Onderwijs deelname leerlingen/studenten met Belgische nationaliteit
1. Inleiding
Het grenslandenbeleid vraagt inzicht in de grensoverschrijdende leerlingen- en studentenstromen. Daarom is tussen Nederland en Vlaanderen afgesproken elke twee jaar het aantal Belgische studenten te tellen. Daar dergelijke informatie in de reguliere informatiestromen niet voorhanden is, zal Cfi de diverse instellingen benaderen voor de Grenslandtelling met België. Het gaat daarbij om:
Een selectie van scholen en instellingen voor primair onderwijs (PO);
Een selectie van scholen en instellingen voor voortgezet onderwijs (VO);
alle instellingen voor hoger beroepsonderwijs en wetenschappelijk onderwijs (HBO/WO);
Open Universiteit
Het doel van de Grenslandtelling is het in kaart brengen van het aantal leerlingen/deelnemers/studenten met de Belgische nationaliteit, waarbij de vraag gesteld wordt in welk land (België of Nederland) zij woonachtig waren op het moment van eerste inschrijving. Het gaat daarbij om de regulier bekostigde leerlingen.
Ter ondersteuning van afspraken met Vlaanderen inzake het grenslandenbeleid is het van belang inzicht te verkrijgen in de deelname aan het Nederlandse onderwijs en reisgedrag van leerlingen/deelnemers/studenten uit België. Hiertoe wordt er aan de geselecteerde onderwijsinstellingen een telformulier gezonden met het verzoek om de opgave te verstrekken.
In Vlaanderen vindt een gelijksoortige inventarisatie plaats met betrekking tot deelname en reisgedrag van leerlingen/studenten met de Nederlandse nationaliteit.
2. Registratie onderwijsdeelname door leerlingen/studenten uit het grensland
Door middel van een informatieformulier worden de geselecteerde onderwijsinstellingen verzocht het aantal op 1 oktober 2002 aan de school ingeschreven leerlingen/studenten met de Belgische nationaliteit op te geven. Met betrekking tot het reisgedrag kan op dit formulier informatie worden verschaft over het land, waar de betreffende leerlingen/studenten woonachtig waren op het moment van de inschrijving. Anders dan bij de Grenslandtelling van 2001, zal voor HBO en WO geen nadere onderverdeling meer opgevraagd worden in het kader van samenwerkingsverbanden.
3. Procedure ten aanzien van de registratie
De geselecteerde onderwijsinstellingen ontvangen in mei 2003 het gele formulier met nummer CFI-53330. Op dit formulier kunnen zij de gegevens, als genoemd onder 2. vermelden. Verzocht wordt dit gele formulier binnen 3 weken terug te sturen naar:
Centrale Financiën Instellingen
Agentschap van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen
CFI/GEG/GGV
Postbus 606
2700 ML Zoetermeer
De gegevens op de gele telformulieren worden door Cfi verwerkt en gecontroleerd. Uitsluitend in het geval dat er fouten worden geconstateerd, worden de gegevens aan de instelling teruggemeld op een groen terugmeldingsformulier, waarbij wordt aangegeven welke fouten zijn geconstateerd. In dit geval wordt de instelling verzocht de gegevens op dit formulier zo spoedig mogelijk aan te passen. Ter afronding van de telling wordt aan de instellingen een (blauw) overzichtsformulier met de geregistreerde gegevens gezonden. Dit formulier is voor de instellingsadministratie bestemd. Tevens zal het landelijke beeld hiervan worden gepubliceerd via Uitleg.
4. Rapport over de vorige telling
Het rapport van de grenslandtelling die in 2001 plaatsvond kan geraadpleegd worden via het OCenW-plein, via het adres: http://www.minocw.nl/onderwijs/grenslandtelling/grenslandtelling2002.pdf.
De
hoofddirecteur
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Registratie onderwijsdeelname door leerlingen/studenten uit het grensland
3. Procedure ten aanzien van de registratie
4. Rapport over de vorige telling
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht