Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2012.

Artikel 2.4 Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Uitgebreide informatie
2.4. Auto gekocht zonder aftrek van btw
Het is mogelijk dat de ondernemer bij aanschaf van een auto geen btw in aftrek heeft kunnen brengen (bijvoorbeeld omdat de auto is aangeschaft onder de margeregeling). De btw die drukt op het gebruik en onderhoud komt wel voor aftrek in aanmerking voor zover de auto wordt gebruikt voor belaste handelingen. In veel gevallen is geen kilometeradministratie voorhanden waaruit blijkt in welke mate de auto zakelijk en privé is gebruikt.
In deze gevallen wordt de btw op de autokosten in aftrek gebracht op grond van het verwachte gebruik voor belaste handelingen, waarbij het privégebruik geen aftrek oplevert (tenzij artikel 4, eerste lid, van de wet van toepassing is omdat de auto tegen vergoeding ter beschikking wordt gesteld aan een werknemer). Als het verwachte gebruik niet bekend is op het moment van aanschaf, moet worden uitgegaan van een zo nauwkeurig mogelijke schatting aan de hand van objectief vast te stellen feiten en omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ervaringsgegevens. Om een doelmatige en praktische wetstoepassing te bereiken keur ik, voor zover nodig op grond van artikel 63 van de AWR, onder voorwaarden het volgende goed.Goedkeuring
In geval de auto is aangeschaft zonder dat ter zake recht op aftrek heeft bestaan en de auto zowel zakelijk als voor privédoeleinden wordt gebruikt keur ik goed dat de btw die drukt op autokosten in aftrek wordt gebracht alsof de auto niet voor privédoeleinden wordt gebruikt.Voorwaarde
Hieraan verbind ik de voorwaarde dat de ondernemer in de aangifte over het laatste belastingtijdvak van een jaar een btw-bedrag voldoet dat gelijk is aan 1,5% van de catalogusprijs (incl. btw en bpm) 3 .
Toepassing van deze goedkeuring betekent niet dat ondernemers integraal recht op aftrek hebben van de btw op kosten van auto’s die zowel voor privédoeleinden worden gebruikt als voor niet belaste handelingen (zoals gedeeltelijk vrijgestelde ondernemers). De btw die toerekenbaar is aan niet belaste handelingen komt immers niet voor aftrek in aanmerking ingevolge artikel 15, eerste lid, van de wet. Het niet volledig in aftrek kunnen brengen van de btw heeft wel tot gevolg dat het forfait van 1,5% daarmee procentueel evenredig wordt verlaagd.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Heffing in verband met privégebruik auto
2.1. Definitie woon-werkverkeer
2.2.1.1. Toepassing forfait
2.2.1.2. Kilometeradministratie en woon-werkverkeer
2.2.2. Forfait en normale waarde
2.2.3. Aftrekbeperking naar rato van gebruik.
2.3. Regeling voor auto(verhuur)bedrijven
2.4. Auto gekocht zonder aftrek van btw
3. Correcties op het recht op aftrek van btw
3.1. Algemeen
3.2. Verbindendheid BUA
3.3. Aftrekcorrectie voor privégebruik auto (situatie tot 1 juli 2011)
3.4. Parkeergelegenheid
3.5. Bua en de verstrekking van fietsen
3.6. Loon in natura; gratis kerstpakketten
4. Ingetrokken regelingen
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht