Let op. Deze wet is vervallen op 1 januari 2010. U leest nu de tekst die gold op -.

Ondermandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling

Uitgebreide informatie
Ondermandaatverlening internationale inlichtingenuitwisseling
De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.
In dit besluit wordt het besluit van 28 februari 2006 , nr. CPP2005/3242M, aangepast. De kring van ondergemandateerden voor het nemen van besluiten over internationale inlichtingenuitwisseling waartegen bezwaar en beroep mogelijk is, wordt gewijzigd en verruimd.
A. Besluiten inzake inlichtingenverstrekking aan niet EU-lidstaten met betrekking tot belastingen en heffingen (andere dan accijns en daarmee vergelijkbare heffingen) waarop de WIB van toepassing is
De voorzitter van het managementteam van Belastingdienst/Oost.
B. Besluiten inzake inlichtingenverstrekking aan EU-lidstaten met betrekking tot belastingen en heffingen (andere dan accijns en daarmee vergelijkbare heffingen) waarop de WIB van toepassing is
Vanaf 1 september 2009 tot 1 januari 2010: De voorzitter van het managementteam van Belastingdienst/Oost.
Vanaf 1 januari 2010: De voorzitters van de managementteams van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, van de Uitvoeringsregeling Belastingdienst 2003 vermelde organisatieonderdelen.
C. Besluiten inzake inlichtingenverstrekking met betrekking tot accijnzen en daarmee vergelijkbare heffingen waarop de WIB van toepassing is
De voorzitter van het managementteam van Belastingdienst/Douane Rotterdam.
Algemeen
Met dit besluit is aangesloten bij het mandateringsbesluit nr. CPP2005/03241M van 28 februari 2006 houdende mandaatverlening en machtiging door de staatssecretaris aan de directeur-generaal Belastingdienst ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen .
Verlegging van werkzaamheden inlichtingenverstrekking
In dit ondermandaatsbesluit is een wijziging in de mandatering van bevoegdheden voor het nemen van besluiten tot verstrekking van inlichtingen aan het buitenland geregeld. Met ingang van 1 september 2009 is het nemen van besluiten met betrekking tot de inlichtingenverstrekking over de belastingen en heffingen waarop de WIB van toepassing is (met uitzondering van accijns en daarmee vergelijkbare heffingen) verlegd van de Belastingdienst/FIOD-ECD naar Belastingdienst/Oost.
De situatie inzake het nemen van besluiten met betrekking tot de inlichtingenverstrekking over de accijnzen en daarmee vergelijkbare heffingen waarop de WIB van toepassing is verandert niet. Deze bevoegdheid blijft gedelegeerd aan Belastingdienst/Douane Rotterdam.
In dit besluit wordt voorts geanticipeerd op verlegging van werkzaamheden met betrekking tot de inlichtingenverstrekking aan EU-lidstaten over de onder de WIB vallende belastingen en heffingen van Belastingdienst/Oost (als centrale bevoegde autoriteit) naar de voorzitters van de managementteams van 13 Belastingdienstregio’s (waaronder ook Belastingdienst/Oost). De bevoegdheid tot het nemen WIB-besluiten over de verstrekking van inlichtingen aan EU-lidstaten wordt hiermee geregionaliseerd.
Met ingang van 1 januari 2010 zijn de voorzitters van de managementteams van Belastingdienst/Douane Rotterdam, Belastingdienst/Noord, Belastingdienst/Oost, Belastingdienst/Randmeren, Belastingdienst/Rivierenland, Belastingdienst/Utrecht-Gooi, Belastingdienst/Amsterdam, Belastingdienst/Holland Noord, Belastingdienst/Haaglanden, Belastingdienst/Holland Midden, Belastingdienst/Rijnmond, Belastingdienst/Zuidwest, Belastingdienst/Oost-Brabant, Belastingdienst/Limburg en de door hen aangewezen medewerkers gemandateerd tot het nemen van besluiten met betrekking tot de verstrekking van inlichtingen aan het buitenland op grond van artikel 5 WIB (verstrekking van inlichtingen op verzoek van het buitenland) en artikel 7 WIB (spontane verstrekking van inlichtingen aan het buitenland). Van deze besluiten worden kennisgevingen gezonden aan degene van wie de inlichtingen afkomstig zijn en die in Nederland woont of is gevestigd. De voorzitters en de door hen aangewezen medewerkers behandelen ook de bezwaar- en beroepschriften die daaruit kunnen voortvloeien.
De voorzitters en de door hen aangewezen medewerkers van de Belastingdienst kunnen van deze bevoegdheden slechts gebruik maken indien en voorzover dit past binnen het kader van de hen toegewezen taken.
3. Ingetrokken besluit
Het besluit van 28 februari 2006 , nr. CPP2005/03242M, wordt per 1 september 2009 ingetrokken. Tevens worden per 1 september 2009 ingetrokken de besluiten van 6 april 2006 , CPP2006/546M en van 20 juni 2006 , CPP2006/1320M. Deze besluiten worden vanwege hun instructieve en informatieve karakter omgezet in een handleiding voor de Belastingdienst.
4. Inwerkingtreding
Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 september 2009.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 17 augustus 2009
De
staatssecretaris
Inhoudsopgave
1. Ondermandaatverlening ter uitvoering van de Wet op de internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen
2. Toelichting
Algemeen
Verlegging van werkzaamheden inlichtingenverstrekking
3. Ingetrokken besluit
4. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht