Let op. Deze wet is vervallen op 9 september 2006. U leest nu de tekst die gold op 8 september 2006.

Ondernemerschap; zelfstandigheid; nevenwerkzaamheden

Uitgebreide informatie
Ondernemerschap; zelfstandigheid; nevenwerkzaamheden
Vraag
Een architect is op persoonlijke titel als lid-deskundige benoemd in een welstandscommissie. De activiteiten van welstandscommissie hebben een wettelijke basis. De vergoedingen voor de leden-deskundigen zijn gebaseerd op publiekrechtelijke regelingen. Zij zijn in beginsel verplicht de in een rooster vastgestelde zittingsdagen bij te wonen. Bij vakantie of ziekte regelen zij zelf geen vervanging.
Is de door een architect terzake ontvangen vergoeding aan de heffing van omzetbelasting onderworpen?
Antwoord
Het zijn van lid-deskundige van een welstandscommissie is voor een architect geen fulltime bezigheid. Architecten die zitting hebben in een welstandscommissie zijn daarnaast vaak nog als architect werkzaam in een eigen bedrijf (eenmanszaak, maatschap, enzovoorts) of in loondienst (al dan niet van een eigen besloten vennootschap). In het onderhavige geval blijkt echter dat een architect in alle gevallen op persoonlijke titel wordt benoemd als lid-deskundige. Volgens het reglement van de welstandcommissie kunnen namelijk, behoudens bijzondere gevallen, alleen tot lid-deskundige worden benoemd ‘(…) degenen, die als praktiserend ontwerper, op grond van hun opleiding en/of ervaring deskundig geacht worden op het terrein (…)’. Dit duidt op het benoemen van een natuurlijk persoon vanwege zijn eigen specifieke deskundigheid. Een lid-deskundige wordt evenwel niet alleen benoemd omdat hij een bekwaam architect is, maar bovenal vanwege bepaalde persoonlijke kwaliteiten die niet gerelateerd kunnen worden aan een vak of beroep. Het zijn juist deze persoonlijke kwaliteiten die in hoge mate bepalend zijn voor de benoeming. Er is dan ook geen sprake van een onlosmakelijk verband tussen de werkzaamheden die worden verricht als architect en die als lid-deskundige. Laatstbedoelde activiteiten dienen voor de toepassing van de Wet op de omzetbelasting 1968 (hierna: de Wet) op zichzelf beschouwd te worden.
De activiteiten verricht door de leden-deskundigen worden niet verricht als ondernemer in de zin van de Wet. Daarvoor functioneren zij onvoldoende zelfstandig. Bij de beoordeling van de zelfstandigheid speelt het maatschappelijke karakter van de relatie tussen de architect en de welstandscommissie een rol. Op grond van de feiten moet worden aangenomen dat de architect geen of nauwelijks invloed heeft op de wijze waarop de werkzaamheden worden verricht. Zijn positie is vergelijkbaar met die van een werknemer.
Over de vergoedingen voor het zitting nemen in de welstandscommissie is derhalve onder de gegeven omstandigheden geen omzetbelasting verschuldigd.
Inhoudsopgave
Vraag
Antwoord
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht