Opleiding lesgeven op onderwijskansenscholen
Inleiding
De leraar voor de klas is een zeer belangrijke succesfactor als het gaat om het verbeteren van de schoolprestaties van de leerlingen. Dit geldt voor alle scholen in het primair onderwijs en in het bijzondere voor scholen met leerlingen in achterstandssituaties. Hierbij kan het gaan om autochtone en allochtone leerlingen.
Het lesgeven aan kinderen die in een weinig kansrijke positie verkeren vraagt veel van de leraar; deze leerlingen hebben extra aandacht en specifieke werkwijzen nodig om tot optimale onderwijsprestaties te komen en zodoende op een volwaardige manier hun plek in de samenleving te kunnen vinden. Het gaat hierbij niet alleen om kennis van de diverse vakgebieden maar ook om het ontwikkelen van sociale vaardigheden.
De leraar zal behalve over extra motivatie en betrokkenheid met de problematiek van het lesgeven aan deze leerlingen, ook over specifieke deskundigheid en extra vaardigheden moeten beschikken om zijn werk goed te kunnen doen.
Niet alle scholen met leerlingen in achterstandssituaties verkeren in de positie om de problemen op te lossen; de leraren voelen zich vaak overbelast door de vele eisen die aan hen worden gesteld.
Voor leraren primair onderwijs die de kansen van kinderen in achterstandssituaties willen vergroten is een postinitieel opleidingstraject ontwikkeld dat specifiek is toegesneden op het lesgeven op scholen die grotendeels of in toenemende mate te maken hebben met leerlingen die extra zorg nodig hebben.
Verder zal binnen de opleiding leraar basisonderwijs op basis van dit opleidingstraject een differentiatie ’Lesgeven aan kinderen in achterstandssituaties’ worden ontwikkeld. Deze problematiek beperkt zich niet tot de vier grote steden in Nederland, ook andere steden en regio’s hebben te maken met extra zorg en aandacht voor kinderen in achterstandssituaties.
In het voorjaar van 2001 zijn een achttal kleinschalige pilotprojecten gestart rondom verschillende thema’s, gericht op de problematiek van het lesgeven op scholen in achterstandssituaties. De resultaten van deze pilots zullen worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling en bijstelling van de postinitiële opleiding.
Doel
Het doel van het opleidingstraject is het bij de leraar primair onderwijs vermeerderen en verdiepen van de kennis en vaardigheden die nodig zijn om het onderwijs aan leerlingen in achterstandssituaties te verbeteren.
Gedacht moet hierbij worden aan vaardigheden op het gebied van het pedagogisch klimaat, klassenmanagement, speciale aandacht voor de vakgebieden taal en rekenen en het samenwerken met collega’s, ouders en instanties buiten de school.
Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor individuele leraren of schoolteams die werkzaam zijn op scholen voor primair onderwijs die grotendeels of in toenemende mate bevolkt worden door kinderen in achterstandssituaties en die de kansen van deze kinderen willen vergroten door het onderwijs te verbeteren. De opleiding is eveneens bedoeld voor leraren die de ambitie en de potentiële kwaliteiten hebben om op deze scholen te gaan werken.
De voorkeur gaat uit naar deelname van een aantal leraren uit één schoolteam, zodat gezamenlijk een impuls kan worden gegeven aan de verbetering van het onderwijs op de school.
Bij de start van de opleiding vindt met elke deelnemer en bij voorkeur met de schoolleider een intakegesprek plaats om te beoordelen wat de beginsituatie is van de deelnemer.
De opleiding zal aansluiten op het ontwikkelingsplan van de school.
De schoolleiding en het team van de school zullen bij de opleiding worden betrokken.
Gestreefd wordt naar een groepsgrootte van ongeveer 16 deelnemers.
De opleiding omvat binnen één cursusjaar 17 bijeenkomsten van vier uur en tevens één dagdeel per week voor praktijkopdrachten.
De totale studiebelasting bedraagt gemiddeld 200 uur.
Na beëindiging van de opleiding ontvangt de deelnemer een certificaat en wordt hij opgenomen in een register.
Inhoud
In de opleiding zal veel nadruk liggen op taal. Zo zullen aan de orde komen:-
taalverwerving versus taalonderwijs,-
taalverwervingsstadia,-
aangepast taalaanbod,-
interactief taalonderwijs,-
woordenschat,-
interculturaliseren taalonderwijs,-
teksten en geletterdheid en-
taalbeleid.
Voorts zal aandacht worden besteed aan de volgende onderwerpen:-
leerstijlen,-
pedagogisch klimaat,-
directe instructie en klassenmanagement,-
het brede schoolconcept,-
ouderparticipatie,-
rekenbeleid,-
functionele inzet van software bij taal en rekenen en-
intervisie.
In de opleiding zal ruimte worden geboden voor eigen accenten die samenhangen met of voortkomen uit de specifieke praktijksituatie op de school van de deelnemers.
Kwaliteitsbewaking
De opleiding wordt extern getoetst door de Stichting Post-HBO Nederland (SPHBO). Deze landelijke dienstverlenende organisatie houdt zich bezig met kwaliteitsbewaking op het gebied van post-hbo. De opleiding ’Lesgeven onderwijskansenscholen’ zal aan de kwaliteitseisen die de SPHBO stelt moeten voldoen, alvorens er het keurmerk ’Registeropleiding Post-HBO’ aan kan worden verleend.
Het ministerie van onderwijs, cultuur en wetenschappen zal tot en met het schooljaar 2003-2004 een vergoedingsbedrag voor de kosten van uitvoering van de postinitiële opleiding beschikbaar stellen tot een landelijk maximum van 200 deelnemers per jaar. De vergoeding bedraagt 2.000 gulden per deelnemer.
Aangezien deze bijdrage niet de totale uitvoeringskosten dekt zullen de hogescholen aan de deelnemers een eigen bijdrage moeten vragen.
De uitvoeringskosten bedragen ongeveer 3.500 gulden per deelnemer.
In oktober of uiterlijk november 2001 zal de opleiding starten in:
Amsterdam aan de Interconfessionele PaboAmsterdam/Alkmaar en deEducatieve Faculteit Amsterdam,
Rotterdam aan de Ichtus Hogeschool en de TransfergroepRotterdam,
Den Haag aan de Haagse Hogeschool,
Utrecht aan de Theo Thijssen Academie en in Emmen aan de Hogeschool Drenthe.
De overige opleidingen in de vier grote steden gaan in het jaar 2002 van start.
De opleiding zal voorlopig tot en met het schooljaar 2003-2004 worden aangeboden.
Belangstellenden kunnen zich vóór 15 september van elk schooljaar aanmelden bij de hieronder vermelde contactpersoon. Zij dienen daarbij het BRINnummer van hun school te vermelden.
De exacte startdatum van de opleiding zal dan bekend zijn.
De aanmelding van de deelnemer dient vergezeld te gaan van een handtekening van het bevoegd gezag of de directeur van de school.
Plaatsing geschiedt op volgorde van binnenkomst.
Contactpersoon
Mw.T. Tunzi
Postbus 277
7000 AG DOETINCHEM
telefoon: 0314 374184
Inschrijving is ook mogelijk via het volgende e-mailadres:
http://paboweb.kennisnet.nl
Na inschrijving wordt contact met u opgenomen.
Inhoudsopgave
Inleiding
Doel
Doelgroep
Inhoud
Kwaliteitsbewaking
Contactpersoon
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht