Opleiding coördinator taal
Inleiding
In het opleidingsjaar 2001-2002 wordt voor het eerst de post-hbo opleiding ’Coördinator Taal’ uitgevoerd. Voorafgaand daaraan vindt vanaf april 2001 de intake plaats, evenals twee voorbereidingsbijeenkomsten in demaanden mei en juni. Het ministerie van OCenW stelt faciliteiten beschikbaar voor 200 cursisten per jaar.
Algemeen
De coördinator taal kan een centrale rol spelen op de basisschool bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs. De coördinator taal voert in overleg met management en leerkrachten van de school en in overleg met de inspectie stapsgewijs de verbeteringen in die ertoe leiden dat:
het taalonderwijs (meer) interactief en adaptief wordt;
de mondelinge en schriftelijke productieve taalontwikkeling van leerlingen verbetert;
de resultaten op het gebied van taal op de basisschool vooruitgaan.
Naast het individuele leertraject van deelnemers is de opleiding direct van belang voor de processen in de school-praktijk van de deelnemer. Het management en het team van de school worden nadrukkelijk betrokken bij de opleiding. De directeur is enkele keren aanwezig bij de opleiding. In de school dient ruimte te zijn om activiteiten vanuit de opleiding uit te voeren.
Doel
De opleiding beoogt leraren op te leiden tot coördinator taal. De coördinator taal vervult op school een rol als initiator van processen waarbij hij zijn collega’s enthousiasmeert en een bijdrage levert aan het taalbeleid van de school. Als coördinator zal hij zijn collega’s moeten kunnen coachen in het omgaan met de leer- en toetsmaterialen die worden gebruikt.
Aan het eind van de opleiding beschikt de school over een uitgelijnd taalbeleidsplan, waarin elementen van interactief taalonderwijs zijn verwerkt.
Opzet en duur
Bij de start van de opleiding vindt met elke deelnemer en bij voorkeur ook met de schoolleider een intakegesprek plaats. De opleiding wordt verzorgd in vijftien bijeenkomsten, waarvan twee plaatsvinden vóór de zomervakantie. De opleiding duurt een jaar (voorafgegaan door een intake en twee voorbereidingsbijeenkomsten).
Inhoud
In de opleiding komen de volgende onderwerpen geïntegreerd aan de orde:
interactief taalonderwijs, waaronder aandacht voor individuele verschillen en tweedetaalonderwijs;
taalbeleid;
coaching en begeleiding.
Interactief taalonderwijs gaat ervan uit dat kinderen taal leren in een krachtige leeromgeving die authentiek, sociaal, strategisch leren van taal bevordert, die kinderen aanzet tot zelfstandig leren en rekening houdt met individuele verschillen.
Taalbeleid wordt opgesteld vanuit een door het team gedragen visie op (taal)onderwijs en is gericht op alle activiteiten binnen een school waarbij taal een rol speelt. Taalbeleid analyseert goede en minder goede aspecten van (taal)onderwijs en leidt tot maatregelen ter verbetering.
De opleiding steunt op de volgende uitgangspunten:
constructivisme;
kleinschalige, schoolnabije implementatie vanuit collegiale samenwerking;
praktijkgerichtheid;
functioneel gebruik van (innovatieve) ICT.
Doelgroep
De opleiding is bestemd voor leraren in het primair onderwijs die een centrale rol binnen hun team (gaan) vervullen bij het doorvoeren van vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs in ruime zin. De deelnemers komen namens de eigen school en worden door het management gesteund bij het uitvoeren van activiteiten die voortvloeien uit de opleiding.
Criteria voor facilitering
Leraren in het primair onderwijs komen in aanmerking voor faciliteiten van het rijk.
De deelnemer wordt door de school bij voorkeur één dagdeel per week vrijgeroosterd voor het bijwonen van de bijeenkomsten en voor het uitwerken van praktijkervaringen. Het management ondersteunt de veranderingen die door decoördinator taal geïnitieerd worden. Tijdens teamvergaderingen komt het taalbeleid regelmatig aan de orde. In verband met de rol die ICT in de opleiding inneemt verdient het aanbeveling de deelnemer te faciliteren op dit gebied.
De faciliteiten
Het ministerie zal voor de uitvoering van de opleiding aan de hogescholen een financiële bijdrage leveren van ƒ 1250,-per deelnemer per jaar.
Vervangingsgelden worden niet beschikbaar gesteld. Per cursusjaar kunnen tweehonderd deelnemers van de faciliteiten gebruik maken.
Over de wijze waarop deze bedragen beschikbaar worden gesteld volgt nog een nadere regeling.
Kosten deelnemer De subsidiebijdrage van het ministerie dekt niet de totale uitvoeringskosten; daarom zullen de uitvoerende hogescholen aan de deelnemer een eigen bijdrage van f 1250,-per opleidingsjaar in rekening brengen (de helft van de totale opleidingskosten)
Kwaliteitszorg
Door het Landelijk Platform Nascholingsinstellingen (LPN) wordt een interne evaluatie uitgevoerd. De opleiding wordt extern geëvalueerd door de Stichting Post HBO/CEDEO.
Certificering
De deelnemers ontvangen na afloop van de opleiding een certificaat.
Aanmelding
Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij één van de in de bijgevoegde lijst genoemde hogescholen.
De aanmelding van de deelnemer dient vergezeld te gaan van een handtekening van het bevoegd gezag of de directeur van de school. Deelnemers wordt verzocht bij aanmelding bij een hogeschool het BRIN-nummer van hun school te vermelden.
Aanmelding voor de opleiding vindt plaats uiterlijk vóór 1 mei voorafgaand aan het opleidingsjaar waarin de opleiding wordt gevolgd. Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst.
De
staatssecretaris
Namens deze,
Directeur Primair Onderwijs
Inhoudsopgave
Inleiding
Algemeen
Doel
Opzet en duur
Inhoud
Doelgroep
Criteria voor facilitering
De faciliteiten
Kwaliteitszorg
Certificering
Aanmelding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht