Omzetbelasting, verlaagde tarief; toepassing post a 30 van Tabel I, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968, op de uitgifte van lesmateriaal ten behoeve van onderwijsinstellingen
Leveringen van schoolboeken en andere leermiddelen aan (leerlingen in) onderwijsinstellingen Uitgevers van schoolboeken en ander lesmateriaal voor het basis en hoger onderwijs bieden hun producten aan in de vorm van een leerpakket (leermethode) aan onderwijsinstellingen of rechtstreeks aan de leerlingen van die instellingen (het laatste komt voor in het hoger onderwijs). De leerpakketten bevatten dikwijls een leerboek, een werkboek of werkschrift, een docentenboek en een of meer Cd-rom’s, maar ook andere artikelen, zoals een kopieerboek, wandplaten, bewaarmappen, ringbanden, e.d.
Toepassing van het verlaagde tarief
Op grond van post a 30 van Tabel I, behorende bij de Wet op de omzetbelasting 1968, is het verlaagde tarief van toepassing op de levering van boeken. In zijn arrest van 19 april 1995, nr. 30 457 (BNB 1995/183) heeft de Hoge Raad criteria gegeven voor het aanmerken van een geschrift als een boek. Voor de beantwoording van de vraag of een geschrift als een boek moet worden aangemerkt, dient op verschillende kenmerken daarvan acht te worden geslagen, zoals de omvang en de inhoud, de wijze waarop de bladen tot een geheel zijn verbonden en de mate waarin ook overigens de uiterlijke verschijningsvorm overeenkomt met de gebruikelijke vorm waarin boeken verschijnen. Daarbij dienen de kenmerken in hun onderlinge samenhang te worden bezien, zodat niet kan worden gezegd dat aan één van deze kenmerken doorslaggevende betekenis toekomt. Leer- of leesboeken voor gebruik op school delen in het verlaagde tarief. Docentenboeken, die bestaan uit handleidingen met aanwijzingen voor het juiste gebruik van leerboeken, oplossingen van opgaven in werkboeken, etc. vallen eveneens onder het verlaagde tarief.Werkboeken en werkschriften
Werkboeken, die de uiterlijke verschijningsvorm hebben van een boek, die leerstof en/of leeropdrachten bevatten, waarbij alleen op de desbetreffende pagina of de naastgelegen pagina ruimte is opengelaten voor het maken van aantekeningen en/of uitwerken van opdrachten kunnen worden aangemerkt als boeken. Werkschriften, die niet de uiterlijke verschijningsvorm hebben van een boek, voorzien van een omslag, als geheel aaneengehecht (doorgaans geniet), die leerstof en/of leeropdrachten bevatten, waarbij op de desbetreffende pagina of de naastgelegen pagina ruimte is opengelaten voor het maken van aantekeningen en/of uitwerken van leeropdrachten, kunnen eveneens delen in het verlaagde tarief, indien deze werkschriften ten minste bestaan uit 32 pagina’s.
Werkschriften die geen of op slechts een beperkt aantal bladzijden leerstof en/of leeropdrachten bevatten, kunnen niet delen in het verlaagde tarief.Cd-rom’s
De uitgifte van een Cd-rom is niet aan te merken als de levering van een boek in de zin van voormelde tabelpost. De levering van de Cd-rom valt onder het algemene tarief. Bij de uitgifte van boekwerken worden regelmatig Cd-rom’s toegevoegd, als aanvulling op of ter verduidelijking van het lesmateriaal (waaronder videofragmenten e.d.), als oefenmateriaal, of als naslagwerk. De levering van de bijgevoegde Cd-rom valt niet onder het verlaagde tarief.
Indien de levering van een boek met Cd-rom tegen één prijs wordt aangeboden dient de vergoeding gesplitst te worden op basis van de gangbare prijzen die de uitgever voor elk van de artikelen vraagt. In het geval het boek en de Cd-rom niet afzonderlijk worden aangeboden, dient de vergoeding te worden gesplitst op basis van de gemaakte kosten en de aan elk artikel toe te rekenen winstopslag. Bij het toerekenen van de winstopslag wordt de verhouding van de gemaakte kosten als maatstaf gehanteerd.Kopieerboeken
Kopieerboeken zijn losbladige uitgaven met lesmateriaal, welke de docent kan kopiëren. De kopieën worden gebruikt in de lessen. Deze bladen worden door de docent opgeborgen in een ringband. Kopieerboeken kunnen delen in het verlaagde tarief als ze naar samenstelling en aard van de inhoud (op te bergen in een ringband) als boeken in de zin van deze tabelpost zijn te beschouwen. Levert de uitgever samen met het kopieerboek ook een ringband dan geldt het volgende. De ringband die speciaal ontworpen is voor het kopieerboek kan delen in het verlaagde tarief. Een ringband voor algemeen gebruik valt onder het algemene tarief, ook als het aan de voorzijde en de rug wordt voorzien van insteekbladen die aangeven op welk kopieerboek het betrekking heeft.Overig materiaal uit het leerpakket
Overig materiaal uit het leerpakket, zoals wandplaten en bewaarmappen dat de uitgevers ten behoeve van het onderwijs uitgeven, kan niet delen in het verlaagde tarief.
Met het vorenstaande dient vanaf heden rekening te worden gehouden, mede ten aanzien van gevallen waarin de heffing van belasting nog niet onherroepelijk vaststaat. Het bepaalde over losbladige uitgaven (werkschriften) in de tweede alinea van paragraaf 3 behorende bij post a 30 van het Voorschrift tabel I wordt hierbij ingetrokken.
Tevens wordt ingetrokken paragraaf 6 van het Besluit van 5 november 2001, nr. CPP2001/2160M, over toegiftartikelen, mede gelet op de ontwikkelingen in de jurisprudentie, in het bijzonder het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen van 25 februari 1999, nr. C-349/96 (Card Protection Plan ltd, BNB 1999/224). Met deze intrekking dient eerst vanaf heden rekening te worden gehouden.
Inhoudsopgave
Toepassing van het verlaagde tarief
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht