Let op. Deze wet is vervallen op 20 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 19 juli 2012.

Artikel 5 Omzetbelasting, heffing privégebruik auto en toepassing BUA

Uitgebreide informatie
5. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit. In afwijking hiervan treedt § 2.4 met terugwerkende kracht in werking op 1 juli 2011.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 20 december 2011
De 1
Bedoeld wordt de ondernemer die de auto ter beschikking stelt aan de werknemer dan wel de ondernemer die de bedrijfsauto tot zijn beschikking heeft. 2
Zie in dit verband ook HvJ, 16 oktober 1997,C-258-95 (Fillibeck). 3
Het percentage van 1,5% is het percentage van 2,7% verminderd met de afschrijving. 4
Dit standpunt is ook ingenomen in het beroepschrift in cassatie tegen de uitspraken van het Gerechtshof Amsterdam van 16 september 2010, nr. 07/00782a en 07/00783a [rolnr. 10/04656]). 5
Overweging 3.5.2 van Hoge Raad 14 november 2008, nr. 43.185, LJN BG4322, staat niet in de weg aan de rechtsgeldigheid van deze verstrekkingen. 6
Rapport ‘Zicht op de zakenautorijder’, Goudappel Coffeng BV, 2007 en Rapport ‘Zicht op zakelijke (auto)mobiliteit, Ecorys 2011. 7
Voor alle duidelijkheid wordt opgemerkt dat de aanschafprijs mede tot de autokosten worden mede gerekend. 8
Zonder deze voorwaarde is voorstelbaar dat de aanschaf-btw voor een te gering deel wordt meegewogen in de correctie. 9
HvJ, 11 december 2008, nr. C 371/07.
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Heffing in verband met privégebruik auto
2.1. Definitie woon-werkverkeer
2.2.1.1. Toepassing forfait
2.2.1.2. Kilometeradministratie en woon-werkverkeer
2.2.2. Forfait en normale waarde
2.2.3. Aftrekbeperking naar rato van gebruik.
2.3. Regeling voor auto(verhuur)bedrijven
2.4. Auto gekocht zonder aftrek van btw
3. Correcties op het recht op aftrek van btw
3.1. Algemeen
3.2. Verbindendheid BUA
3.3. Aftrekcorrectie voor privégebruik auto (situatie tot 1 juli 2011)
3.4. Parkeergelegenheid
3.5. Bua en de verstrekking van fietsen
3.6. Loon in natura; gratis kerstpakketten
4. Ingetrokken regelingen
5. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht