Nadere regels inzake de wijze waarop het College sanering ziekenhuisvoorzieningen uitvoering geeft aan artikel 7a, eerste lid, van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg (Nadere regels uitvoering negatief vermogen)
Het College sanering ziekenhuisvoorzieningen,
Gelet op artikel 18b, lid 4, Wet ziekenhuisvoorzieningen j o artikel 7a van het Besluit sanering instellingen voor gezondheidszorg;
Besluit:
Artikel 1
In deze Nadere regels uitvoering negatief vermogen wordt verstaan onder:
a. College
het College sanering ziekenhuisvoorzieningen, zoals genoemd in de Wet ziekenhuisvoorzieningen;
b. Centrale post voor het ambulancevervoer
de Centrale post voor het ambulancevervoer, genoemd in de Wet ambulancevervoer;
c. Ambulancedienst
instelling met een vergunning tot het verrichten van ambulancevervoer met ambulanceauto's, zoals genoemd in de Wet ambulancevervoer;
d. Negatief vermogen
het negatief saldo van de Reserve aanvaardbare kosten en het genormaliseerde eigen vermogen tezamen;
e. Reserve aanvaardbare kosten
het cumulatieve verschil tussen het budget op basis van de Wet tarieven gezondheidszorg en de werkelijke kosten;
f. Normaliseren
het aanpassen van de waarderingsgrondslagen zoals deze door de instelling is toegepast naar de waarderingsgrondslagen zoals in de Nadere regels gegevens negatief vermogen voorgeschreven;
g. Sluitingsbalans
de balans per datum beëindiging dienstverlening inzake ambulancehulpverlening.
a. Het genormaliseerde vermogen op 31 december 2000 moet negatief zijn om in aanmerking te komen voor subsidieverlening. Voorwaarde is voorts dat een goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2000 alsmede bij de genormaliseerde vermogensopstelling per 31 december 2000 wordt overgelegd waaruit dit genormaliseerde negatieve vermogen blijkt;
b. Een wijziging van het genormaliseerde negatief vermogen ná 31 december 2000 zal bij de subsidieverlening in aanmerking worden genomen;
c. De hoogte van de subsidievaststelling met betrekking tot het onderdeel negatief vermogen bedraagt maximaal het genormaliseerde negatief vermogen per datum beëindiging dienstverlening inzake ambulancehulpverlening;
d. Indien er per 31 december 2000 geen genormaliseerd negatief vermogen bestaat, maar een genormaliseerd negatief vermogen is ontstaan ná 31 december 2000, dan komt dit ná 31 december 2000 gevormde negatief vermogen niet voor subsidie in aanmerking;
e. Indien door de accountant géén goedkeurende accountantsverklaring bij de jaarrekening 2000 alsmede bij de genormaliseerde vermogensopstelling per 31 december 2000 is afgegeven, dan komt het genormaliseerde negatief vermogen niet voor compensatie in aanmerking.
Artikel 3
Het College zal niet eerder tot subsidievaststelling overgaan dan nadat de definitieve aanvaardbare kosten en de opbrengstresultaten tot en met de sluitingsbalans door het College tarieven gezondheidszorg zijn vastgesteld.
De Nadere regels uitvoering negatief vermogen zijn vastgesteld door het College sanering ziekenhuisvoorzieningen in zijn vergadering van 27 februari 2002 en conform artikel 18b, lid 5, van de Wet ziekenhuisvoorzieningen goedgekeurd door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport d.d. 25 oktober 2002.
De Nadere regels uitvoering negatief vermogen zullen met de toelichting worden gepubliceerd in de Staatscourant.
Inhoudsopgave
Artikel 1
Artikel 2
Artikel 3
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht