Let op. Deze wet is vervallen op 13 februari 2010. U leest nu de tekst die gold op 12 februari 2010.

Omzetbelasting; busvervoer door buitenlandse ondernemers in Nederland

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting; busvervoer door buitenlandse ondernemers in Nederland De Directeur-Generaal Belastingdienst heeft namens de Staatssecretaris van Financiën het volgende besloten.
Bij een aantal ondernemers blijkt onduidelijkheid te bestaan over de heffing van omzetbelasting ter zake van in Nederland door buitenlandse ondernemers verricht busvervoer. Ik heb daarin aanleiding gevonden het op dit punt bestaande beleid toe te lichten.
De dienst bestaande uit het vervoer van personen wordt ingevolge artikel 6, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) verricht op de plaats waar het vervoer feitelijk plaatsvindt. Dit houdt in dat indien dat vervoer (gedeeltelijk) in Nederland wordt verricht, voor het Nederlandse deel van het traject hier te lande omzetbelasting verschuldigd is.
Uitgangspunt van de Wet is dat de ondernemer die de dienst verricht, de belasting dient te voldoen. In artikel 12, derde lid, van de Wet is evenwel in afwijking daarvan bepaald, dat de belasting wordt voldaan door degene aan wie de prestatie wordt verricht, indien aan de volgende voorwaarden is voldaan:
de presterende ondernemer is niet in Nederland gevestigd en heeft hier te lande geen vaste inrichting van waaruit de dienst wordt verleend en
de afnemer is een ondernemer die hier te lande is gevestigd dan wel een vaste inrichting heeft, of de afnemer is een lichaam in de zin van artikel 2, eerste lid, onderdeel b, van de Algemene wet inzake rijksbelastingen.
De buitenlandse busvervoerder is derhalve slechts zelf de belasting verschuldigd, indien hij de vervoersprestatie verricht aan particulieren of aan afnemers die niet in Nederland gevestigd zijn of hier te lande geen vaste inrichting hebben. Voor de heffing en afdracht van deze belasting is de eenheid Particulieren/Ondernemingen buitenland bevoegd. Toegestaan wordt overigens dat voldoening van de belasting achterwege blijft, mits de buitenlandse busonderneming afziet van aftrek van de aan hem in rekening gebrachte Nederlandse omzetbelasting, en de door hem in Nederland verschuldigde belasting evenredig is aan de aftrekbare voorbelasting.
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht