Let op. Deze wet is vervallen op 26 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 25 oktober 2012.

Artikel 11.1 Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten

Uitgebreide informatie
11.1. Verkoop van (een gedeelte van) het concern direct onder de topvennootschap
A BV houdt alle aandelen in B BV. Deze vennootschap houdt alle aandelen in C BV. Er is sprake van een concern met A BV als topvennootschap. Tussen B BV en C BV vindt een overdracht van een onroerende zaak plaats. Dit met toepassing van de vrijstelling bij interne reorganisatie. Binnen drie jaren na de reorganisatie verkoopt A BV haar aandelen B BV aan een derde. Het gevolg hiervan is dat B BV en C BV niet langer behoren tot het concern met A BV als topvennootschap.Goedkeuring
Ik keur met toepassing van artikel 63 van de AWR goed dat de vrijstelling bij interne reorganisatie in stand blijft. Als voorwaarde geldt dat B BV en C BV gezamenlijk gedurende de resterende periode onderdeel blijven uitmaken van hetzelfde concern. Onder de resterende periode wordt verstaan het gedeelte van de periode genoemd in artikel 5b, derde lid, van het UBBR dat op het tijdstip van de verkoop van de aandelen B BV nog niet is verstreken.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in BV
3. Bedrijfsopvolging; onderneming ingebracht in BV
3.1. Overdracht aandelen van de BV
3.2. Overdracht in fasen. Overgangsregeling
4. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in personenvennootschap
5. Bedrijfsopvolging; splitsing van een onderneming
6. Bedrijfsopvolging; verkrijging krachtens erfrecht en vermogensbeding
7. Bedrijfsopvolging; doorlevering door pachter
8. Bedrijfsopvolging; overdracht aan bureau beheer landbouwgronden
9. Omzetting onderneming; inbreng economische eigendom
10. Interne reorganisatie; wijziging definitie concern
11. Interne reorganisatie; concernvereiste van drie jaar
11.1. Verkoop van (een gedeelte van) het concern direct onder de topvennootschap
11.2. Nieuwe topvennootschap
11.3. Moeder-dochterfusie
11.4. Andere situaties
12. Inbreng onroerende zaak behorende tot een werkzaamheid in de zin van artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001
12.1. Vervreemding belang
12.2. Vervreemding onroerende zaak
13. Voorbehoud aan goedkeuringen
14. Ingetrokken regelingen
15. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht