting terzake zijn overgegaan naar de Stichting Kunst en Openbare Ruimte (SKOR).
Hieronder geef ik een toelichting op het huidige beleid, de uitvoerende organisatie, de hoogte van de financiële bijdrage en de te volgen procedure.
Huidige beleid
Het is nog steeds kabinetsbeleid om hoogwaardige kunst in de zorg mogelijk te maken. Daarom wil ik de mogelijkheid van een financiële bijdrage voor kunstprojecten open blijven stellen voor alle instellingen in de intramurale gezondheidszorg, exclusief de academische ziekenhuizen waarvoor een andere regeling geldt. Het gaat daarbij persé niet om een verruiming van middelen voor de aankleding van een gebouw of het verzorgen van workshops e.d. Daarbij is de mogelijkheid van een financiële bijdrage gericht op kunstprojecten van goede kwaliteit.
Uitvoerende organisatie
De taken die de Mondriaanstichting in het kader van de toekenning van financiële bijdragen voor kunst in de gezondheidszorg tot en met 1999 uitvoerde, zijn sindsdien door SKOR overgenomen. Deze taken betreffen het primaat van de toekenning van de bijdrage, de bepaling van de hoogte van het budget, de advisering over de selectie van kunstenaars, de beoordeling van ontwerpen, de keuze van lokatie(s) en in zijn algemeenheid de begeleiding. Uiteraard gebeurt een en ander in goed overleg. Mijn beleid is er nog steeds op gericht om de financiële bijdrage gelijk te stellen aan het subsidiebedrag dat door (thans) SKOR wordt toegekend.
De financiële bijdrage
De maximale hoogte van de financiële bijdrage is afhankelijk van de investeringskosten van het bouwproject. In verband met de overgang op de munteenheid euro zijn de bedragen die per 01-01-2002 gelden tussen haakjes in euro's opgenomen. Daarbij is het bedrag in guldens omgerekend in euro's en bij benadering omgezet in een veelvoud van 1.000 euro's. Alle bouwprojecten vanaf f 20 miljoen (€ 10 miljoen vanaf 01-01-2002) die binnen de criteria vallen, komen in het kader van de WZV in beginsel in aanmerking voor inhoudelijke en financiële ondersteuning van f 50.000,- (€ 22.500 vanaf 01-01-2002) tot een maximumbedrag van f 100.000,- (€ 45.000 vanaf 01-01-2002).
Voor dergelijke bouwprojecten kan de totale financiële bijdrage maximaal f 200.000,- bedragen (€ 90.000 vanaf 01-01-2002): f 100.000,- (€ 45.000 vanaf 01-01-2002) van SKOR en - vervolgens - f 100.000,- (€ 45.000 vanaf 01-01-2002) door middel van verhoging van het investeringsbedrag waarvoor een vergunning ex WZV wordt verleend.
Op basis van de eindafrekening van het kunstproject wordt de definitieve bijdrage vastgesteld. Dit betekent dat bij lagere kosten van het kunstproject het verschil voor 50% in de financiële bijdrage van SKOR en voor 50% in de investeringskosten neerwaarts wordt bijgesteld. U bent verplicht uw eindafrekening, voorzien van een specifieke accountantsverklaring, te sturen naar SKOR. Voor de goede orde merk ik op dat meerkosten boven het maximale toe te kennen bedrag voor uw eigen rekening zijn.
Aangezien het budget van SKOR voor deze regeling beperkt is, kan het voorkomen dat er op enig moment geen middelen meer beschikbaar kunnen worden gesteld, waardoor ook ik geen bijdrage kan toekennen. Aanvragen zullen in volgorde van binnenkomst worden behandeld.
De procedure
De financiële bijdrage wordt toegekend bij de afgifte van de WZV-vergunning.
Ingevolge de Wet van 27 maart 1999 (uitvoeringsorganen volksgezondheid) is onder meer een aantal taken en bevoegdheden van de Minister van VWS overgedragen aan een aantal uitvoeringsorganen. Zo is onder meer bepaald dat de Minister van VWS na afgifte van de verklaring geen goedkeuringsbeslissingen meer neemt ten aanzien van een bouwinitiatief. Deze bevoegdheden zijn, tijdelijk met uitzondering van de vergunningverlening, overgedragen aan het CBZ. Met de overdracht van de vergunningverlening aan het CBZ draag ik de uitvoering van mijn beleid inzake de toekenning van de financiële bijdrage voor kunstprojecten in de gezondheidszorg aan het CBZ over. Deze overdracht vindt in het jaar 2001 plaats, hierover wordt u te zijner tijd geïnformeerd.
Indien een instelling in aanmerking wenst te komen voor een financiële bijdrage voor een kunstproject dient zij een schriftelijk verzoek in bij de Minister (te zijner tijd CBZ) en SKOR. Daarop neemt SKOR contact op met de instelling. In overleg met SKOR en de instelling wordt een begeleidingscommissie samengesteld. Deze commissie bestaat uit maximaal drie personen vanuit de instelling en maximaal twee medewerkers van SKOR. De commissie kan indien noodzakelijk aangevuld worden met de architect van het gebouw. Ten behoeve van de oriëntatie ter plekke, selectie van kunstenaars, introductie van kunstenaars, begeleiding en oplevering, wordt uitgegaan van maximaal zes vergaderingen.
Nadat SKOR heeft besloten een financiële bijdrage toe te kennen, adviseert zij de Minister om, indien de instelling daarom verzoekt, de investeringskosten van het bouwplan van de instelling te verhogen met eenzelfde bedrag als het door SKOR toegekende bedrag. Het CBZ wordt tegelijkertijd geïnformeerd en verwerkt het toegekende bedrag in de af te geven (concept-)vergunningbrief.
Uw verzoek om een financiële bijdrage kunt u sturen naar SKOR, Ruysdaelkade 2, 1072 AG Amsterdam, telefoon 020-6722525 fax 020-3792809, info@skor.nl. Uw verzoek om verhoging van de investeringskosten met eenzelfde bedrag als door SKOR toegekend, richt u aan de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, postbus 20350, 2500 EJ Den Haag (te zijner tijd aan het College bouw ziekenhuisvoorzieningen, postbus 3056, 3502 GB Utrecht).
Voor nadere informatie omtrent (intake)procedures en richtlijnen, alsmede andere ondersteuningsmogelijkheden door SKOR, verwijs ik u naar SKOR.
Voor nadere informatie omtrent deze circulaire, verwijs ik u naar mw. drs. L.D.R. Sampatsing, beleidsmedewerker afdeling Planning en Bouw, directie Zorgverzekeringen van het ministerie VWS, e-mail ld.sampatsing@minvws.
Deze circulaire wordt tevens gepubliceerd in de Nederlandse Staatscourant.
De
Minister
Inhoudsopgave
Aanleiding vervolgcirculaire
Huidige beleid
Uitvoerende organisatie
De financiële bijdrage
De procedure
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht