Let op. Deze wet is vervallen op 9 februari 2008. U leest nu de tekst die gold op 8 februari 2008.

Artikel 2 4 Overdracht van pensioenkapitaal vanuit het buitenland

Uitgebreide informatie
2. Beleid bij waardeoverdracht van pensioenkapitaal naar een in Nederland toegelaten verzekeraar
De aanspraken op buitenlandse pensioenen behoeven naar Nederlandse maatstaven niet zuiver te zijn in de periode vóór de waardeoverdracht. Na de waardeoverdracht kent de Nederlandse inhoudingsplichtige of de pensioenuitvoerder een met dat kapitaal corresponderende verhoging van de pensioenaanspraak toe. Die aanspraak komt daarmee in beginsel in zijn geheel binnen het bereik van de Wet LB te vallen Het in het buitenland opgebouwde deel van de aanspraak valt na de overdracht niet (meer) onder de bepalingen van artikel 1.7, tweede lid, onderdeel c, in verbinding met artikel 3.82, onderdeel c, van de Wet inkomstenbelasting 2001 of onder de wettelijke bepalingen betreffende het voordeel uit sparen en beleggen. Wellicht ten overvloede merk ik op dat de te zijner tijd uit te keren pensioentermijnen geen belastbaar loon vormen voor zover zij betrekking hebben op de buiten Nederland verrichte arbeid, indien de werknemer op het moment van uitkering (wederom) buitenlands belastingplichtige is (artikel 7.2, tweede lid, onderdeel b, van de Wet IB 2001).
Indien het kapitaal wordt ingebracht in een pensioenregeling die is gebaseerd op een eindloonstelsel kunnen fictieve dienstjaren worden toegekend, overeenkomend met het bedrag van het kapitaal. Is sprake van een middelloonstelsel dan kan voor het kapitaal een extra pensioenbedrag worden ingekocht. Bij een beschikbare-premiestelsel dient het overgedragen kapitaal als premie voor een toekomstig pensioen.
Op verzoek van de verzekeraar van de Nederlandse pensioenregeling kan de inspecteur desgewenst bepalen dat de waardeoverdracht kan plaatsvinden zonder heffing van loonbelasting, inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Daarbij dient het volgende in acht te worden genomen:
4. De vóór de waardeoverdracht zuivere Nederlandse pensioenregeling blijft ook na de waardeoverdracht zuiver.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Beleid bij waardeoverdracht van pensioenkapitaal naar een in Nederland toegelaten verzekeraar
3. Buitenlandse heffingen
4. Slotopmerking
5. Inwerkingtreding
6. Vervallen besluit
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht