Let op. Deze wet is vervallen op 2 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 1 september 2006.

Omzetbelasting; reikwijdte onderwijsvrijstelling; project voor herintreders op arbeidsmarkt

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting; reikwijdte onderwijsvrijstelling; project voor herintreders op arbeidsmarkt
Aan mij is de vraag voorgelegd of de BTW-vrijstelling voor het verstrekken van onderwijs van toepassing is op een project voor herintreders op de arbeidsmarkt. De vraag en het antwoord zijn hierna opgenomen.
Vraag
Ondernemer A (hierna: A) is met een ondernemer B (hierna: B) overeengekomen om gezamenlijk een project uit te voeren, dat ten doel heeft agrarische vrouwen die zich oriënteren op een baan buitenshuis te helpen bij het kiezen van de juiste baan. Met ‘juiste baan’ wordt gedoeld op een baan, die aansluit op de kennis, kwaliteit en ervaring van de betrokkene.
A is met B overeengekomen om in het kader van de uitvoering van het project de volgende werkzaamheden te verrichten:
1. werving en selectie van deelnemers;
2. uitvoering trainingsdagen;
In groepen van maximaal 10 personen worden over een periode van 4 maanden 8 trainingsdagen aangeboden. Het accent van de training ligt op het persoonlijk bewustwordingsproces bij de deelnemers, waardoor zij (meer) zicht krijgen op hun persoonlijke wensen en kwaliteiten, hun beroepskeuzemogelijkheden en de vervolgstappen die zij moeten zetten om hun doel te bereiken.
De groep functioneert in hoge mate zelfsturend; de trainer treedt vooral op als procesbegeleider.
3. nazorg en afronding.
De onder 1 tot en met 3 genoemde activiteiten vormen afzonderlijk tussen A en B overeengekomen prestaties, die tegen een afzonderlijke vergoeding worden verricht.
Vraag
Kunnen de in het kader van de uitvoering van het project door A jegens B verrichte werkzaamheden worden aangemerkt als onderwijs?
Antwoord
Nee. De in het kader van het project door A verrichte werkzaamheden zijn niet te kwalificeren als het verstrekken van onderwijs, maar als het geven van begeleiding aan herintreders die zich oriënteren op de mogelijkheden voor een nieuw te kiezen beroep of werkterrein.
Toelichting
Op grond van artikel 11, eerste lid, onderdeel o, van de Wet op de omzetbelasting 1968 is het verstrekken van bepaalde categorieën onderwijs vrijgesteld van de heffing van omzetbelasting. Of sprake is van onderwijs, moet volgens het arrest van de Hoge Raad van 21 december 1988, nr. 25 064, BNB 1989/45 worden vastgesteld aan de hand van het spraakgebruik. In Van Dale ‘Groot Woordenboek der Nederlandse Taal’ wordt onderwijs omschreven als: ‘het systematisch, volgens aangenomen beginselen, georganiseerd overbrengen van elementaire en uitgebreide kennis en kunde door daartoe aangestelde, bevoegde leerkrachten aan afzonderlijke of daartoe bijeen zijnde (jonge) personen’. Uit deze omschrijving valt af te leiden, dat het essentiële element van onderwijs bestaat uit het overdragen van kennis en/of het bijbrengen van bepaalde vaardigheden.
Beoordeeld tegen deze achtergrond vormen de onder 1 en 3 genoemde prestaties zonder meer geen onderwijs.
Met betrekking tot de onder 2 beschreven prestatie (uitvoering trainingsdagen) geldt, dat het accent daarbij ligt op het tot stand brengen van een persoonlijk bewustwordingsproces bij de deelnemers. Dit proces leidt vervolgens tot (meer) duidelijkheid over een nieuw te kiezen beroep of werkterrein. Hoewel het niet uitgesloten is dat tijdens de trainingsdagen sprake is van enige kennisoverdracht (o.a. voorlichting over beroepen en de mogelijkheden op de arbeidsmarkt), overheerst het aspect van persoonlijke bewustwording zodanig, dat de trainingsdagen niet als een vrijgestelde onderwijsprestatie zijn te kwalificeren.
Inhoudsopgave
Vraag
Vraag
Antwoord
Toelichting
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht