Let op. Deze wet is vervallen op 18 juli 2012. U leest nu de tekst die gold op 17 juli 2012.

Omzetbelasting, toepassing verlaagd tarief; podiumkunsten en kunstvoorwerpen

Uitgebreide informatie
Omzetbelasting, toepassing verlaagd tarief; podiumkunsten en kunstvoorwerpen
Belastingdienst/Landelijk Kantoor Belastingregio’s, Brieven en beleidsbesluiten
Dit besluit bevat een goedkeuring om met ingang van 1 juli 2012 het verlaagde btw-tarief toe te passen voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen. Ook wordt goedgekeurd dat het verlaagde tarief wordt toegepast op vergoedingen voor podiumkunsten die vanaf de datum van inwerkingtreding van dit besluit worden ontvangen, mits de desbetreffende podiumkunsten plaatsvinden ná 30 juni 2012.1. Aanleiding
In het Begrotingsakkoord 2013 is besloten om per 1 juli 2012 de podiumkunsten en kunstvoorwerpen onder het verlaagde btw-tarief te laten vallen. Deze wijzigingen zullen opgenomen worden in een wetsvoorstel dat nog aan de Tweede Kamer moet worden aangeboden.
Onder podiumkunsten dient in dit verband te worden verstaan:
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
muziekuitvoeringen en toneeluitvoeringen, daaronder begrepen opera's, operettes, dansen, pantomimes, revues, musicals en cabarets, alsmede lezingen, met dien verstande dat peepshows en andere optredens die primair zijn gericht op erotisch vermaak niet daaronder worden begrepen; en
het optreden door uitvoerende kunstenaars;
(hierna: podiumkunsten).
Onder kunstvoorwerpen dient in dit verband te worden verstaan:
kunstvoorwerpen, voorwerpen voor verzamelingen en antiquiteiten, voor zover deze worden ingevoerd;
kunstvoorwerpen voor zover deze worden geleverd door:
Na inwerkingtreding van de wet werken deze maatregelen terug tot en met 1 juli 2012.2. Goedkeuring
Ik keur goed dat vooruitlopend op deze wetswijziging het verlaagde tarief al met ingang van 1 juli 2012 wordt toegepast voor podiumkunsten en kunstvoorwerpen.
Voor hetgeen overigens onder podiumkunsten en kunstvoorwerpen wordt verstaan kan, totdat het besluit 1 wordt geactualiseerd, worden uitgegaan van hetgeen hierover is vermeld in de toelichting op de posten a 29, b 14, onderdeel d, en b 17, van Tabel I behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968 , zoals deze golden op 31 december 2010.3. Vooruitbetalingen podiumkunsten
Om te voorkomen dat belanghebbenden de aankoop van kaarten voor podiumkunsten die op of na 1 juli 2012 plaatsvinden uitstellen tot na 30 juni 2012 keur ik het volgende goed.Goedkeuring
Ik keur goed dat het verlaagde tarief mag worden toegepast op vergoedingen voor podiumkunsten die ontvangen worden vanaf de datum waarop dit besluit in werking treedt voor podiumkunsten die op of na 1 juli 2012 zullen plaatsvinden.4. Ingetrokken regeling
Bij de inwerkingtreding van dit besluit wordt het volgende besluit ingetrokken. Btw-tarief op podiumkunsten
Nummer Datum Verkorte titel Reden intrekking; vindplaats in nieuw besluit
DV2010-537M 21-12-2010 Achterhaald.
5. Inwerkingtreding en vervaldatum
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met de dagtekening van dit besluit.
Dit besluit geldt totdat het voornoemde wetsvoorstel tot wet is verheven.
1°. de maker of diens rechtverkrijgende onder algemene titel; of
2°. een ondernemer, andere dan een wederverkoper, die ingevolge artikel 15, eerste lid, van de Wet op de omzetbelasting 1968, de belasting ter zake van zijn verkrijging volledig in aftrek brengt;
(hierna: kunstvoorwerpen).
Dit besluit wordt in de Staatscourant gepubliceerd.
Den Haag, 25-05-2012
De 1
Besluit van 27 oktober 2011, nr. BLKB 2011/26M, Staatscourant 2 november 2011, nr. 19798.
Staatssecretaris
Inhoudsopgave
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht