Notawisseling houdende een verdrag tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Octrooiorganisatie betreffende privileges en immuniteiten van het personeel van de Europese Octrooiorganisatie en hun gezinsleden
(authentiek: nl)
AFDELING VERDRAGEN
DJZ/VE-1087/05
Den Haag, 28 november 2005
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden biedt de Europese Octrooiorganisatie zijn complimenten aan en heeft de eer, onder verwijzing naar de Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Octrooiorganisatie betreffende het onderdeel van het Europees Octrooibureau in ’s-Gravenhage van 19 oktober 1977 (het Zetelverdrag), naar het Protocol betreffende de voorrechten en immuniteiten van de Europese Octrooiorganisatie van 5 oktober 1973 (het Protocol) en naar het kabinetsbesluit van 22 april 2005 betreffende het Beleidskader werving en opvang van internationale organisaties, het volgende voor te stellen met betrekking tot de voorrechten en immuniteiten van het personeel van het Europees Octrooibureau:
1. Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van dit Verdrag wordt verstaan onder:
a. „de partijen’’, de Europese Octrooiorganisatie en de gastheerstaat;
b. „de Organisatie’’, de Europese Octrooiorganisatie;
c. „de gastheerstaat’’, het Koninkrijk der Nederlanden;
d. „het Verdrag van Wenen’’, het Verdrag van Wenen inzake Diplomatiek Verkeer van 18 april 1961.
a.
Het hoofd van het onderdeel van het Europees Octrooibureau in ’s-Gravenhage, alsmede de gezinsleden die deel uitmaken van zijn huishouding, genieten dezelfde voorrechten en immuniteiten als die welke door de gastheerstaat worden verleend aan de hoofden van diplomatieke vertegenwoordigingen die geaccrediteerd zijn bij de gastheerstaat overeenkomstig het Verdrag van Wenen.
b.
De personeelsleden in de hoogste functies van het Europees Octrooibureau, alsmede de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding, genieten dezelfde voorrechten en immuniteiten als die welke door de gastheerstaat worden verleend aan diplomatieke ambtenaren van de diplomatieke vertegenwoordigingen die in de gastheerstaat zijn gevestigd overeenkomstig het Verdrag van Wenen.
c.
Administratief en technisch personeel van het Europees Octrooibureau, alsmede de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding, genieten dezelfde voorrechten en immuniteiten als die welke door de gastheerstaat worden verleend aan administratief en technisch personeel van de diplomatieke vertegenwoordigingen die in de gastheerstaat zijn gevestigd overeenkomstig het Verdrag van Wenen, met dien verstande dat immuniteit ten aanzien van de rechtsmacht in strafzaken en persoonlijke onschendbaarheid zich niet uitstrekken tot handelingen verricht buiten hun officiële taken.
d.
Bedienend personeel van het Europees Octrooibureau, alsmede de gezinsleden die deel uitmaken van hun huishouding, genieten dezelfde voorrechten en immuniteiten als die welke door de gastheerstaat worden verleend aan bedienend personeel van de diplomatieke vertegenwoordigingen die in de gastheerstaat zijn gevestigd overeenkomstig het Verdrag van Wenen.
3. Vaststelling van de categorieën
De gastheerstaat bepaalt, in samenwerking met de Organisatie, welke categorieën personeel onder welke van de vier groepen, als vervat in het tweede lid van dit Verdrag, vallen.
4. Reikwijdte van het Verdrag
Indien dit voorstel aanvaardbaar is voor de Europese Octrooiorganisatie stelt het ministerie voor dat deze nota en de bevestigende antwoordnota van de Europese Octrooiorganisatie een verdrag zullen vormen tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Europese Octrooiorganisatie. Dit Verdrag, waarvan de Engelse, de Franse, de Duitse en de Nederlandse tekst gelijkelijk authentiek zijn, treedt in werking op 1 januari 2006.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden maakt van deze gelegenheid gebruik om de Europese Octrooiorganisatie opnieuw te verzekeren van zijn zeer bijzondere hoogachting.
Europese Octrooiorganisatie
Postbus 5818
2280 HV Rijswijk
a.
Dit Verdrag is niet van toepassing op personen die onderdaan zijn van de gastheerstaat of er duurzaam verblijvend zijn.
b.
Dit Verdrag doet geen afbreuk aan bestaande regelingen in het Zetelverdrag of andere bilaterale of multilaterale overeenkomsten.
c.
Dit Verdrag is niet van toepassing op aangelegenheden inzake toelating en verblijf.
EUROPESE OCTROOIORGANISATIE
München, 13 december 2005
De Europese Octrooiorganisatie biedt het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden haar complimenten aan en heeft de eer de ontvangst te bevestigen van nota DJZ/VE-1087/05 van het ministerie van 28 november 2005 die luidt als volgt:
[Red: (zoals in Nota Nr. I)]
De Europese Octrooiorganisatie heeft de eer het Ministerie van Buitenlandse Zaken ervan in kennis te stellen dat het voorstel aanvaardbaar is voor de Europese Octrooiorganisatie. De Europese Octrooiorganisatie stemt er dienovereenkomstig mee in dat de nota van het ministerie en dit antwoord tezamen een verdrag zullen vormen tussen de Europese Octrooiorganisatie en het Koninkrijk der Nederlanden, dat in werking zal treden op 1 januari 2006.
De Europese Octrooiorganisatie maakt van deze gelegenheid gebruik om het Ministerie van Buitenlandse Zaken van het Koninkrijk der Nederlanden opnieuw te verzekeren van haar zeer bijzondere hoogachting.
Ministerie van Buitenlandse Zaken
Den Haag
Inhoudsopgave
Nr. I
1. Begripsomschrijvingen
2. Voorrechten en immuniteiten
3. Vaststelling van de categorieën
4. Reikwijdte van het Verdrag
Nr. II
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht