Let op. Deze wet is vervallen op 2 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 1 september 2006.

Omzetbelasting, remedial teaching

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting, remedial teaching
1. Inleiding
Aan mij is een vraag voorgelegd over de heffing van omzetbelasting ten aanzien van remedial teaching. Deze vraag is ingegeven door het feit dat remedial teachers zowel zelfstandig als in loondienst (bij scholen, schoolbegeleidingsdiensten of samenwerkingsverbanden van scholen) werkzaam zijn. Wanneer de vorenbedoelde instellingen zorg dragen voor de remedial teaching lopen de prestaties mee met de voor die instellingen eventueel van toepassing zijnde vrijstelling (artikel 11, eerste lid, onderdelen f, o of u van de Wet op de omzetbelasting 1968). Bij de op zelfstandige basis werkende remedial teachers is de vraag gerezen in hoeverre hun prestaties kunnen delen in vorenbedoelde vrijstellingen.
2. Remedial teaching
Remedial teaching heeft in hoofdzaak ten doel het behandelen van leerachterstanden en leerproblemen (bijvoorbeeld als gevolg van dyslexie, ADHD en motorische stoornissen) en daarmee samenhangende emotionele en gedragsproblemen die optreden bij leerlingen in het basis- en voortgezet onderwijs. De diagnosticering van een leerstoornis bij leerlingen geschiedt via speciale testen die alleen door daartoe bevoegde personen ((ontwikkelings-)psychologen, orthopedagogen met specifieke aantekening) mogen worden afgenomen.
Wanneer de diagnose is gesteld staat de remedial teacher een scala aan werkvormen ter beschikking om de leerstoornis aan te pakken. Welke werkvorm wordt toegepast is afhankelijk van de individuele leerling; meer specifiek wordt de leerling een passende nieuwe strategie aangeleerd om met de aangeboden lesstof om te gaan. Door het aanleren van een bij de leerling passende strategie kunnen achterstanden bij het volgen van de aangeboden leerstof zoveel mogelijk worden voorkomen. Bij het aanleren van de vaardigheden wordt, wanneer het leerlingen betreft uit het basis- en voortgezet onderwijs, door de remedial teacher zoveel mogelijk aangesloten op de leerstof. In dit kader werken remedial teachers nauw samen met klassen- en vakdocenten van de betrokken leerling.
Op grond van het vorenstaande kan ik mij ermee verenigen dat remedial teaching, voor zover verleend in directe samenhang met het basis- en voortgezet onderwijs, niet aan de heffing van omzetbelasting wordt onderworpen. Aan deze goedkeuring verbind ik de voorwaarde dat door ondernemers die remedial teaching in bovengenoemde zin verstrekken wordt afgezien van het recht op aftrek van voorbelasting. De herrekenings- en herzieningbepalingen van artikel 15, vierde en zesde lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968 juncto de artikelen 11 tot en met 14 van de Uitvoeringsbeschikking omzetbelasting 1968 zijn in casu van overeenkomstige toepassing.
Wellicht ten overvloede merk ik op dat het voorgaande impliceert dat het verlenen van remedial teaching in andere dan de hiervoor bedoelde gevallen is onderworpen aan de heffing van omzetbelasting naar het algemene tarief vanwege het ontbreken van een directe relatie met het onderwijs.
3. Toepassing van dit besluit
Dit besluit treedt in werking met ingang van heden.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Remedial teaching
3. Toepassing van dit besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht