Let op. Deze wet is vervallen op 22 juli 2010. U leest nu de tekst die gold op 21 juli 2010.

Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting, vervallen besluiten

Uitgebreide informatie
Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting, vervallen besluiten
De minister van Financiën heeft het volgende besloten.
Dit besluit betreft de intrekking van het gepubliceerde beleid dat niet meer van belang is en nog niet eerder is ingetrokken in het kader van een bundeling of actualisering van beleid.
1. Inleiding
Op grond van de wetgeving van de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 , de Registratiewet 1917 en de hieraan voorafgaande wet van 22 Frimaire, An VII, is een zeer groot aantal beslissingen en circulaires verschenen op het gebied van de overdrachtsbelasting. In 2005 is begonnen met een algemene actualisering en samenvoeging van het gepubliceerde beleid. Beleid dat onder de huidige wetgeving en jurisprudentie nog geldt, wordt zo veel mogelijk per onderwerp gebundeld. Het bestaande beleid is opgenomen op www.overheid.nl/wetten, onder Beleidsregels rijksdienst. Het gepubliceerde beleid dat niet meer van belang is, wordt voor alle duidelijkheid in dit besluit ingetrokken (onderdeel 2). Het gaat hierbij om besluiten met standpunten die zijn achterhaald door tijdsverloop, gewijzigde wet- of regelgeving of jurisprudentie. Daarnaast worden besluiten ingetrokken die slechts beschrijvend dan wel casuïstisch van aard zijn.
Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 , de Registratiewet 1917 en voorafgaande Frimaire wet van Overdrachtsbelasting en assurantiebelasting, vervallen besluiten">
2. Het beleid uitgebracht voor toepassing van de wetgeving voor de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 , de Registratiewet 1917 en voorafgaande Frimaire wet
Het beleid op het gebied van de Registratiewet 1917 en de aan deze wet voorafgaande Frimaire wet betrof merendeels administratieve beslissingen die veelal zijn opgenomen in het Periodiek Woordenboek (PW). Deze beslissingen worden hierbij ingetrokken. Verder volgt hierna een overzicht van de besluiten die, met nummer en datum genoemd, worden ingetrokken.
Daarnaast is er beleid opgenomen in de Toelichting bij de Wet op belastingen van rechtsverkeer . Hieraan zal in een separaat nog te publiceren intrekkingsbesluit aandacht worden besteed.
Tot slot heeft de Overgangsbeschikking belastingen van rechtsverkeer zijn actualiteit inmiddels verloren. Het betreft het Besluit van 31 augustus 1971, nr. B71/13008. Dit besluit wordt ingetrokken.
3. Ingetrokken regelingen
De volgende besluiten zijn ingetrokken met ingang van de inwerkingtreding van dit besluit. D5/3226 B72/5394 27/617886 83/504 284/9169 285-15544 IB88/1164 IB90/865 VB96/850 CPP2005/180M
Nummer Datum V erkorte inhoud Reden
nr. 35 december 1858 Voorbehoud persoonlijk gebruiksrecht achterhaald
nr. 96 29 september 1859 Verkoop met voorbehoud huur achterhaald
nr. 65 28 maart 1865 Beperkt recht onbepaalde tijd achterhaald
nr. 29 12 oktober 1886 Beperkt recht bepaalde tijd achterhaald
nr. 58 19 december 1892 Omzetting recht van opstal in recht van erfpacht achterhaald
nr. 32 14 april 1903 Waarde tegenprestatie te voldoen onder voorwaarde achterhaald
nr. 1 18 september 1909 Vaststellen verloren grenzen is geen verdeling achterhaald
nr. 2 25 juni 1910 Twintigste penning van Stadsmeyerrecht achterhaald
nr. 90 6 februari 1920 Niet direct opeisbare tegenprestatie achterhaald
nr. 55 2 juni 1922 Opvolgende verkrijging van dezelfde goederen achterhaald
nr. 3 24 januari 1923 Toedeling grond aan niet-inbrenger achterhaald
nr. 9 15 mei 1926 Toedeling grond aan inbrenger achterhaald
nr. 65 3 januari 1928 Afstand vruchtgebruik achterhaald
nr. 79 25 april 1929 Toedeling volle eigendom aan bloot eigenaar achterhaald
nr. 37 10 december 1930 Invloed bouwvoorschriften op waarde achterhaald
nr. 77 25 maart 1931 Toedeling volle eigendom aan bloot eigenaar achterhaald
nr. 118 31 mei 1932 Verdeling van blote eigendom achterhaald
nr. 37 7 juni 1932 Verdeling en verkoop aandeel in een akte achterhaald
nr. 73 27 oktober 1932 Eenheid grond en opstallen achterhaald
nr. 38 12 oktober 1934 Bevestiging verlengde erfpacht achterhaald
nr. 71 30 oktober 1933 kroondomein valt onder begrip staat beschrijvend
nr. 115 7 augustus 1935 Onbetaalde koopprijs achterhaald
nr. 164 24 juni 1937 Toedeling aan beherend vennoot achterhaald
nr. 8 19 augustus 1937 Ingekochte aandelen achterhaald
nr. 8 11 augustus 1938 Verplichting van erfpachter beschrijvend
nr. 123 15 maart 1939 Waarde opstallen bij overdracht grond beschrijvend
nr. 22 11 mei 1939 proces-verbaal van veiling achterhaald
nr. 43 21 juni 1939 Tegenprestatie is kostcontract achterhaald
nr. 61 24 augustus 1939 Afkoopsom betaald aan huurder achterhaald
nr.. 5 18 juni 1940 Overdracht ingekleed als akte van rectificatie beschrijvend
nr. 32 6 mei 1942 Geen verdeling na inbreng van gebruik achterhaald
nr. 20 4 september 1942 Toedeling volle eigendom aan vruchtgebruiker achterhaald
nr. 17 28 mei 1943 Omzetting CV in VOF achterhaald
nr. 45 9 oktober 1943 Afgifte gelegateerd onroerend goed achterhaald
nr. 56 14 december 1943 Onroerende goed bij opheffing CV achterhaald
nr. 35 22 augustus 1944 Afgifte onroerende zaak in bloot eigendom achterhaald
nr. 72 18 september 1947 Eenheid van grond en opstallen achterhaald
nr. 63 3 oktober 1947 Omzetting recht van gebruik en bewoning achterhaald
nr. 113 31 oktober 1947 Verdeling van gemeenschap achterhaald
nr. 267 4 maart 1948 Toedeling aandeel in onverdeeldheid achterhaald
nr. 465 30 april 1948 Toedeling aandeel in onverdeeldheid achterhaald
nr. 70 22 juli 1948 Opeenvolgende verdeling achterhaald
nr. 32 29 juli 1948 Waarde opstallen bij overdracht grond achterhaald
nr. 48 29 juli 1948 Waarde opstallen bij overdracht grond achterhaald
nr. 119 12 augustus 1948 Opvolgende verdeling gemeenschap achterhaald
nr. 81 31 maart 1949 Tijdstip waardebepaling vruchtgebruik achterhaald
nr. 92 6 maart 1953 Splitsing flatgebouw in appartementsrechten achterhaald
nr. 122 15 januari 1954 In opdracht verkrijger aangebrachte zaak beschrijvend
nr. 34 14 mei 1954 Vruchtgebruik gelegateerd en toegedeeld achterhaald
nr. 5 29 december 1954 Splitsing gebouw in appartementsrechten achterhaald
nr. 68 1 september 1955 Waarde opstallen bij overdracht grond achterhaald
C7/14399 8 november 1957 Splitsing in appartementsrechten achterhaald
C8/11782 19 januari 1959 Inkomensschade behoort tot tegenprestatie achterhaald
C9/4186 17 juli 1959 Tegenprestatie bij vestiging zakelijk recht achterhaald
D0/3133 2 augustus 1960 Verdeling goederen bij gedeeltelijke opheffing achterhaald
D0/10394 14 februari 1961 Niet in opdracht verkrijger aangebrachte zaak beschrijvend
D3/206 31 januari 1963 Verdeling gemeenschap achterhaald
D3/2533 18 juni 1963 Inbreng door niet-aandeelhouder beschrijvend
D3/4170 18 mei 1965 Registratierecht bij verkoop coöperatie aan leden achterhaald
16 juni 1965 Toedeling bij ontbinding vennootschap beschrijvend
D5/5235 19 november 1965 Doorverkoop onder opsch. voorwaarde verkregen zaak achterhaald
D6/3785 18 september 1966 Onverdeeldheid ontstaan na inbreng achterhaald
B71/13008 31 augustus 1971 Overgangsbeschikking belastingen van rechtsverkeer achterhaald
B72/1177 1 maart 1972 Samenloop met kapitaalsbelasting achterhaald
25 april 1971 Inbreng recht van opstal en niet eigendom achterhaald
B72/21440 12 december 1972 Niet in opdracht van verkrijger aangebrachte zaak beschrijvend
B73/15971 13 september 1973 Van inbreng van onderneming uitzonderen van woning achterhaald
B74/21168 12 december 1974 Omzetting onderneming in twee BV’s achterhaald
B74/28489 20 februari 1975 Toepassing art. 13 ivm art. 14 lid 3 WBR achterhaald
B75/4498 7 april 1975 Verkrijging vruchtgebruik door bloot eigenaar achterhaald
nr. 27-503210 26 augustus 1975 Verkrijging eigendom gevolgd door vestiging bep.recht achterhaald
27/513234 29 januari 1976 Verdeling is opheffing onverdeeldheid achterhaald
22 november 1976 Inbreng aandelen in onroerend-goed vennootschap beschrijvend
27/622523 21 maart 1977 Overdracht woningen door coöperatie aan leden achterhaald
079/2726 8 januari 1980 Verkoopregulerende bedingen beschrijvend
282/1403 15 april 1983 Maatstaf van heffing bij aanwezigheid onderefpacht beschrijvend
283/4567 15 juni 1983 Omzetting lidmaatschapsrechten achterhaald
21 oktober 1983 Maatstaf van heffing bij omzetting lidmaatschapsrecht achterhaald
283/15513 13 december 1983 Maatstaf van heffing bij omzetting lidmaatschapsrecht achterhaald
584/16704 26 juli 1984 Termijn voldoening en naheffing achterhaald
284/9799 24 augustus 1984 Kamer van Koophandel Openbaar lichaam beschrijvend
7 augustus 1986 Overdracht voorafgaand aan oprichting flatvereniging achterhaald
283/5409 19 november 1986 Limietkosten bij kredietverzekering achterhaald
284/17315 29 januari 1987 Wijziging koopsom indien partijen te goeder trouw achterhaald
284/11124 24 februari 1987 Heffing over gekapitaliseerde canon achterhaald
284/7304 19 maart 1987 Verlenging door schenking verkr.egen erfpachtrecht achterhaald
IB87/609 31 augustus 1987 Erfpachtrecht tbv algemeen nut instelling achterhaald
IB88/1087, Onderdelen 2,11,13 27 december 1988 Delegatie hardheidsclausule achterhaald
13 februari 1989 Verkrijging gevolgd door vestiging recht erfpacht achterhaald
IB90/627 10 augustus 1990 Overdracht onderneming aan kind achterhaald
18 januari 1991 Assurantiebelasting bij afkoop eigen risico achterhaald
25 maart 1996 Overdracht gehele onderneming binnen concern beschrijvend
WV98/201M 26 juni 1998 Vrijstelling toegelaten instellingen achterhaald
CPP2002/3431M 25 november 2002 Omzetting lidmaatschapsrecht achterhaald
CPP2003/1109M 13 mei 2003 Gefaseerde verkrijging landgoed achterhaald
26 januari 2005 Verkrijging blote eigendom van landerijen achterhaald

Tevens zijn ingetrokken de PW beslissingen voor zover niet nader genoemd, die betrekking hebben op de Registratiewet 1917 en de aan deze wet voorafgaande Frimaire wet.
5. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en vervalt met ingang van de dag na de inwerkingtreding.
Dit besluit zal in de Staatscourant worden geplaatst.
Den Haag, 12 juli 2010
De
minister
Inhoudsopgave
1. Inleiding
2. Het beleid uitgebracht voor toepassing van de wetgeving voor de Wet op belastingen van rechtsverkeer 1970 , de Registratiewet 1917 en voorafgaande Frimaire wet
3. Ingetrokken regelingen
5. Inwerkingtreding (en vervaldatum)
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht