Let op. Deze wet is vervallen op 26 oktober 2012. U leest nu de tekst die gold op 25 oktober 2012.

Artikel 12.1 b Overdrachtsbelasting, ondernemingsfaciliteiten

Uitgebreide informatie
12.1. Vervreemding belang
De belasting die niet is geheven ter zake van de inbreng is alsnog verschuldigd, indien de inbrenger binnen drie jaren na de inbreng niet meer het gehele of nagenoeg gehele belang heeft in de vennootschap waarin is ingebracht.Goedkeuring
Ik keur onder voorwaarde goed dat deze bepaling buiten toepassing blijft in de volgende gevallen:
b. een vervreemding van het belang doordat ten minste 75 procent van de aandelen van de vennootschap waarin is ingebracht, wordt verkregen door een andere vennootschap tegen toekenning van eigen aandelen aan de inbrenger.Voorwaarde
Door de hierboven genoemde opvolgende transacties wordt het belang van de inbrenger in de vennootschap waarin met toepassing van de vrijstelling is ingebracht vervangen door een belang in een andere vennootschap. De goedkeuring geldt onder de voorwaarde dat dit nieuw verkregen belang gedurende de resterende periode behouden blijft. Onder resterende periode wordt verstaan het gedeelte van de periode genoemd in artikel 15, eerste lid, onderdeel z, van de WBR dat op het tijdstip van de vervreemding van het belang nog niet is verstreken.
Inhoudsopgave
1. Inleiding
1.1. Gebruikte begrippen en afkortingen
2. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in BV
3. Bedrijfsopvolging; onderneming ingebracht in BV
3.1. Overdracht aandelen van de BV
3.2. Overdracht in fasen. Overgangsregeling
4. Bedrijfsopvolging; overdracht onderneming en inbreng in personenvennootschap
5. Bedrijfsopvolging; splitsing van een onderneming
6. Bedrijfsopvolging; verkrijging krachtens erfrecht en vermogensbeding
7. Bedrijfsopvolging; doorlevering door pachter
8. Bedrijfsopvolging; overdracht aan bureau beheer landbouwgronden
9. Omzetting onderneming; inbreng economische eigendom
10. Interne reorganisatie; wijziging definitie concern
11. Interne reorganisatie; concernvereiste van drie jaar
11.1. Verkoop van (een gedeelte van) het concern direct onder de topvennootschap
11.2. Nieuwe topvennootschap
11.3. Moeder-dochterfusie
11.4. Andere situaties
12. Inbreng onroerende zaak behorende tot een werkzaamheid in de zin van artikel 3.92 van de Wet inkomstenbelasting 2001
12.1. Vervreemding belang
12.2. Vervreemding onroerende zaak
13. Voorbehoud aan goedkeuringen
14. Ingetrokken regelingen
15. Inwerkingtreding
Juridisch advies nodig?
Heeft u een juridisch probleem of een zaak die u wilt voorleggen aan een gespecialiseerde jurist of advocaat ?
Neemt u dan gerust contact met ons op en laat uw zaak vrijblijvend beoordelen.

Stel uw vraag
Geschiedenis

Geschiedenis-overzicht